BLOG

IMG_7606 (1)BLOG informacyjno – edukacyjny prowadzony przez Rafała Andrzejewskiego

Nasz blog powstał jako odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie instytucji publicznych, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych na rzetelną i specjalistyczną pomoc związaną z szeroko rozumianą ochroną danych osobowych.

Mamy nadzieję, iż informacje, wzory dokumentów, przykłady, które znajdą się na blogu będą przydatne i pomogą Państwu w jak najlepszej ochronie danych osobowych.

13334048894_001d3e53d1_z

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY WEDŁUG RODO

Podmiot któremu ADO może powierzyć przetwarzanie danych Podmiotem, któremu ADO może powierzyć przetwarzanie danych może być osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot, który przetwarza dane …

sure-1435364_640

OBOWIĄZKI AD WEDŁUG RODO

RODO opiera się na zupełnie nowym modelu ochrony danych osobowych. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest administrator i to on deleguje obowiązku inspektorom ochrony danych oraz swoim pracownikom. Na administratorze …

security-1202344_640

KTO MOŻE, A KTO MUSI WYZNACZYĆ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?

Na  gruncie ustawy o ochronie danych osobowych wyznaczenie administratora bezpieczeństwa informacji jest dobrowolne tak i rozporządzenie unijne nie nakłada obowiązku powołania takiej osoby. Niemniej rozporządzenie  (art. 37 ust.)  wskazuje na …

szkola

OBOWIĄZKI ABI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Nowe zadania ABI: Ustawowa regulacja dość ogólnie określa zadania ABI, zawierając jednocześnie w art. 36a ust. 9 delegację dla ministra administracji i cyfryzacji do wydania rozporządzenia dokładnie regulującego te kwestie: …

Digital marketing on the tablet

KSEROWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH KLIENTÓW PRZEZ BANKI

Bank ma prawo kserować dowód osobisty klienta, gdyż wprost uprawnia go do tego art. 112 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Z punktu widzenia ustawy z dnia 29 sierpnia …

4052848608_b86dc4b5d1_m

KIEDY MOŻNA STOSOWAĆ UMOWY O DZIEŁO?

Umowa o dzieło, podobnie jak zlecenia, jest umową uregulowaną w Kodeksie cywilnym (art. 627–646). Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie (zwany dalej także wykonawcą) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a …

stocksnap_y01vdyax63

DOKUMENTACJA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PODLEGA UDOSTĘPNIANIU (ALE NIE W CAŁOŚCI) W TRYBIE DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Sądy administracyjne w wyrokach odnoszących się do dokumentacji przetwarzania danych nie wykluczyły nadania jej statusu informacji publicznej (np. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 5 stycznia 2016 r. sygn. akt II SAB/Ol 72/15, wyrok …

trudny-klient

JAKIE DANE OSOBOWE MOŻNA PRZETWARZAĆ PODCZAS PROCESU REKRUTACJI?

Zakres danych osobowych, jakie osoba rekrutująca może zażądać od kandydatów do pracy szczegółowo określa art. 221 § 1 Kodeksu Pracy. Są to: – imię (imiona) i nazwisko, – imiona rodziców, …

stocksnap_vhxfnkmu96

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ UMOWA AGENCYJNA?

Umowa agencyjna należy do umów o świadczenie usług. Kodeks cywilny przewiduje w jej przypadku wymóg obustronnego profesjonalizmu, co oznacza, że umowę agencyjną mogą zawrzeć wyłącznie przedsiębiorcy. Jej istota sprowadza się …

stocksnap_ku273l0wtw

CZYM CHARAKTERYZUJE SIĘ KONTRAKT MENEDŻERSKI?

Kontrakt menedżerski jest umową nienazwaną, czyli taką, której definicja nie została zawarta w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Najczęściej do tej umowy stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące umowy zlecenia, na podstawie …

7252002214_51aeca6dfa_c

ZMIANY W URLOPACH RODZICIELSKICH – KOMPEDIUM ZMIAN

Od 2 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłuży się do 32 tygodni. Urlop rodzicielski …

security-1202344_640

JAK ZGŁOSIĆ POWOŁANIE ABI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator danych zobowiązany jest zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. Zgłoszenia takiego można dokonać jedynie …

stocksnap_vhxfnkmu96

PODSTAWOWE ZASADY ZABEZPIECZEŃ PRZED ATAKAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

Staraj się tak skonfigurować  urządzenie, aby w czasie kiedy nie jest używane, połączenia bezprzewodowe były wyłączone (również Bluetooth, IrDa). To nie tylko dodatkowe zabezpieczenie, ale również oszczędność baterii. Sprawdź czy …

Business challenge isolated on white

MOBBING

Mobbing – termin wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu „mob” co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. Terminu mobbing w odniesieniu do zachowań występujących w grupach społecznych …

stocksnap_ku273l0wtw

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Określenie terminu, w którym organ administracyjny powinien udostępnić wnioskowaną informację, uzależnione jest od prawidłowego ustalenia momentu stanowiącego początek biegu tego terminu. Moment ten wyznacza, zgodnie z art. 13 ustawy z …

stocksnap_w0rus6fwbj

UMIESZCZANIE SŁUŻBOWYCH ADRESÓW E-MAIL PRACOWNIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ PRACODAWCY

Informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko, czy właśnie służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dane te mogą być wykorzystywane (udostępniane) …

2283584007_f199332890_m

OBOWIĄZEK PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY

Zgodnie z art. 943 § 1 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Ustawodawca nie wskazał jednak choćby przykładowego katalogu sposobów na zwalczanie tego niepożądanego zjawiska. Zgodnie z wyrokiem Sądu …

16715168254_212f05fa78_z

NOWY OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 24 UODO  w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której one dotyczą, należy poinformować te osoby o: – adresie swojej siedziby i pełnej nazwie, a w przypadku …

6721198_c5b0e9a009_z

JAK LICZYMY TERMIN W PRZYPADKU WNIESIENIA WNIOSKU O SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA?

Złożenie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ oraz udzielenie na nie odpowiedzi zostało obwarowane ramami czasowymi. Ze względu na częste problemy z prawidłowym wyznaczeniem terminów do których należy dokonać określone czynności, …

stocksnap_d0iyvwq0kv

CZY WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA MA PRAWO PRZECHOWYWAĆ AKTA NOTARIALNE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH LOKALI?

Nie, gdyż żaden przepis prawa, na podstawie których działają wspólnoty mieszkaniowe, nie daje podstawy do przechowywania takich dokumentów. Wspólnoty mieszkaniowe są tworzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 …

5447943848_923b32b6fc_z

CZY CZŁONEK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MA PRAWO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROTOKOŁAMI OBRAD ORGANÓW SPÓŁDZIELNI ORAZ UMOWAMI ZAWIERANYMI PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ Z OSOBAMI TRZECIMI?

Ustawa o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady postępowania obowiązujące przy przetwarzaniu danych osobowych oraz określa prawa osób fizycznych, których dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych. Przyjęte zasady …

11415696705_b5f18f4122

Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wywieszać na tablicy ogłoszeń informacje o zadłużeniach czynszowych jej członków, w szczególności, jeśli wymienia jedynie numer lokalu oraz kwotę zadłużenia?

Nie, gdyż żaden z przepisów prawa, na podstawie których działają spółdzielnie, nie uprawnia spółdzielni do takiego działania. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanie danych jest …

13194234443_f0c6c6d93f_c

CZY CZŁONEK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MA PRAWO OTRZYMAĆ KOPIĘ UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE AKTUALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA PREZESA ZARZĄDU, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ?

Tak, uprawnienie do otrzymania kopii uchwały spółdzielni wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uzasadnienie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zaś …

13334048894_001d3e53d1_z

Czy mieszkańcy mają prawo do rejestrowania dźwięku lub obrazu podczas posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej?

Tak, gdyż posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej są jawne, więc możliwość ich rejestrowania wynika z tej jawności. Uzasadnienie Zasada jawności życia publicznego wyrażona została w art. 61 Konstytucji RP, który między innymi …

stocksnap_y01vdyax63

CZY PRACODAWCA MOŻE ŻĄDAĆ ZDJĘCIA OD PRACOWNIKA LUB KANDYDATA DO PRACY?

Bardzo często przy rekrutacji przyszły pracodawca żąda od kandydata do pracy CV wraz ze zdjęciem, lub czy podczas zatrudnienia  żąda od pracownika zdjęcia umieścić na powszechnie dostępnej stronie internetowej  lub …

3044867827_6e619a0f80_z

INFORMACJA PUBLICZNA – SĄDY ADMINISTRACYJNE A NAGRYWANIE ROZMÓW

Często sędziowie sądów administracyjnych nie wyrażają zgody na nagrywanie rozpraw przed zainteresowane osoby. Czy takie postępowanie jest zgodne z prawem? Sądowo-administracyjne regulacje prawne nie zawierają regulacji dotyczącej rejestrowania rozpraw.  Zwłaszcza …

stocksnap_ku273l0wtw

Czy obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów narusza przepisy ustawy?

Obowiązek noszenia przez pracowników identyfikatorów zawierających m.in. imię i nazwisko wynika z wewnętrznych uregulowań wydanych przez pracodawcę (np. z regulaminu pracy wydanego na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu pracy). Regulamin ustala organizację i porządek …

Business challenge isolated on white

1 stycznia 2017 zostało uchylone Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. Zastąpiło je Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy (poz. 2292).

WYDANIE ŚWIADECTWA PRACY Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezpośrednio pracownikowi albo osobie upoważnionej przez pracownika. Upoważnienie może być dostarczone pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Doprecyzowano w jaki sposób upoważnienie może …

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA (ART. 52 KODEKSU PRACY)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy powodującym natychmiastowe rozwiązanie trwającego stosunku pracy. W oświadczeniu …

stocksnap_w0rus6fwbj

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHN A NIEBIESKA KARTA

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy nałożyła na gminy obowiązek tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. Ustawodawca wskazał, że pomoc rodzinie (w ramach zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej) powinna mieć wymiar interdyscyplinarny, kompleksowy, uwzględniający potrzeby …

business-1219863_640

DYSTYNKCJA POJĘĆ: TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORCY A PRZEDSIĘBIORSTWA WYROK NSA Z DNIA 18 SIERPNIA 2016 R. (SYGN. I OSK 387/15)

Istotna jest tutaj dystynkcja pomiędzy pojęciami „tajemnica przedsiębiorcy”, która jest zawarta w ustawie dostęp do informacji publicznej, a „tajemnicą przedsiębiorstwa”, która posługuje się ustawodawca  w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. …

stocksnap_d0iyvwq0kv

PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO UDZIELENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Artykuł 61 ust. 1 Konstytucji RP  wskazuje podmioty, które muszą informować o swojej działalności: organy władzy publicznej, osoby pełniące funkcje publiczne organy samorządu gospodarczego i zawodowego inne osoby oraz jednostki …

16715168254_212f05fa78_z

OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE W MYŚL WYROKU WSA W OLSZTYNIE DNIA 22.09.2016 R., (II SA/OL829/16)

Wnioskodawca w trybie dostępu do informacji publicznej zażądał : ,,listę imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 roku otrzymali nagrodę/nagrody oraz wysokość tej nagrody/tych nagród w odniesieniu do każdego …

sure-1435364_640

CZY ROZSYŁANIE „ROZDZIELNIKÓW” DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH NIE NARUSZA PRZEPISÓW USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych osiągnięcie efektu zapewnienia stronom postępowania administracyjnego realizacji przysługujących im uprawnień (prawa do informacji na temat toczącego się postępowania) jest możliwe w inny sposób, np. poprzez …

Digital marketing on the tablet

DANE OSÓB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIE SĄ JUŻ DANYMI OSOBOWYMI

Od 19 maja 2016 r. (czyli data wejścia w życie nowelizacji) jawne dane i informacje udostępniane w CEIDG nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych  z wyjątkiem przepisów o kontroli …

bez-nazwy

WYKONYWANIE ZADAŃ ABI W PLACÓWCE OŚWIATOWEJ

Nowe zadania ABI: Ustawowa regulacja dość ogólnie określa zadania ABI, zawierając jednocześnie w art. 36a ust. 9 delegację dla ministra administracji i cyfryzacji do wydania rozporządzenia dokładnie regulującego te kwestie: …

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

KWESTIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH W POLICJI A ROZWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI

Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 29 stycznia 2013 r. odpowiedział też na pytanie, czy korzystanie z licznych zwolnień lekarskich przemawia za dopuszczalnością rozwiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszem ze względu …

podatki

CZY PRAWIDŁOWĄ PRAKTYKĄ JEST ŻĄDANIE OD PRACOWNIKA PRZEDŁOŻENIA ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO (PIT) W CELU WYKAZANIA WYSOKOŚCI DOCHODU, NA POTRZEBY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH?

Dopuszczalność żądania przez pracodawcę podania wysokości dochodów uzyskiwanych przez pracownika oraz przypadających na członka jego rodziny – świadczących o sytuacji pracownika, celem potwierdzenia uprawnienia tego pracownika do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych …

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

Czy obowiązek złożenia przez osoby wskazane w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oświadczenia majątkowego wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), w sytuacji, gdy opodatkowaniu podlegały łącznie dochody obojga małżonków, a powyższy obowiązek spoczywa jedynie na jednym z nich, nie narusza przepisów ustawy o ochronie danych osobowych?

Nie, gdyż przepisy prawa nakazują, aby składane przez zobowiązane osoby oświadczenia majątkowe obejmowały nie tylko ich majątek odrębny, ale także majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową. Uzasadnienie Na podstawie art. 27c …

6812411449_7429ec632e_z

CZY SŁUŻBOWE E-MAILE STANOWIĄ INFORMACJĘ PUBLICZNĄ?

Co do zasady korespondencja mailowa nie jest informacją publiczną. Wyrok II SAB/OL 66/12 z 11-09-2012 –„należy stwierdzić, że wydruki z poczty elektronicznej nie mają cech informacji publicznej.  Zgodnie zart. 6 ust. 1 …

security-1202344_640

JAK ZGŁOSIĆ POWOŁANIE ABI GENERALNEMU INSPEKTOROWI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator danych zobowiązany jest zgłosić do rejestracji Generalnemu Inspektorowi powołanie i odwołanie administratora bezpieczeństwa informacji w terminie 30 dni od dnia jego powołania lub odwołania. Zgłoszenia takiego można dokonać jedynie …

laptop and stethoscope

E-ZLA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy wydruk e- ZLA trzeba doręczyć pracodawcy? Tak, jeśli zostanie wydany pacjentowi, którego pracodawca nie będzie miał profilu na PUE. Jeżeli natomiast wydruk e-ZLA zostanie przekazany na żądanie pacjenta (a …

3044867827_6e619a0f80_z

NACZELNICY URZĘDÓW SKARBOWYCH A STATUS ADO- KONTROWERSJE

1 kwietnia 2015 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych …

sluzzby

CZAS PRACY POLICJANTÓW- zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dokonanie zmian w obowiązujących niezmiennie od 13 lat przepisach wynikało przede wszystkim z konieczności uzupełnienia i dostosowania ich do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy …

13334048894_001d3e53d1_z

GRANICE PRAWA DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Wyrok WSA w W-wie z dnia 21 stycznia 2014 r. (sygn. II SA/Wa 1695/13)

,,Prawo dostępu do informacji publicznej ma konstrukcję publicznego prawa podmiotowego. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 61 ust. 1 stanowi, że obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy …

stocksnap_fsplfpqbcz

ABC ZABEZPIECZANIA DANYCH OSOBOWYCH-ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

Nadawania/odwołania upoważnień do przetwarzania danych Należy wskazać osoby odpowiedzialne za wnioskowanie o przyznanie, odwołanie upoważnienia, osoby odpowiedzialne za przygotowanie upoważnień, kto może podpisać (ADO może wyznaczyć osoby upoważnione do podpisywania …

16715168254_212f05fa78_z

CZY ZWIĄZEK ZAWODOWY MA PRAWO POZYSKAĆ OD PRACODAWCY IMIENNĄ LISTĘ WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW?

Nie, gdyż żaden przepis prawa nie daje związkom zawodowym takiego uprawnienia. Uzasadnienie O ile informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika, czyli z wykonywaniem …

2283584007_f199332890_m

ŻĄDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEKARALNOŚCI OD KANDYDATA OD PRACY

Zaświadczenia o niekaralności można wymagać wyłącznie wtedy, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie kandyduje na stanowisko, dla którego przepisy prawa przewidują wymóg niekaralności. Dotyczy to ściśle określonych grup zawodowych, m.in. …

2283584007_f199332890_m

ROSZCZENIA MOBBOWANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy: odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia, odszkodowania w wysokości nie …

transport 2

CO TO JEST PODRÓŻ SŁUŻBOWA?

Definicji podróży służbowej szukać należy w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy–  art. 775 § 1 określa, iż za podróż służbową rozumieć należy wykonywanie przez pracownika zadań …

5727996665_a34056942d

ZMIANY W WYSTAWIANIU ZWOLNIEŃ LEKARSKICH. ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA): 2016-2018.

Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można stosować do …

Digital marketing on the tablet

DO KIEDY NALEŻY SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE DLA GIODO?

GIODO zwraca się w formie pisemnej do ABI o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych  określając zakres i termin sprawdzenia. Art. 19b. 1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego …

6812411449_7429ec632e_z

Czy zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych jest zamieszczanie w BIP danych osobowych kandydatów do pracy na stanowiska samorządowe?

Tak, ponieważ, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną. Uzasadnienie Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zawiera jedynie ogólne zasady przetwarzania …

13194234443_f0c6c6d93f_c

ŻĄDANIE NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO DŁUŻNIKA OD PRACODAWCY PRZEZ KOMORNIKÓW. CZY TAKIE POSTĘPOWANIE JEST ZGODNE Z PRAWEM?

Nie, gdyż nie uprawniają go do tego przepisy prawa. Uzasadnienie Podstawę prawną do przetwarzania przez komornika danych osobowych dłużnika na potrzeby prowadzonego postępowania egzekucyjnego stanowią przepisy ustawy z dnia 17 listopada …

13334048894_001d3e53d1_z

CZY STANOWI NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH DZIAŁANIE ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, KTÓRY PROWADZĄC POSTĘPOWANIE Z URZĘDU, UDOSTĘPNIA INFORMACJE DOTYCZĄCE JEGO STRONY OSOBIE, Z INICJATYWNY KTÓREJ WSZCZĘTO TO POSTĘPOWANIE?

Tak, gdyż w takiej sytuacji dochodzi do udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym.   Uzasadnienie Na podstawie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Kpa), stroną postępowania jest …

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

Czy radny jest zobowiązany do składania staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym?

Tak, gdyż zobowiązują go do tego przepisy ustawy o samorządzie powiatowym. Uzasadnienie Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządu powiatowego jest uregulowany w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie …

stocksnap_fsplfpqbcz

KAŻDY MA PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

WSA w  Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (II SAB/Go 56/16) wskazał iż  ,, Dostępu do informacji może domagać się każda osoba fizyczna, bez względu na przynależność …

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

CZY PRACODAWCA MOŻE UDZIELIĆ BANKOWI INFORMACJI O DANYCH OSOBOWYCH (WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA) PRZEZ TELEFON?

Informacje dotyczące wynagrodzenia pracowników należą do ich danych osobowych. Przetwarzanie tych danych przez pracodawcę powinno się odbywać w sposób ściśle określony ustawą. Ich udostępnienie nieupoważnionym osobom jest niezgodne z prawem. …

Digital marketing on the tablet

KONIEC Z SYNDROMEM PIERWSZEJ DNIÓWKI

Prezydent RP Andrzej Duda 22 czerwca br. podpisał przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, likwidującą syndrom pierwszej dniówki. Dzięki nowym regulacjom pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy  przed …

stocksnap_vhxfnkmu96

DO KIEDY NALEŻY SPORZĄDZIĆ SPRAWOZDANIE DLA GIODO?

GIODO zwraca się w formie pisemnej do ABI o dokonanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych  określając zakres i termin sprawdzenia. Art. 19b. 1. Generalny Inspektor może zwrócić się do administratora bezpieczeństwa informacji wpisanego …

13334048894_001d3e53d1_z

KTO MOŻE BYĆ ADMINISTRATOREM BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?

Zgodnie z nowymi przepisami administratorem bezpieczeństwa informacji może być osoba, która   ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, posiada odpowiednią wiedzę w zakresie ochrony danych …

6812411449_7429ec632e_z

CZY PUBLIKOWANIE NA STRONACH BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ UCHWAŁ ZAWIERAJĄCYCH ORZECZENIA, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DANE OSOBOWE OSÓB FIZYCZNYCH, JEST ZGODNE Z PRAWEM?

Nie, bowiem byłoby to niezgodne z ustawą o dostępie do informacji publicznej, która w tym przypadku ma zastosowanie. Uzasadnienie Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest dopuszczalne …

16715168254_212f05fa78_z

CO TO JEST INFORMACJA PRZETWORZONA?

Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.) nie zawiera definicji informacji przetworzonej. Ale z orzecznictwa wynika, że informacja przetworzona jest jakościowo …

podatki

CZY PRACODAWCA ZLECAJĄCY PODMIOTOWI ZEWNĘTRZNEMU PROWADZENIE OBSŁUGI KSIĘGOWEJ LUB KADROWEJ MA RÓWNIEŻ OBOWIĄZEK ZAWARCIA Z NIM UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Tak, gdyż obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, a prowadzenie dokumentacji księgowej wiąże się nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. …

stocksnap_d0iyvwq0kv

CZY PRAWIDŁOWĄ PRAKTYKĄ JEST ZAMIESZCZANIE W TREŚCI UMOWY ZAWIERANEJ Z KLIENTEM KLAUZULI ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH TAK, BY OSOBA ZGADZAJĄCA SIĘ NA ZAPROPONOWANE WARUNKI UMOWY, ZGADZAŁA SIĘ JEDNOCZEŚNIE NA PRZETWARZANIE DANYCH W CELU WYKONANIA TEJ UMOWY LUB W INNYCH CELACH WSKAZANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA?

Nie, gdyż nie można uzależniać wykonania umowy od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Ponadto, na wykorzystywanie danych w celu zawarcia lub wykonania umowy zgoda w ogóle nie jest potrzebna. …

security-1202344_640

DANE OSÓB PROWADZĄCYCH JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NIE SĄ JUŻ DANYMI OSOBOWYMI

Od 19 maja 2016 r. (czyli data wejścia w życie nowelizacji) jawne dane i informacje udostępniane w CEIDG nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych  z wyjątkiem przepisów o kontroli …

3044867827_6e619a0f80_z

CZY OSOBY INFORMUJĄCE O OKOLICZNOŚCIACH BĘDĄCYCH PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH SĄ CHRONIONE PRZEPISAMI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?

Tak, jeśli bowiem takie osoby nie są stronami postępowań administracyjnego to ich dane osobowe nie powinny zostać ujawnione innym uczestnikom takich postępowań. Uzasadnienie W aktach postępowania podatkowego prowadzonego przez jednego z prezydentów …

girl-18918_640 (2)

ZMIANA ZASAD ZATRUDNIANIA KOBIET PRZY PRACACH UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca 2016 roku podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zapewnia ona szczególną ochronę kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Kobiety te nie …

sure-1435364_640

CZY SZKOŁA MA OBOWIĄZEK ZGŁOSIĆ DO GIODO BAZĘ DANYCH STANOWIĄCĄ DZIENNIK ELEKTRONICZNY?

Kwestie związane z z prowadzeniem dzienników lekcyjnych uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. W sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji …

5447943848_923b32b6fc_z

CZY SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOŻE UDOSTĘPNIĆ LUB PODAĆ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJE O ZADŁUŻENIACH CZYNSZOWYCH SWOICH CZŁONKÓW INNYM OSOBOM NIŻ CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNI, ICH MAŁŻONKOWIE ORAZ WIERZYCIELE CZŁONKÓW BĄDŹ SPÓŁDZIELNI?

Nie, gdyż nie ma przepisu zezwalającego na udostępnienie lub podanie do publicznej wiadomości takich informacji innym osobom. Uzasadnienie Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe (w tym również ich udostępnianie lub …

3044867827_6e619a0f80_z

CZY OSOBY TRZECIE, NIE ZWIĄZANE Z PROCESEM, MOGĄ UCZESTNICZYĆ W ROZPRAWACH SĄDOWYCH, SKORO W ICH TRAKCIE DOCHODZI DO UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH ICH UCZESTNIKÓW , NP. STRON LUB ŚWIADKÓW?

Kwestię udziału osób trzecich w rozprawach sądowych traktować należy jako przejaw konstytucyjnej, potwierdzonej następnie w ustawach szczególnych, zasady jawności postępowania sądowego. Jej stosowanie może być ograniczone lub wyłączone jedynie na mocy przepisu …

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

NOWE ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY OD 2016 R.

21 sierpnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1220 ogłoszono ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie Kodeksu pracy i innych ustaw. Zgodnie z art. 16 ustawy …

3044867827_6e619a0f80_z

TREŚĆ ORZECZENIA SĄDU STANOWI INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

Treść orzeczenia sądu stanowi, zgodnie z art.1 ust.1 ustawy, informację o sprawach publicznych, a zgodnie z art.6 ust.1 pkt 4 lit.a tej ustawy, będąc rodzajem dokumentów urzędowych, podlega udostępnieniu w …

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

CZY SPOŁECZNY INSPEKTOR PRACY, WYKONUJĄC CZYNNOŚCI WCHODZĄCE W ZAKRES JEGO DZIAŁANIA, MOŻE ŻĄDAĆ KSEROKOPII DOKUMENTÓW CZY JEDYNIE ICH OKAZANIA?

Może żądać okazania dokumentów, gdyż takie uprawnienie przyznają mu przepisy prawa. Uzasadnienie Zagadnienie to należy rozpatrywać na gruncie innych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, aktów …

16715168254_212f05fa78_z

PISMA NIELOGICZNE, CHAOTYCZNE NIE SĄ WNIOSKIEM O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

NSA w wyroku z dnia 25 sierpnia 2016 r. (sygn. I OSK 219/15), podjął się oceny należy traktować wnioski nielogiczne, chaotyczne, nie zawierające ciągłości logicznej w swoim przekazie. NSA stwierdził: …

sure-1435364_640

KIEDY NALEŻY AKTUALIZOWAĆ ZBIORY W GIODO?

Jeżeli zmieniły się dane administratora danych lub inne informacje związane ze zbiorem np. zakres zbieranych danych, podmiot, któremu powierzono dane, to wówczas stosuje się art. 41. ust 2. UODO: Administrator …

sure-1435364_640

TERMIN 14 DNIOWY JEST TERMINEM W CZASIE KTÓREGO POWINNO NASTĄPIĆ ROZSTRZYGNIĘCIE WNIOSKU A NIE UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI. WYROK WSA W ŁODZI Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2016 R., (SYGN. II SAB/ŁD 187/16).

Wyrok: ,,art. 13 u.d.i.p. określa terminy do załatwienia sprawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. Dotyczy to zatem wszystkich, dopuszczalnych prawem, form jej załatwienia. Zakończenie postępowania w przedmiocie dostępu do informacji …

security-1202344_640

PRZEPŁYW DANYCH W GRUPACH KAPITAŁOWYCH

Kto jest ADO? Pierwszym problemem jaki nasuwa się na myśl jest to, czy spółki są jednym administratorem danych. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest podmiot, który decyduje …

6812411449_7429ec632e_z

PRZYKŁADOWY KATALOG ZADAŃ ADMINISTRATORA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH (ASI)

W przypadku powołania ASI jest on osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych osobowych w systemie informatycznym, w tym w szczególności za przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są …

5447943848_923b32b6fc_z

CZY NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MOŻE ŻĄDAĆ OD SWOICH CZŁONKÓW INFORMACJI O OSOBACH Z NIMI ZAMIESZKUJĄCYCH, Z PODANIEM ICH IMIENIA I NAZWISKA, STOPNIA POKREWIEŃSTWA ORAZ NR PESEL?

Nie, zagadnienie to należy bowiem rozpatrywać na gruncie przepisów prawa, szczególnych wobec ustawy o ochronie danych osobowych, czyli na podstawie których działają spółdzielnie mieszkaniowe. Uzasadnienie Ustawa o ochronie danych osobowych określa jedynie …

3044867827_6e619a0f80_z

NIEUDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ – ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Ustawa o dostępie do informacji publicznej  art. 23 wprowadza odpowiedzialność karną z tytułu naruszenia obowiązku udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem, kto wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia …

13334048894_001d3e53d1_z

NUMER TELEFONU KOMÓRKOWEGO TO NIE INFORMACJA PUBLICZNA

Jeszcze kilka lat temu uznawano numer telefonu za informację publiczną zgodnie z wyrokiem   WSA w Szczecinie z dnia 09.08.2012; sygn. II SAB/Sz 28/12), wedle którego ,,Telefon służbowy (komórkowy) Prezydenta Miasta …

security-1202344_640

Czy na gruncie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych dopuszczalne jest przekazywanie, firmom windykacyjnym, danych osobowych dłużnika?

Udostępnianie danych osobowych podmiotowi trudniącemu się windykacją należności na gruncie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych może opierać się o różne podstawy prawne. Zgodnie z art. 23 ust. …

5447943848_923b32b6fc_z

CZY CZŁONEK SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MA PRAWO OTRZYMAĆ KOPIĘ UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE AKTUALNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA PREZESA ZARZĄDU, CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ?

Tak, uprawnienie do otrzymania kopii uchwały spółdzielni wynika z przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Uzasadnienie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych określa ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, zaś …

administrator-informacji

SPRAWDZENIE I SPRAWOZDANIA ZE SPRAWDZEŃ ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Sprawdzenia Pierwszym zadaniem, które dla ABI przewiduje ustawa, jest dokonywanie regularnych sprawdzeń oraz przedstawianie raportu z nich administratorowi danych. Przepisy aktu wykonawczego ustalają ramy okresów, w jakich muszą się odbywać …

7252002214_51aeca6dfa_c

ZMIANA ZASAD ZATRUDNIANIA KOBIET PRZY PRACACH UCIĄŻLIWYCH, NIEBEZPIECZNYCH LUB SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA

Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca 2016 roku podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zapewnia ona szczególną ochronę kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Kobiety te nie …

6812411449_7429ec632e_z

UMIESZCZANIE SŁUŻBOWYCH ADRESÓW E-MAIL PRACOWNIKÓW NA STRONIE INTERNETOWEJ PRACODAWCY

Informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko, czy właśnie służbowy adres e-mail są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika i z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych. Dane te mogą być wykorzystywane (udostępniane) …

4

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Z WINY PRACOWNIKA (ART. 52 KODEKSU PRACY)

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy powodującym natychmiastowe rozwiązanie trwającego stosunku pracy. W oświadczeniu …

6721198_c5b0e9a009_z

ROSZCZENIA MOBBOWANEGO PRACOWNIKA

Na podstawie przepisów Kodeksu pracy pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy: odpowiedniej sumy zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę – jeżeli mobbing wywołał u niego rozstrój zdrowia, odszkodowania w wysokości nie …

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

OD 1 WRZEŚNIA 2016 ROKU KONIEC Z SYNDROMEM PIERWSZEJ DNIÓWKI

Prezydent RP Andrzej Duda 22 czerwca br. podpisał przygotowaną w MRPiPS nowelizację Kodeksu pracy, likwidującą syndrom pierwszej dniówki. Dzięki nowym regulacjom pracodawca będzie miał obowiązek podpisania z pracownikiem umowy  przed …

9714982602_3d5847ddb8_z

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA OD 2017 ROKU PRZY UMOWACH ZLECENIA I ŚWIADCZENIACH USŁUG

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zakłada, że od 1 stycznia 2017 r. będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz …

4052848608_b86dc4b5d1_m

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZAWARTEJ NA CZAS OKREŚLONY PO WEJŚCIE W ŻYCIE NOWYCH PRZEPISÓW (KORELACJA ART. 36 KP PO 22 LUTYM 2016 R. DO UMÓW ZAWARTYCH PRZED TĄ DATĄ)

Przedmiotowy problem dotyczy pracowników, którzy mają umowy o pracę na czas określony zawarte przed wejściem w życie nowych regulacji, a które to umowy będą obowiązywały po zmianach w sposobie obliczania …

baby-428395_640

REZYGNACJA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

Ustawodawca przewidział możliwość rezygnacji z urlopu wychowawczego. Dotyczy to sytuacji, w których pracownik sam pragnie zrezygnować z urlopu wychowawczego przed upływem terminu tego urlopu. Omawiany przepis przewiduje możliwość rezygnacji z urlopu …

5727996665_a34056942d

KWESTIA ZWOLNIEŃ LEKARSKICH W POLICJI A ROZWIĄZANIE STOSUNKU SŁUŻBOWEGO Z FUNKCJONARIUSZEM POLICJI

Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 29 stycznia 2013 r. odpowiedział też na pytanie, czy korzystanie z licznych zwolnień lekarskich przemawia za dopuszczalnością rozwiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszem ze względu …

2294854912_6da4c1d6ca_o (1)

KOBIETY W CIĄŻY CHRONIONE W PRACY

Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca 2016 roku podpisał nowelizację ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Zapewnia ona szczególną ochronę kobietom w ciąży i karmiącym matkom. Kobiety te nie …

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

E-ZLA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy wydruk e- ZLA trzeba doręczyć pracodawcy? Tak, jeśli zostanie wydany pacjentowi, którego pracodawca nie będzie miał profilu na PUE. Jeżeli natomiast wydruk e-ZLA zostanie przekazany na żądanie pacjenta (a …

Feel free to use this image, just link to www.SeniorLiving.Org  This microstock required lots of post processing to get the blue tint. I also needed a bounce card to  get more detail in the glasses.

CZY ZWIĄZEK ZAWODOWY MA PRAWO POZYSKAĆ OD PRACODAWCY IMIENNĄ LISTĘ WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW?

Nie, gdyż żaden przepis prawa nie daje związkom zawodowym takiego uprawnienia. Uzasadnienie O ile informacje o pracowniku takie jak np. jego imię i nazwisko są ściśle związane z życiem zawodowym pracownika, czyli z wykonywaniem …

leaves-374246_640

CZY PRAWIDŁOWĄ PRAKTYKĄ JEST ŻĄDANIE OD PRACOWNIKA PRZEDŁOŻENIA ROCZNEGO ZEZNANIA PODATKOWEGO (PIT) W CELU WYKAZANIA WYSOKOŚCI DOCHODU, NA POTRZEBY ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH?

Dopuszczalność żądania przez pracodawcę podania wysokości dochodów uzyskiwanych przez pracownika oraz przypadających na członka jego rodziny – świadczących o sytuacji pracownika, celem potwierdzenia uprawnienia tego pracownika do świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych …

workbook-1205068_640

CZY PRACODAWCA ZLECAJĄCY PODMIOTOWI ZEWNĘTRZNEMU PROWADZENIE OBSŁUGI KSIĘGOWEJ LUB KADROWEJ MA RÓWNIEŻ OBOWIĄZEK ZAWARCIA Z NIM UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Tak, gdyż obowiązek ten wynika z ustawy o ochronie danych osobowych, a prowadzenie dokumentacji księgowej wiąże się nierozerwalnie z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. …

business-1219863_640

CZY PRACODAWCA UPRAWNIONY JEST DO UMIESZCZANIA ZDJĘCIA PRACOWNIKA BEZ JEGO ZGODY?

Zakres danych, jaki może żądać pracodawca od pracownika bez konieczności pozyskiwania jego zgody, określa art. 22 1 Kodeksu pracy. Należą do nich: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce …

6721198_c5b0e9a009_z

Czy pracodawca może żądać zdjęcia od pracownika lub kandydata do pracy?

Bardzo często przy rekrutacji przyszły pracodawca żąda od kandydata do pracy CV wraz ze zdjęciem, lub czy podczas zatrudnienia  żąda od pracownika zdjęcia umieścić na powszechnie dostępnej stronie internetowej  lub …

laptop and stethoscope

ZMIANY W WYSTAWIANIU ZWOLNIEŃ LEKARSKICH. ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA) OD STYCZNIA 2016R.

Od  1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można  stosować  do …

sluzzby

CZAS PRACY POLICJANTÓW- zmiana rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

Dokonanie zmian w obowiązujących niezmiennie od 13 lat przepisach wynikało przede wszystkim z konieczności uzupełnienia i dostosowania ich do dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. w sprawie niektórych aspektów organizacji czasu pracy …

11484777313_faf91f9ca7_z

Kto może pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji?

Administratorem Bezpieczeństwa Informacji może pełnić tylko i wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone art. 36 ust 5: 1) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych; …

administrator-informacji

POWOŁANIE I ODWOŁANIE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Zgłoszenie ABI Zgłoszenie powołania ABI do GIODO, w terminie 30 dni od dnia powołania, musi zawierać: 1) oznaczenie AD i adres jego siedziby, w tym numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki …

security-1202344_640

NOWY ABI POWINIEN SIĘ SZKOLIĆ

Administrator Bezpieczeństwa Informacji po zmianie przepisów to niezależny, kompetentny specjalista w swojej dziedzinie. Tymczasem w rzeczywistości jest z tym różnie.  Wielu dotychczasowych ABI nie posiada  takiej  wiedzy. Stwierdzam to niestety …

13334048894_001d3e53d1_z

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ABI  po nowelizacji przepisów to niezależny, kompetentny specjalista, ekspert i wymaga wiedzy specjalistycznej. Tymczasem w rzeczywistości jest z tym różnie.  Wielu dotychczasowych ABI nie posiada odpowiedniej wiedzy. Stwierdzam to niestety …

Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Co reguluje ustawa o ochronie danych osobowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych chroni osoby fizyczne, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane  przez różne podmioty, instytucje, organizacje. Ustawa szczegółowo określa zasady postępowania z tymi danymi, które …

laptop-1149412_640

Co to jest zbiór danych osobowych?

Dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane  w dowolnej  formie, albo jako tzw. zbiory danych, ale także w formie pojedynczych danych jeżeli są przechowywane w systemach informatycznych. Zgodnie z art. 7 pkt …

leaves-374246_640

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do …

4

Czy dane osób zmarłych są danymi osobowymi?

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  Tutaj musimy się …

Szkolenia - Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

NOWE REGULACJE DOTYCZĄCE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

ABI to skrót od „administratora bezpieczeństwa informacji”. Od stycznia 2015 r. jednostki  przetwarzające dane osobowe same decydują  o tym, czy zgłaszać rejestrację zbiorów danych do GIODO, czy powołać ABI, który …

1594411528_1512b1aad5_b

OBOWIĄZEK POWOŁYWANIA ABI- PRAWDA CZY FAŁSZ?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „administrator danych może powołać administratora bezpieczeństwa informacji” W przypadku niepowołania administratora bezpieczeństwa …

security-1202344_640

CZY JEST OBOWIĄZEK POWOŁYWANIA ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI?

Zgodnie z art. 36a ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych „administrator danych może  ( nie musi) powołać administratora bezpieczeństwa informacji” (ABI). W …

2adf80fe83e10c397071c2303642588d

3-dniowa KONFERENCJA z Ochrony Danych Osobowych w Zakopanem

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w 3-dniowej konferencji poświęconej tematyce Ochronie Danych Osobowych, która została przygotowana w kompleksowy sposób tak, aby zapoznać uczestników z obowiązkami nałożonymi na Administratorów Danych Osobowych …

2294854912_6da4c1d6ca_o (1)

URLOPY RODZICIELSKIE PO ZMIANACH – PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Regulacje okresu przejściowego odnoszą się do pracowników, którzy w dniu wejścia nowej ustawy w życie, tzn. 2 stycznia 2016 r. będą korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem udzielonych jeszcze na „starych …

3700833172_32718ae9fc_z

ZMIANY W URLOPACH RODZICIELSKICH

Ustawa  z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1268) uprościła i uelastyczniła system urlopów związanych z …

10773508456_c850c59e2e_z

URLOPY RODZICIELSKIE PO ZMIANACH

Od 2 stycznia weszły w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłuży się do 32 tygodni. Urlop rodzicielski będzie też …

1486833803_b717b40072_b

URLOP OJCOWSKI 2016 R.– ROK DŁUŻEJ NA WYKORZYSTANIE I PODZIAŁ NA CZĘŚCI

Według nowych uregulowań dwutygodniowy urlop ojcowski mężczyzna będzie mógł wybrać do ukończenia drugiego roku życia dziecka (obecnie w ciągu 12 miesięcy od narodzin). Urlop ojcowski w wymiarze 14 dni kalendarzowych …

12764890503_c1b165e4be_c

„ZŁOTÓWKA ZA ZŁOTÓWKĘ”. NOWELIZACJA USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH

Od nowego roku 2016 weszła w życie  nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu …

girl-18918_640 (2)

ZMIANY W URLOPIE MACIERZYŃSKIM OD 2016 ROKU!

Od 2016 roku wszystkim osobom, którym nie przysługuje zasiłek macierzyński (rolnicy, studenci, zatrudnieni w oparciu o umowę o dzieło) będą mogli starać się o świadczenie rodzicielskie w wysokości 1 000 …

7252002214_51aeca6dfa_c

DNI WOLNE Z TYTUŁU OPIEKI NAD ZDROWYM DZIECKIEM DO 8 LAT ORAZ ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Rodzicom do 8 roku życia dziecka przysługują dni wolne oraz wypłata zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły czy też przedszkola. Warunkiem …

laptop and stethoscope

ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Czy wydruk e- ZLA trzeba doręczyć pracodawcy? Tak, jeśli zostanie wydany pacjentowi, którego pracodawca nie będzie miał profilu na PUE. Jeżeli natomiast wydruk e-ZLA zostanie przekazany na żądanie pacjenta (a …

5727996665_a34056942d

E-ZWOLNIENIA LEKARSKIE OD STYCZNIA 2016R. PŁATNICY MUSZĄ ZAŁOŻYĆ PROFIL INFORMACYJNY

Od 1 stycznia lekarze formalnie mogą wystawiać już elektroniczne zwolnienia lekarskie. Nowe przepisy  weszły w życie 1 stycznia 2016 r., ale w celu dostosowania praktyki do nowych regulacji został przewidziany …

14445634744_816f9db8b2_c

ZUS REJESTRUJE PIERWSZE ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA

W ZUS zarejestrowano już pierwsze elektroniczne zwolnienia, które można wystawiać  od nowego roku. Zgodnie z nowymi przepisami jeszcze do końca 2017 r. obowiązywać będą również dotychczasowe, papierowe zwolnienia. „System działa …

laptop and stethoscope

ZMIANY W WYSTAWIANIU ZWOLNIEŃ LEKARSKICH. ELEKTRONICZNE ZWOLNIENIA LEKARSKIE (E-ZLA) OD STYCZNIA 2016R.

Od  1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można  stosować  do …

4052848608_b86dc4b5d1_m

ZMIANY W ZWOLNIENIACH LEKARSKICH OD STYCZNIA 2016 ROKU

Od  1 stycznia 2016 roku lekarze, dentyści, felczerzy mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie z powodu choroby lub pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem …

podatki

CZY PRZY WYLICZANIU WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO STOSUJE SIĘ OKRES WYCZEKIWANIA?

Do uzyskania prawa do wynagrodzenia chorobowego nie wystarczy podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. Przy określaniu okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego ma znaczenie okres podlegania temu ubezpieczeniu, który wynosi: Przy dobrowolnym …

4741452663_acb2be8ffe_b

PRZEZ JAKI OKRES PRZYSŁUGUJE WYNAGRODZENIE CHOROBOWE?

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy pracownikowi należy się wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika  do pracy wskutek: Choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 …

finanse

JAK WYLICZANA JEST PODSTAWA WYNAGRODZENIA CHOROBOWEGO?

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika wyliczana jest analogicznie jak podstawa zasiłku chorobowego. W celu jej obliczenia przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie (przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe …

13194234443_f0c6c6d93f_c

ZASIŁKI CHOROBOWE DLA PRACOWNIKÓW PO 50-TCE

Pracownik ukończywszy 50. rok życia zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Od 15-tego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy. Dla pracowników przed 50 rokiem życia te proporcje wynoszą: 33 dni-w przypadku wynagrodzenia …

11378746103_0f721aceed_c

ZASIŁKI CHOROBOWE DLA PRACOWNIKÓW PO 50 ROKU ŻYCIA

Pracownik ukończywszy 50. rok życia zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Od 15-tego dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy. Dla pracowników przed 50 rokiem życia te proporcje wynoszą: a)33 dni-w przypadku wynagrodzenia …

12764890503_c1b165e4be_c

ZASIŁEK CHOROBOWY

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który z powodu choroby czy wypadku stał się czasowo niezdolny do pracy. Wysokość zasiłku oraz okres jego otrzymywania jest uwarunkowany wieloma czynnikami. Osoby ubezpieczone to m.in. …

13194234443_f0c6c6d93f_c

WYNAGRODZENIE ZA CZAS CHOROBY

Zgodnie z art. 92 kodeksu pracy pracownik zachowuje prawo do określonej części wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy spowodowanej: chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, wypadkiem w drodze …

3213233094_603e19a19b_z

ZLECENIOBIORCA MA PRAWO DO WYNAGRODZENIA MIMO PRZEBYWANIA NA ZWOLNIENIU LEKARSKIM

Nie jest prawdą, że zasiłek chorobowy przysługuje jedynie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Osoba świadcząca usługi na podstawie umowy zlecenia jest objęta ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, zdrowotnym oraz, o …

10773508456_c850c59e2e_z

ZMIANY W URLOPACH RODZICIELSKICH OD STYCZNIA 2016 ROKU

Od 2 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany dotyczące urlopów rodzicielskich. Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego, który tym samym wydłuży się do 32 tygodni. Urlop rodzicielski …

2294854912_6da4c1d6ca_o (1)

LEPSZA OCHRONA OJCÓW PRZED WYPOWIEDZENIEM (OD 2016 ROKU)

Ojciec zatrudniony na umowę o pracę, w przypadku gdy z części zasiłku macierzyńskiego zrezygnuje samo zatrudniona lub pracująca na zleceniu matka dziecka, będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego. Podobne prawo …

7252002214_51aeca6dfa_c

ŚWIADCZENIA RODZINNE NA NOWYCH ZASADACH. ZMIANY OD 2016 R.

