Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Kujawsko-Pomorskie

Wydarzenia List Navigation

Wrzesień 2017
320zł + VAT

Usuwanie drzew i krzewów po zmianach – wydawanie decyzji administracyjnych w 2017 r.

Wrzesień 13 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
6288866486_6a4fafa6a8_z

Adresaci szkolenia: Pracownicy referatów i wydziałów ochrony środowiska jst. Korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu: Poszerzenie wiedzy nt. wydawanie decyzji administracyjnych w 2017 r. z zakresu usuwania drzew i krzewów. Prowadzący szkolenie: radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim, ukończył studia podyplomowe „Kontrola jakości stosowania prawa przez organy samorządu terytorialnego” na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2009 roku członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. W latach 2012-2015 doradca ministra i ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Program: Omówienie ustawy z dnia…

Dowiedz się więcej »
345zł +VAT

Statut szkół i placówek

Wrzesień 21 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
prawo-pracy-po-zmianach-szkolenie

Celem szkolenia jest szczegółowe przedstawienie obowiązujących w ww. zakresie regulacji prawnych i zagadnień związanych tworzeniem i nowelizowaniem statutów w szkołach i placówkach.. Osoba uczestnicząca w szkoleniu uzyska w szczególności wiedzę dotyczącą charakteru statutu, sposobu jego nowelizowania, procedur z tym związanych. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół i placówek oraz organów prowadzących. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, były pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, wieloletni praktyk w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy. Autorka publikacji…

Dowiedz się więcej »
Październik 2017
345zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Październik 16 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie…

Dowiedz się więcej »
345zł+VAT

SPECUSTAWA DROGOWA – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Październik 20 | 10:00 - 15:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
6330209354_c467ae5d65_z

Szkolenie ma na celu omówienie poszczególnych faz przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z zastosowaniem przepisów szczególnych: od projektu do pozwolenia na użytkowanie. Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu na tle prezentacji komputerowej, popartej wieloma przykładami zaczerpniętymi z konkretnych postępowań administracyjnych, również tych, które w wyniku odwołań i skarg były przedmiotem rozpoznania organów odwoławczych i sądów administracyjnych. Uczestnicy otrzymają: wzory obwieszczeń stosowanych w postępowaniach o zrid, zestawienia tabelaryczne czynności niezbędnych we wszystkich fazach postępowania o zrid. Szkolenie odpowie na następujące pytania:…

Dowiedz się więcej »
345zł + VAT

Organizacja dowozu dzieci do szkół i przedszkoli po 1 stycznia 2018 r.

Październik 20 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
transport 2

Cel szkolenia: Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu przewozu dzieci do szkół i przedszkoli po zmianach przepisów. Poinformowanie o zmianach w przepisach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po 1 stycznia 2018 r. Korzyści dla uczestników: Zaktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym po 1 stycznia 2018 r. Podniesienie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu przewozu dzieci do szkół i przedszkoli. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,…

Dowiedz się więcej »
Listopad 2017
950zł +VAT

3-dniowy KURS Kancelaryjno – Archiwalny I Stopnia

Listopad 20 | 08:00 - Listopad 22 | 17:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
prawo

Głównym celem kursu jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej z zakresu archiwistyki i spraw kancelarii oraz uzyskanie kwalifikacji do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego, które zostanie potwierdzone zaświadczeniem zgodnym z wymogami MRPiPS. Dodatkowymi korzyściami, które uczestnicy wyniosą z kursu jest doskonalenie kompetencji w zakresie prowadzenia i funkcjonowania archiwum zakładowego i kancelarii w tym m.in. postępowania z dokumentacją, sposób kwalifikacji i przechowywania dokumentacji, prowadzenie ewidencji, przygotowania planu pracy archiwisty, sprawozdawczość, opisywania i znakowania teczek, wypełniania wniosków o brakowanie. Do kogo…

Dowiedz się więcej »
345zł (+VAT)

UŻYTKI GRUNTOWE W EWIDENCJI GRUNTÓW – ich ustalanie, zmiana rodzaju, przeklasyfikowanie, wyłączenie z produkcji i – po zakończeniu inwestycji – geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zmienionych użytków gruntowych

Listopad 23 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
trento-1335426_640

Celem szkolenia jest podnoszenie kwalifikacji pracowników starostw powiatowych oraz urzędów gmin i przybliżenie zasad zaliczania gruntów do poszczególnych rodzajów użytków wykazywanych w ewidencji gruntów i budynków, mające   znaczenie na sposób opodatkowania  gruntów podatkiem rolnym, leśnym lub od nieruchomości, albo decydujące o  obowiązku wnoszenia należności  i  opłat z tytułu wyłączenia  gruntów z produkcji. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy  geodezji  i ochrony gruntów rolnych i leśnych, pracownicy Urzędów Gmin prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami ,…

Dowiedz się więcej »
390zł (+VAT)

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Listopad 24 | 08:00 - 16:00
Toruń, Hotel Refleks, ul. Wojska Polskiego 24
Toruń,
+ Google Map
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2017 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologocznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w…

Dowiedz się więcej »
360zł +VAT

Administracja platformą ePUAP2 w Urzędzie – zaawansowane warsztaty

Listopad 29 | 10:00 - 16:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
binary-2326144_640

Grupa docelowa: administratorzy EPUAP2, informatycy, osoby chcące pogłębić swoją wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania Panelu „Administrowanie” oraz Konsoli Draco a także osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji administracyjnych w systemie Cele szkolenia: nabycie praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania konsoli Draco i Panelu „Administrowanie”, przypisywania do ról, grup i systemów, konfigurowania ról, dodawania usług, tworzenia formularzy, zaawansowanej obsługi skrytek Prowadzący: Dyplomowany archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego. Były pracownik Muzeum Górnośląskiego. Doświadczenie zdobywał m. in. na stanowisku kierowniczym w ArchiDoc S.A. Specjalizuje…

Dowiedz się więcej »
Grudzień 2017
345zł + VAT

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Grudzień 5 | 10:00 - 15:00
Bydgoszcz, Hotel BRDA***, ul. Dworcowa 94
Bydgoszcz,
+ Google Map
1486833803_b717b40072_b

Cel szkolenia: 1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej. 2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa. 3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej. Adresaci szkolenia: Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events