Projekty

W realizacji

Zrealizowane

 

Posiadamy bogate doświadczenie w opracowywaniu oraz realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich. Jako kadra zarządzająca, doradcza oraz trenerska dotychczas współuczestniczyliśmy w realizacji kilkudziesięciu projektów w ramach programów operacyjnych:

  • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości)
  • Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004 – 2006 (Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka)
  • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 (2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, 6.2 Wsparcie oraz Promocja Przedsiębiorczości i Samozatrudnienia, 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 7.2.2 – Wsparcie ekonomii społecznej, 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy, 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, 8.1.2- Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego)

Ułatwienia dostępu