Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

Styczeń 19 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
7252002214_51aeca6dfa_c

Adresaci: koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnieni w jednostce Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie  na terenie powiatów.

Cele szkolenia:

1.Podniesienie kompetencji w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.Uzgodnienie wspólnej koncepcji rozumienia idei pieczy zastępczej.

3.Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

Prowadzący:

Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodziną na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

PROGRAM:

Część I. Formy zatrudnienia i czas pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

1. Zadaniowy czas pracy wg KP- prawa o obwiązki pracodawcy i pracownika, przykłady rozwiązań praktycznych oraz nieprawidłowości w zatrudnieniu w formie zadaniowego czasu pracy.

2. Zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej; prawa o obowiązki zleceniodawcy
i zleceniobiorcy w tym obszarze.

Część II. Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

1. Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka pomocy
w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

 • Rola koordynatora w procesie komunikowania się w systemie rodzinnej pieczy zastępczej – zasady obiegu dokumentów oraz przepływu informacji.
 • Inicjowanie nowych form wsparcia dla rodzin z uwzględnieniem zasobów środowiska lokalnego.
 • Poszukiwanie źródeł finansowania różnych form wsparcia dla rodzin zastępczych
  i prowadzących rodzinne domy dziecka.
 • Partnerstwo zadaniowe na rzecz rozwoju i wzmocnienia pieczy zastępczej.

2. Przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i rodziną zastępczą lub rodzinnym domem dziecka planu pomocy dziecku.

 • Rola i znaczenie planu pomocy dziecku przebywającemu w systemie pieczy zastępczej.
 • Specyficzne cechy planu w kontekście pokonania trudności życiowych i powrotu dziecka do rodziny biologicznej.
 • Podział zadań pomiędzy podmioty uczestniczące w przygotowaniu i realizacji planu pomocy dziecku.
 • Zasady współpracy z asystentem rodziny w opracowaniu i realizacji planu pomocy dziecku.

3. Pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.

 • Animacja grup samopomocowych i grup wsparcia.
 • Organizowanie imprez okolicznościowych dla rodzin zastępczych i dzieci w tych rodzinach.
 • Umożliwienie udziału rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w dyskusjach prowadzonych na forach internetowych oraz innych formach wymiany informacji i doświadczeń.

4. Zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domu dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.

 • Sieć współpracy z placówkami i podmiotami specjalistycznymi.
 • Opracowanie „Informatorium” – instytucji i podmiotów poradnictwa specjalistycznego z określeniem ich kompetencji i sposobów nawiązania kontaktu.
 • Pomoc w identyfikacji zasobów i deficytów rodziny.
 • Zasady współpracy w organizowaniu pomocy terapeutycznej dla rodzin z problemami
  w wychowaniu dzieci, w tym zasady motywowania do korzystania z porad specjalistów.

5. Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, (w celu przysposobienia) pod rygorem rozwiązania stosunku pracy lub umowy o świadczenie usług, bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku zaniechania tego obowiązku (art.79 ust.5 ustawy o wrispz).

 • Opracowanie kryteriów gotowości dziecka do przysposobienia.
 • Zasady współpracy z OA, w tym potwierdzanie przyjętych zgłoszeń.

6. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

 • Ustalenie zasad i form współpracy z wychowankami.

7. Przedstawienie corocznego sprawozdania efektów pracy organizatorowi pieczy zastępczej.

 • Prezentacja kierunków zmian w systemie pieczy zastępczej.
 • Identyfikacja głównych problemów do rozwiązania.
 • Prezentacja osiągnięć.
 • Wybrane elementy sprawozdania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

CZĘŚĆ  III Dokumentowanie pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.,
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 19
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Poznań
BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, ul. Towarowa 35
Poznań,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl