Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Nadchodzące Wydarzenia

Wydarzenia List Navigation

Wrzesień 2018
900zł (+VAT)

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Wrzesień 25 | 09:00 - Wrzesień 27 | 17:00
Katowice, Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map
archiwum

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
830zł + VAT

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji

Wrzesień 25 | 09:00 - Wrzesień 26 | 16:00
Warszawa, Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map
binary-2326144_640

Prowadzący: Prawnik, inspektor ochrony danych, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, samodzielnie przeprowadził ponad 700 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, przeprowadzaniem oceny skutków przetwarzania i analizy ryzyka, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach. Koordynator projektów wdrażania RODO w szeregu organizacji sektora prywatnego i publicznego.…

Dowiedz się więcej »
450zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Wrzesień 26 | 09:00 - 17:00
Katowice, Centrum Bizesowe OPOLSKA 22, ul. Opolska 22
Katowice,
+ Google Map
beach-394503_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Praktyczne aspekty postępowania ze skargami i wnioskami oraz petycjami w świetle Ustawy o petycjach.

Wrzesień 26 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Cel szkolenia –   przedstawienie zagadnień dotyczących skarg i wniosków, poszerzenie tematyki o praktyczne aspekty oraz wyeliminowanie  w bieżącej pracy nieprawidłowości i uchybień,  które powodują kierowanie skarg oraz prawidłowe postępowanie z wnioskami oraz omówienie zasad składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów. Adresaci: kierownicy komórek organizacyjnych nadzorujących zagadnienia skarg i wniosków  oraz pracownicy zajmujący się organizacją przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków oraz prowadzeniem   obowiązującej dokumentacji.  Tematyka dotyczy  administracji rządowej i samorządowej oraz   rządowych i samorządowych  jednostek organizacyjnych a także organizacji…

Dowiedz się więcej »
395zł + VAT

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) w podmiotach publicznych/prywatnych – Jego rola w organizacji

Wrzesień 26 | 10:00 - 15:00
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map
security-1202344_640

Szkolenie adresowane jest do: -Inspektorów ochrony danych wyznaczonych w podmiotach sektora finansów publicznych, podmiotach prywatnych; -pracowników administracji publicznej, którzy z tytułu realizowanych zadań na stanowisku pracy, czy też prowadząc określoną działalność, przetwarzają dane osobowe i mają obowiązek zapewnienia i wykazania zgodności przetwarzanych danych osobowych z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OGÓLNEGO ROZPORZADZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYH) oraz…

Dowiedz się więcej »
445zł (+VAT)

Inspektor ochrony danych osobowych – praktyczne szkolenie w oparciu o doświadczenia pierwszych miesięcy obowiązywania RODO

Wrzesień 27 | 10:00 - 15:00
Rzeszów, Asystel, Plac Kilińskiego 2
Rzeszów,
+ Google Map
keyboard-824317_640

Opis Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza z zakresu nowych zasad ochrony danych osobowych, które rozpoczną obowiązywanie od dnia 25 maja 2018 roku. Główny nacisk położony został na wykonywanie funkcji przez inspektorów ochrony danych osobowych, a także ich  praw, obowiązków oraz pozycji w strukturze organizacyjnej administratora danych. Szkolenie bazuje nie tylko na przepisach prawa ale także praktycznych doświadczeniach trenera we wdrażaniu oraz przeprowadzaniu audytów z zakresu ochrony danych osobowych. W szkoleniu uwzględniono również stanowiska prezentowane przez Prezesa UODO. Szkolenie skierowane jest…

Dowiedz się więcej »
350zł (+VAT)

JAK SPRAWNIE PRZYGOTOWAĆ I ZREALIZOWAĆ INWESTYCJE MIESZKANIOWE PO ZMIANACH PRZEPISÓW? Procedury zwykłe i specjalne (specustawa mieszkaniowa oraz ustawa o rewitalizacji)

Wrzesień 28 | 10:00 - 15:00
Białystok, Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map
excavators-581333_640

Adresatami szkolenia są: przedstawiciele gmin i jednostek pomocniczych oraz starostw i urzędów wojewódzkich, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, TBS-ów itp. deweloperzy, inwestorzy prywatni i instytucjonalni. Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytania: Kto sprawnie, skutecznie oraz w jakim trybie może zrealizować inwestycje mieszkaniowe oraz inwestycje towarzyszące (drogowe i infrastrukturalne) z wykorzystaniem przepisów ustawy o „ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących”, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o rewitalizacji, prawa budowlanego na tle znowelizowanego KPA? Uczestnicy otrzymają schemat…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

NAWIĄZYWANIE, ZMIANA I ROZWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY Z NAUCZYCIELEM. OCENA PRACY NAUCZYCIELA OD 1 WRZEŚNIA 2018 R.

Wrzesień 28 | 10:00 - 15:00
Poznań, BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map
podreczniki

Adresaci:  - Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych - Przedstawiciele organów prowadzących - Nauczyciele - Pracownicy służb kadrowych - Wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia Cele i korzyści: jest nabycie, poszerzenie lub usystematyzowanie wiedzy na temat praktycznego stosowania przepisów związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli. Szkolenie uwzględnia aspekty praktyczne, problemy prawne, wybrane orzecznictwo sądowe dotyczące omawianych zagadnień oraz analizę problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia. Prowadzący: Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium oświaty, wykładowca na studiach…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

Wrzesień 28 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
sure-538715_640

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach. CEL: Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Wrzesień 28 | 10:00 - 15:00
Lublin, Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map
euro-870756_640

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events