Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA PO REWOLUCYJNYCH ZMIANACH W 2018 R.

Luty 14 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)
stocksnap_ku273l0wtw

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych w zakresie ewidencji ŚT i WNiP oraz amortyzacji obowiązujących w 2018 r.
 • Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
 • Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjami

Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
 • Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego CIT oraz KŚT i jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem – rozwiązanie problemu.
 • Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.

Adresaci szkolenia:

 • Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
 • Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie ŚT i WNIP
 • Pracownicy spółek handlowych i jednostek samorządowych
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.

Prowadzący szkolenie:

Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. 

Program szkolenia

I.Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów – nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn – połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych i systemów alarmowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

 II. Zmiany w lipcu 2017 r. dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz projekt zmian od 2018 r.:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;
 • Przepisy przejściowe – obowiązujące wstecz od 1 stycznia 2017 r.

III. Zmiany w 2017 r. w rozliczeniach podatkowych amortyzacji i aktualne problemy:

 • Forma zapłaty a koszt podatkowy;
 • Konieczność zmniejszania wartości odpisów amortyzacyjnych w zależności od formy zapłaty;
 • Przykłady rozliczeń podatkowych po zmianach przepisów.

IV. Zmiany od 2018 r. dotyczące wartości ŚT i WNiP

 • Pojęcie ŚT a limit odpisu jednorazowego
 • Podniesienie kwoty z 3.500,00 zł. do 10.000,00 zł. – skutki praktyczne;
 • Pojęcie ŚT podatkowe i bilansowe;
 • Czy konieczne jest prowadzenie odrębnej ewidencji i amortyzacji ŚT bilansowo i podatkowo?
 • Zmiany Polityki rachunkowości od 2018 r. – czy konieczne?
 • Optymalizacja podatkowa w zakresie rozliczeń ŚT i WNiP

V.Pojęcie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ich ewidencja:

 • definicja środków trwałych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
 • samochody – jako specyficzne środki trwałe,
 • likwidacja środków trwałych,
 • sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych,
 • niskocenne składniki majątku trwałego,
 • ewidencja środków trwałych – przykłady prawidłowego sporządzania,
 • wartości niematerialne i prawne.

 VI. Ustalanie wartości początkowej ŚT i WNIP:

 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych – zakup, wytworzenie, nieodpłatne otrzymania,
 • ustalanie wartości początkowej środków trwałych przyjętych na drodze zakupu z importu (wartość celna, różnice kursowe, opłaty celne, itd.),
 • środki trwałe przyjęte w leasing, najem i dzierżawę – składniki majątku i koszty ich eksploatacji,
 • remonty, ulepszenia, naprawy, części składowe i peryferyjne – jako składniki kosztów eksploatacji środków trwałych.

 VII. Zasady amortyzacji ŚT i WNIP

 • pojęcie amortyzacji i odpisów amortyzacyjnych,
 • metoda liniowa (przykłady),
 • metoda degresywna (przykłady),
 • metoda jednorazowa (przykłady),
 • amortyzacja indywidualna (przykłady)
 • nietypowe zdarzenia (zawieszenia działalności, środki nieamortyzowane, przekwalifikowania, używanie sezonowo, itp.).

VIII. Problemy związane z amortyzacją ŚT i WNIP:

 • ulepszenie a remont;
 • likwidacja ŚT;
 • utrata ŚT i inne nieprzewidziane zdarzenia faktyczne;
 • amortyzacja budynków – zasady;
 • ograniczenie zaliczania do KUP amortyzacji samochodów osobowych;
 • pomoc de minimis w przypadku amortyzacji.

IX. Dyskusja z uczestnikami.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 14
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Łódź
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Wólczańska 4a
Łódź, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl