Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

SPECUSTAWA DROGOWA – Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Luty 23 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)
14740644199_8db4a51458_z

Szkolenie ma na celu omówienie poszczególnych faz przygotowania i realizacji inwestycji drogowych z zastosowaniem przepisów szczególnych: od projektu do pozwolenia na użytkowanie.

Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu na tle prezentacji komputerowej, popartej wieloma przykładami zaczerpniętymi z konkretnych postępowań administracyjnych, również tych, które w wyniku odwołań i skarg były przedmiotem rozpoznania organów odwoławczych i sądów administracyjnych.

Uczestnicy otrzymają:

 • wzory obwieszczeń stosowanych w postępowaniach o zrid,
 • zestawienia tabelaryczne czynności niezbędnych we wszystkich fazach postępowania o zrid.

Szkolenie odpowie na następujące pytania:
• Jak sprawnie i skutecznie przeprowadzić postępowanie, aby wydana decyzja o zrid była trwała?
• Jakie są skutki prawne poszczególnych etapów postępowania o zrid na tle przepisów ogólnych?

Szkolenie wskaże metody liczenia terminów procesowych ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia daty uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o zrid.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Szkolenie skierowane jest do pracowników starostw i urzędów wojewódzkich prowadzących postępowania administracyjne mające na celu wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (zrid) oraz do projektantów i zarządców dróg publicznych przygotowujących i realizujących inwestycje drogowe.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Wieloletni pracownik administracji publicznej różnych szczebli. Urbanista z wykształcenia, praktyk w dziedzinie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne: od planowania do realizacji z uwzględnieniem specustaw. Obecnie kierownik oddziału w dużym mieście na prawach powiatu wydającym decyzje administracyjne niezbędne w procesie inwestycyjnym: od warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Autorka wielu publikacji w prasie branżowej (WSPÓLNOTA, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI) oraz wykładowca zagadnień zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.

Program szkolenia:

1. Wnioskodawca zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid)
• odniesienia do ustawy o drogach publicznych.

2. Zakres wniosku z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji specustawy.

3. Wszczęcie postępowania administracyjnego o zrid:
• doręczenie a wysłanie zawiadomienia,
• nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz brak wykazania prawa do spadku po nieżyjącym właścicielu lub użytkowniku wieczystym,
• fikcja prawna doręczenia skutecznego, terminy,
• kataster nieruchomości.

4. Skutki prawne zawiadomienia o wszczęciu postępowania o zrid.

5. Zakres decyzji o zrid z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji specustawy.

6. Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zrid:
• doręczenie a wysłanie zawiadomienia,
• nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz brak wykazania prawa do spadku po nieżyjącym właścicielu lub użytkowniku wieczystym,
• fikcja prawna doręczenia skutecznego, terminy,
• kataster nieruchomości.

7. Odwołanie od decyzji zrid.

8. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko.

9. Bezpośrednie skutki prawne decyzji o zrid.

10. Pośrednie skutki prawne decyzji o zrid:
• bonifikata odszkodowania,
• tereny wód płynących i linii kolejowych,
• tereny leśne,
• zwrot nieruchomości wywłaszczonych na mocy decyzji o zrid.

11. Pozwolenie na użytkowanie drogi w korelacji z ustawą Prawo budowlane.

12. Uchylenie, zmiana, wznowienie i stwierdzenie nieważności decyzji o zrid z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji specustawy.

13. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o zrid a termin na wydanie nieruchomości i opróżnienie lokali:
• skutki prawne,
• egzekucja obowiązków.

14. Wybrane problemy stosowania specustawy drogowej z uwzględnieniem ostatniej nowelizacji:
• art. 73 ustawy z 13.10.1998r. przepisy wprowadzające stawy reformujące administrację publiczną a decyzja o zrid,
• podziały nieruchomości pod drogi publiczne na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami a decyzja o zrid,
• wygaśnięcie ograniczonych praw rzeczowych, a w szczególności hipoteki, jako efekt decyzji o zrid,
• rozbiórka obiektów częściowo objętych decyzją o zrid i inne.

Prowadzący odpowie na pytania uczestników zgłoszone przed i w trakcie szkolenia.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 23
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl