“Z nową energią w lepszą przyszłość w LGD Szlak Tatarski”

Projekt: “Z nową energią w lepszą przyszłość w LGD Szlak Tatarski” realizowany jest przez Katarzynę Malec i Krzysztofa Lutego prowadzącego wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w Płocicznie- Osiedlu 75

Oś Priorytetowa: IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 10 os. (6K, 4M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie LSR LGD Szlak Tatarski: gminy Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo i Sidra w terminie do 30.04.2023 r. poprzez osiągnięcie efektywności społecznej na poz. min. 34% oraz efektywności zatrudnieniowej na poz. min. 25% (12% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami).
Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 25%
 4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 12%

Główne zadania:

 1. Aktywna rekrutacja
 2. Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 3. Reintegracja społeczna
 4. Reintegracja zawodowa
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Szkolenia zawodowe
 7. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.05.2022 – 30.04.2023 r.

Miejsce realizacji: Teren objęty LSR Szlak Tatarski: gminy Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo i Sidra.

Wartość projektu: 186 996,75 zł, dofinansowanie: 148 646,75 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu będzie 10 osób (6K, 4M) w wieku 18+, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Szlak Tatarski: gminy Sokółka, Kuźnica, Krynki, Szudziałowo, Sidra. Preferuje się wybór osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 2014-2020, osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Kryteria premiujące:

– kobiety

– osoby niepełnosprawne/zależne

– osoby z terenów wiejskich

– osoby młode (przed 25 r. życia)

– osoby powyżej 50 r. życia

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby bierne zawodowo

– osoby o niskich kwalifikacjach, w tym osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

– osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ

OSOBY BIERNE ZAWODOWO I BEZROBOTNE NIEZAREJESTROWANE W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS W ZAKRESIE BRAKU ODPROWADZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

OSOBY BEZROBOTNE ZAREJESTROWANE W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z URZĘDU PRACY O ZAREJESTROWANIU (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt – nr tel.: 507 448 475, email: mzdanuczyk@cognitio.edu.pl
Biuro projektu:
 Cognitio s.c., 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:


Ułatwienia dostępu