Rola Rady, Radnego, Wójta/Burmistrza/Prezydenta w zarządzaniu gminą

Cognitio – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń zaprasza do zapoznania się z propozycją szkolenia zamkniętego:

Zapewniamy: materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, wykwalifikowanego trenera.

Celem szkolenia jest przedstawienie radnym samorządowym (kontynuującym pracę oraz nowo wybranym) istoty i znaczenia samorządności w Polsce; ustroju i organizacji samorządu terytorialnego; obowiązków, zadań i praw radnych wynikających z odpowiednich przepisów prawa; podstaw organizacji prac rady, prowadzenia posiedzeń, głosowań, etc.; relacji między władzą wykonawczą (wójtem, burmistrzem, prezydentem). Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania prowadzącemu, który także przedstawia praktyczne zagadnienia do rozwiązania.

Prowadzący:

Praktyk, od 20 lat Skarbnik Gminy, Dr nauk inż. rolnictwa i mgr nauk prawnych, dyplomowany księgowy, członek Stowarzyszenia biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, prawników i ekonomistów LIBERTAS. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Białymstoku. Wykładowca na Podyplomowych Studiach w zakresie “Finanse i Rachunkowość Budżetowa, “Audyt Wewnętrzny i Kontrola Wewnętrzna”, niezależny członek komitetu audytu w Ministerstwie Rolnictwa. Przeprowadzone liczne szkolenia dla urzędników pionów finansowych prokuratury i sądów,  jednostek samorządu terytorialnego z zagadnień dotyczących finansów publicznych , rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej z zagadnieniami praktycznymi.

Adresaci: Radni gmin samorządowych, Radni powiatów, Sekretarze gmin i powiatów.

termin:     do uzgodnienia
czas trwania: 5 godzin zegarowych
cena*:     do uzgodnienia (zw. VAT przy finansowaniu z środków publicznych)
miejsce :   siedziba Zamawiającego

Program:

1. Omówienie podstawowych pojęć związanych z funkcjonowaniem samorządu gminnego z uwzględnieniem zmian na nową kadecję.
2. Podstawy prawne funkcjonowania gmin — z jakim ustawami powinien zapoznać się radny oraz wójt/burmistrz/prezydent  i co one zawierają.
3. Zakres zadań i kompetencji gmin -zadania obligatoryjne i fakultatywne.
4. Struktura organizacyjna gminy.
6. Uprawnienia i obowiązki radnego.
7. Rola i zadania Wójta/Burmistrza/Prezydenta – organu wykonawczego
8. Gospodarka finansowa gminy.
9. Budżet gminy – planowanie, uchwalanie, wykonywanie.
9. Wybrane problemy zarządzania gminy.
11. Nadzór nad dzielnością samorządu terytorialnego.
12. Dyskusja – odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Informacje organizacyjne:
1. Zgłoszenie można wycofać mailem, lub telefonicznie na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia po tym terminie ośrodek może obciążyć instytucje delegujące kosztami ww. szkolenia.
2. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest opłacane ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi.
3. W razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia telefonicznie bądź mailowo zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.
4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu, w przypadku małej ilości zgłoszeń

Kontakt celem złożenia zamówienia:

Marek Święcki

tel. 510 407 431

e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

lub

Małgorzata Kochańska

tel. 508 753 744

e-mail: mkochanska@cognitio.edu.pl