KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

KSI-pop3-125x125

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do korzystania z instrumentu finansowania doskonalenia zawodowego jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy. ILOŚĆ ŚRODKÓW OGRANICZONA!

W 2017 roku środki KFS są dedykowane na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców niezależnie od ich wieku.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o prom. zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. jednostki organizacyjne, chociażby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają co najmniej jednego pracownika na umowę o pracę (bez względu na wymiar zatrudnienia), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę:

a) Pracodawca, który zatrudnia do 9 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów szkoleń
b) Pracodawca, który zatrudnia 10 i więcej pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów szkoleń
– z własnych środków pokryje tylko 20% kosztów (wkład finansowy).

Na jednego uczestnika kształcenia w danym roku można przeznaczyć aż 300% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2017 roku środki KFS przeznaczone mogą być na:
1. Określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane
2. Kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
3. Egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
4. Badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
5. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2017 r. środki z limitu KFS przeznaczone mogą być na:
1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach:
– przetwórstwo przemysłowe (sekcja C w nomenklaturze PKD, z wyłączeniem działalności posiadającej PKD 33.1),
– transport i gospodarka magazynowa  (sekcja H w nomenklaturze PKD)
– opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q w nomenklaturze PKD)
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Zgodnie z ustalonymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej priorytetami, w 2017 r. środki rezerwy z limitu KFS przeznaczone mogą być na:
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają kwalifikacji pełnych na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji (nie mają matury)
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakładach pracy, w których wszczęto proces restrukturyzacji w rozumieniu ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978).
 
Skorzystać ze środków KFS nie mogą:

– osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zatrudniające pracownika na podstawie umowy o pracę,
– lekarze, pielęgniarki, położne, dentyści, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie kosztów staży podyplomowych oraz specjalizacji,
– pracownicy będący na urlopie macierzyńskim/ojcowskim/wychowawczym,
– prezesi zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (wyjątkiem jest sytuacja, gdy prezes Sp. z o.o. jest zatrudniony na umowę o pracę w spółce),
– osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło),
– pracodawcy chcący realizować samodzielnie kształcenie ustawiczne dla swoich pracowników, bez udziału zewnętrznych instytucji szkoleniowych.

Do działań, które nie podlegają sfinansowaniu należą:
– konferencje, kongresy,
– koszty przejazdów, zakwaterowania oraz wyżywienia,
– szkolenia psychospołeczne, interpersonalne,
– szkolenia obowiązkowe, np. BHP i PPOŻ,
– badania okresowe,
– studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

JAKA JEST NASZA ROLA?
Szkolimy i wspieramy urzędy i firmy w rozwoju kadr, badamy potrzeby, przygotowujemy programy szkoleń „skrojone na miarę”, Po otrzymaniu dofinansowania z właściwego dla Państwa – Powiatowego Urzędu Pracy realizujemy projekt szkoleniowy zarówno w formule otwartej i zamkniętej.
DLA KAŻDEGO KLIENTA PRZYGOTUJEMY INDYWIDUALNĄ PROPOZYCJĘ SZKOLEŃ W OPARCIU O ZDIAGNOZOWANE POTRZEBY.

WYKAZ PRZYKŁADOWYCH SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ COGNITIO – CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SZKOLEŃ S.C:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA:
(wszystkie szkolenia otwarte, zamieszczone w zakładkach SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ oraz SZKOLENIA ZAMKNIĘTE możemy zorganizować w formie szkoleń dedykowanych Państwa instytucji)

BIZNES
Ecommerce – specjalistyczne szkolenia ze sprzedaży w Internecie
• E-commerce w Polsce w 2016 r. – gdzie inwestować budżet reklamowy
• SEM (Google AdWords) vs SEO (pozycjonowanie) – jaką strategię pozyskiwania ruchu wybrać w 2016 roku?
• Analityka webowa – co powinieneś, a co musisz wiedzieć o Twoich klientach z sieci
• Social Media Marketing – czyli wykorzystanie potencjału portali społecznościowych do budowania marki i
zwiększania sprzedaży w Internecie.
• YouTube Wideo – czyli Ecommerce oparty na ruchu z sieci wideo.
• Produkty Grupy Allegro – czyli jak sprzedawać w Internecie bez sklepu internetowego