„Złotówka za złotówkę” Rodziny korzystające z pomocy społecznej nie będą pozbawiane pomocy w sytuacji przekroczenia progu dochodowego. Ustawa wprowadza zasadę ”złotówka za złotówkę”, czyli świadczenie będzie obniżane o kwotę, o …

3700833172_32718ae9fc_z

ZMIANY W ŚWIADCZENIACH RODZICIELSKICH 1000 ZŁ NA DZIECKO

Od początku 2016 roku studenci, osoby bezrobotne oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych będą mogły przez rok otrzymać 1000 zł miesięcznie na dziecko. Kto skorzysta? Osoby bezrobotne, studenci, rolnicy oraz …

16976894142_e9449c4492_c

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE W WYSOKOŚCI 1000ZŁ WRAZ W WNIOSKIEM

Nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł miesięcznie w pierwszym roku życia dziecka ma odpowiadać na realne potrzeby rodzin i zapewnić równe szanse na wsparcie finansowe niezależnie od zatrudnienia. Dotychczas …

10773508456_c850c59e2e_z

DWA DNI ZWOLNIENIA OD PRACY ( 16 GODZIN) W CELU SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIECKIEM-ART.188 KODEKSU PRACY

Pracownik wychowujący dziecko może wykorzystać dwa dni zwolnienia od pracy na dziecko w wieku do 14 lat -art.188 kodeksu pracy. Kodeks pracy przyznaje osobie wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku …

3700833172_32718ae9fc_z

DNI WOLNE OD PRACY PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM WYCHOWUJĄCYM DZIECI

Rodzicom do 8 roku życia dziecka przysługują dni wolne oraz wypłata zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, szkoły czy też przedszkola. W …

4052848608_b86dc4b5d1_m

NOWY WZÓR UMOWY O PRACĘ OD 22 LUTEGO 2016 roku

Od 22 lutego obowiązuje  nowy wzór umowy o pracę. Jest to pokłosie zmian wprowadzonych ze względu na zmiany w kodeksie pracy dotyczące ograniczeń w zawieraniu umów o pracę na czas …

prawo

REWOLUCYJNE ZMIANY W KODEKSIE PRACY 2016 roku

ZMIANY W UMOWACH TERMINOWYCH Nowe przepisy ograniczają możliwość zawierania umów na czas określony poprzez wprowadzenie limitów w ich stosowaniu. Pracodawca będzie mógł zawrzeć tylko trzy takie umowy z jednym pracownikiem, na maksymalnie …

16976894142_e9449c4492_c

NOWE PRZEPISY PRZEWOŻENIA DZIECI W FOTELIKACH

W maju 2015 roku  weszła w życie kolejna nowelizacja przepisów Prawa o ruchu drogowym.  Zmiany dotyczą przewożenia osób w pojazdach ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym …

6959463718_1171b94c1b_c

KTO I KIEDY JEST ZWOLNIONY Z OBOWIĄZKU KORZYSTANIA Z PASÓW BEZPIECZEŃSTWA?

Obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa nie dotyczy: 1) osoby mającej zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniu do używania pasów bezpieczeństwa; 2) kobiety o widocznej ciąży; 3) kierującego taksówką podczas przewożenia pasażera; 4) …

prawo

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD STYCZNIA 2016 ROKU

Z początkiem nowego roku w Polsce jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna dla osób najuboższych, młodych i seniorów, kombatantów i weteranów, posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz ofiar klęsk żywiołowych. Prezydent Andrzej …

11378746103_0f721aceed_c

MINIMALNA STAWKA GODZINOWA DLA ZLECENIOBIORCÓW W 2016 ROKU

Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie ma wynosić 12 zł. Rozwiązanie to miałoby obowiązywać w drugiej połowie 2016 roku – zapowiedziało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wprowadzenie minimalnej stawki …

3213233094_603e19a19b_z

OD 1 STYCZNIA 2016 R. WYSOKOŚĆ MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA PRACOWNIKA ZATRUDNIONEGO W PEŁNYM MIESIĘCZNYM WYMIARZE CZASU PRACY NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA OD KWOTY 1 850 ZŁ (BRUTTO)

Od nowego roku wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy wzrosła o 100 zł do poziomu 1850 złotych brutto. W stosunku do najniższej krajowej obowiązującej w …

2342578485_528c342f0a_z

DOCHODY CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH PODLEGAJĄ SKŁADKOM ZUS

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To pokłosie wprowadzonych zmian dt. nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Podstawę wymiaru składki stanowi …

3700833172_32718ae9fc_z

URLOP WYCHOWAWCZY DO 6 ROKU ŻYCIA

Od stycznia 2016 roku zmienia się wiek dziecka, do osiągnięcia którego będzie można udzielić pracownikowi urlopu wychowawczego. Granica zostanie przesunięta z piątych urodzin dziecka do zakończenia roku kalendarzowego, w którym …

2744040362_6265e8f9f3_z(1)

WYPOŻYCZANIE PRACOWNIKÓW

W sytuacji gdy praca jest świadczona pod kierownictwem i nadzorem nie pracodawcy, ale innego podmiotu, na rzecz której jest świadczona usługa, to wówczas mamy do czynienia z łamaniem przepisów. W …

2283584007_f199332890_m

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA OD 2016 roku

Zgodnie Ustawa_z_dnia_5_sierpnia_2015_r._o_nieodpłatnej_pomocy_prawnej_oraz_edukacji_prawnej stworzony został dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego, w …

3044867827_6e619a0f80_z

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE UDZIELANE NA TERENIE BIAŁEGOSTOKU

Państwowa Inspekcja Pracy Białystok, ul. Fabryczna 2, pokój 102A (I piętro) tel.: 85 742 11 46 poniedziałek w godz.: 8:00 – 17:00 od wtorku do piątku w godz.: 8:00 – …

4052848608_b86dc4b5d1_m

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE W UMOWACH TERMINOWYCH

Nowe przepisy wchodzą w życie 22 lutego 2016 roku. Nie oznacza to jednak, że znajdą zastosowanie wyłącznie do umów o pracę zawartych po ich wprowadzeniu. Wręcz przeciwnie, nadchodzące zmiany będą …

girl-18918_640 (2)

PODSTAWOWY URLOP MACIERZYŃSKI PO ZMIANACH

Długość urlopu macierzyńskiego jest uzależniona od liczby dzieci urodzonych podczas porodu. Przy urodzeniu jednego dziecka wynosi on 20 tygodni,  2 dzieci -31 tygodni,3 dzieci-33 tygodnie, 4 dzieci-35 tygodni, 5 dzieci …