“NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego”

Projekt: „NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d.

Oś Priorytetowa: II: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA

Działanie: 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Priorytet inwestycyjny: 8.1 Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowe, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników.

Cel główny projektu: Zwiększenie aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 50 osób (30K, 20M) od 30 roku życia, które znajdują się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy zamieszkałych w pow. m. Suwałki, suwalskim, augustowskim, sejneńskim, grajewskim, monieckim w woj. podlaskim, poprzez działania aktywizujące obejmujące poradnictwo zawodowe, warsztaty oraz szkolenia zawodowe zgodne ze zidentyfikowanymi potrzebami wynikającymi z Indywidualnego Planu Działania do końca kwietnia 2021r.

Główne rezultaty:
1. Minimalny poziom kryterium efektywności zawodowej – 20%

2. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 18 os. (11K, 7M)

Główne zadania:
1. Indywidualny Plan Działania

2. Warsztaty z motywacji i komunikacji interpersonalnej

3. Szkolenia zawodowe

Okres realizacji: 01.05.2020 – 30.04.2021

Miejsce realizacji :
Powiaty m. Suwałki, suwalskim, augustowskim, sejneńskim, grajewskim, monieckim w woj. podlaskim.

Wartość projektu:
 574 975,00 zł, dofinansowanie: 543 475,00 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu, będzie 50 osób (30K, 20M) od 30 roku życia znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych oraz imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia) i reemigranci, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, które pracują lub zamieszkują w rozumieniu KC: pow. m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski i moniecki.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 określenia użyte w grupie docelowej oznaczają:

imigranci – osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa, przybyłe lub zamierzające przybyć do Polski w celu osiedlenia się (zamieszkania na stałe) lub na pobyt czasowy i zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium Polski.

reemigranci – obywateli polskich, którzy przebywali za granicą Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesięcy, którzy zamierzają powrócić do Polski lub którzy przebywają na terenie Polski nie dłużej niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu i deklarują chęć podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani są również repatrianci.

repatriant – osobę, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64
Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

  1. Regulamin uczestnictwa
  2. Formularz rekrutacyjny
  3. wiadczenia
  4. Oświadczenie RODO

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU

„NOWE kompetencje i kwalifikacje w pracy – wsparcie dla osób w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy z pow. m. Suwałki, suwalskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego”

Ułatwienia dostępu