Szkolenia sprzedażowe
• Skuteczna sprzedaż telefoniczna
• Skuteczna sprzedaż bezpośrednia
• NLP (neurolingwistyczne programowanie) w sprzedaży, jak skutecznie stosować i jak bronić się przed
manipulacją
• Obsługa Klienta i budowanie relacji
• Skuteczny handlowiec
• Negocjacje
• Skuteczny manager sprzedaży

Szkolenia z zakresu rozwoju umiejętności miękkich
• Zarządzanie i organizacja czasu pracy
• Rozwój umiejętności menedżerskich
• Coaching w zarządzaniu
• Efektywne delegowanie zadań i odpowiedzialności
• Prowadzenie spotkań i zebrań
• Wykorzystanie psychologii w zarządzaniu zespołem
• Team Building – budowanie skutecznego zespołu
• Leadership – przywództwo
• NLP (Neuro Lingwistyczne Programowanie) w rozwoju osobistym
• NLP w rozwoju zawodowym
• Lider – trening rozwoju umiejętności kierowniczych dla lidera zespołu
• Konflikty – ich rozwiązywanie, wykorzystanie potencjału konfliktu do rozwoju zespołu i jednostek
• Obrona przed manipulacją, presją ze strony otoczenia
• Radzenie ze stresem, wypaleniem zawodowym
• Strategia budowania komunikacji wewnątrz zespołu.

Szkolenia z zakresu Prawa pracy oraz Ochrony danych osobowych
• Prawo pracy wraz z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy w 2015 r. i 2016 r. (wraz z kompletem wniosków, oświadczeń i wzorów innych dokumentów)
• Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Wewnętrzna polityka antymobbingowa (wraz z niezbędną dokumentacją)
• Ochrona danych osobowych w kadrach, księgowości i biurach rachunkowych po nowelizacji ustawy – zmiany od 01.01.2015 r.

(ZAZNACZAMY, ŻE JEST TO JEDYNIE OFERTA PRZYKŁADOWA. W SYTUACJI BRAKU KONKRETNEGO SZKOLENIA PROSIMY O OKREŚLENIE WŁASNYCH PREFERENCJI, KTÓRYM POSTARAMY SIĘ SPROSTAĆ)

*Jednocześnie informujemy, że udzielamy informacji i pomocy w pozyskaniu środków KFS jedynie w zakresie szkoleń realizowanych przez COGNITIO s.c.
W przypadku zainteresowania innym profilem wsparcia (np. studiami podyplomowymi) informacji udziela właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności PUP oraz wojewódzkie urzędy pracy.

*W szkoleniach mogą wziąć udział jedynie osoby, w tym pracodawcy zatrudnieni na umowę o pracę (bez względu na wymiar zatrudnienia), powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę

*Przedmiotowe szkolenia zwolnione są z podatku VAT

*Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów, środki pochodzące z państwowego funduszu celowego jakim jest Fundusz Pracy a przekazane na finansowanie kosztów zadań realizowanych w ramach KFS nie posiadają statusu wartości nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa w ramach rządowych programów, a co za tym idzie nie są wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 14 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

*Środki z KFS przyznane pracodawcy, który jest beneficjentem pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Tutaj można sprawdzić PUP pod który Państwo podlegacie, w celu zweryfikowania czy środki KFS w danym regionie zostały uruchomione (podział PUP ze względu na województwa znajduje się po lewej stronie zakładki)

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Kontakt w sprawie oferty:
Krzysztof Luty
tel. 602 282 247
kluty@cognitio.edu.pl

Katarzyna Malec
tel. 501 896 074
kmalec@cognitio.edu.pl

Ułatwienia dostępu