Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Najnowsza zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości od 1 stycznia 2018 roku. Jak skutecznie wyegzekwować prawidłowe oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz I ratę opłaty do 31 stycznia 2018 roku. Wydawanie, wygaszanie i cofanie wszelkich zezwoleń na sprzedaż alkoholu w pigułce – dla początkujących i dla zaawansowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami KPA. Aktualne zasady kontroli przedsiębiorców i ich zastosowanie w praktyce w 2018 roku.

Styczeń 22 | 10:00 - 15:00

| 365zł + VAT
wineglass-553467_640

Uczestnicy:

Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się zezwoleniami na sprzedaż alkoholu w urzędach miast i gmin, zarówno od niedawna  jak i do tych  z dużym doświadczeniem, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, strażników miejskich, pełnomocników ds. profilaktyki, ale też do urzędników urzędów wojewódzkich kontrolujących  samorządy.

Prowadzący:

Magister prawa, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego, przewodnicząca składów orzekających organu II instancji w sprawach odwoławczych, szczególnie z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, transportu drogowego, pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz wielu innych. Przez 6 lat – pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce.

Program:

1. Założenia nowelizacji ustawy  – skutki prawne dla  organu i rady gminy.

2. Realizacja obowiązku złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży alkoholu za rok 2017:

–  kto musi złożyć oświadczenie i za jakie zezwolenia,

– prawidłowa forma i treść dokumentu, pouczenie, 

– kwestia ochrony prawnej danych  zawartych  w oświadczeniu – tajemnica przedsiębiorstwa ,

– czy można składać korekty oświadczeń,

– kwestia dodatkowych dokumentów dołączanych do oświadczenia- prawo czy obowiązek.

3. Termin  wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń do 31 stycznia 2018:

 obowiązki organu – polityka informacyjna,

– brak  opłaty raty  w  terminie  –  kiedy i jak  naliczyć zaległą opłatę, kwestia  naliczania 30 %,

– rezygnacja z zezwolenia z powodu likwidacji punktu sprzedaży-  jak wówczas prawidłowo obliczyć należną opłatę.

4. Procedura stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia krok po kroku :

– wszczęcie i przebieg  postępowania,

– jak skutecznie i zgodnie z prawem wyegzekwować zaległe opłaty  po wygaszeniu  zezwolenia ,

– prawidłowe ustalenie okresu karencji,

5. Jak prawidłowo zastosować nowe przepisy  KPA w postępowaniu o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

–  zmiana terminu  wezwania do uzupełnienia braków formalnych wniosku,

– nowe  zasady poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów – co z opłatą skarbową? 

– doprecyzowanie zasad liczenia terminów proceduralnych w aspekcie terminu ważności zezwolenia 

 instytucja „posiedzenia w trybie  współdziałania”,

– rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść strony w  postępowaniu o odebraniu  uprawnienia ,

– obowiązek   stosowania utrwalonej  praktyki rozstrzygania spraw,

– obligatoryjne wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony,

–  istota i procedura rozpoznania ponaglenia;

– ustalenie prawidłowej treści wniosku o wydanie zezwolenia i daty wszczęcia postępowania ,

–  kiedy należy przeprowadzić  postępowanie opiniujące przed komisją ,

zezwolenia  jednorazowe i kateringowe – ustalenie organu właściwego, termin ważności, zasięg terytorialny zezwolenia oraz prawidłowa treść zezwolenia, imprezy masowe

– decyzja czy zezwolenie –prawidłowa nazwa i treść  aktu- nowe pouczenie

– jak ustalić prawidłową wysokość opłaty za zezwolenie i kiedy ją wnieść.

6. Nowa instytucja – zrzeczenie się  przez przedsiębiorcę prawa do wniesienia odwołania :

–   termin i forma zrzeczenia się,

–  stosowanie instytucji „zrzeczenia się” do postanowień,

–  skutki zrzeczenia się  dla wprowadzenia danych  do  ewidencji działalności gospodarczej,

– wykonalność a ostateczność decyzji .

7. Nowe obowiązki organu kontrolnego od 1 stycznia 2017 r przy kontroli działalności i oświadczeń przedsiębiorców:

–  analiza prawdopodobieństwa  naruszenia prawa,

– nowe obowiązki organu kontrolnego w BIP-ie,

– okazanie książki kontroli ,

– zakaz ponownej  kontroli,

– skarga na przewlekłość postępowania kontrolnego  

–  ustalenie składu zespołu kontrolnego i jego uprawnienia  –  możliwości odstąpienia  od obowiązku  zawiadomienia  o kontroli,

– tryb  zawiadomienia o terminie kontroli i sposób jej prawidłowego przeprowadzenia,

– dokumenty zespołu kontrolnego  upoważniające do przeprowadzenia kontroli,

– miejsce  kontroli – urząd czy siedziba przedsiębiorcy?

– metody i zakres badania dokumentów finansowych- rodzaje żądanych  dokumentów,  forma ich przekazywania zespołowi kontrolnemu,

najnowsze orzecznictwo w sprawie cofnięcia zezwolenia  z powodu fałszywych danych w oświadczeniu i jego wpływ na  kontrole oświadczeń .

8. Obowiązki organu zezwalającego wynikające z ustawy o dostępie do informacji publicznej:

– kto może być uprawniony do złożenia wniosku o udzielenie informacji dot. zezwoleń  alkoholowych i które  informacje trzeba udostępniać,

– istota wniosku o  ponowne  wykorzystanie informacji publicznej,

– terminy załatwienia wniosku i procedura organu,

– kwestia udostępniania informacji w przypadku  zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
 2. udzielamy rabatu – 20 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 22
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
365zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl