“RAZEM w stronę pracy”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_ue.jpg

Projekt: „RAZEM w stronę pracy” o nr RPPD.09.01.00-20-0664/21 realizowany jest przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie z Podlaską Fundacją K&K i Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Baranowickiej 79/1, 15-554 Białystok.

Oś Priorytetowa: IX: ROZWÓJ LOKALNY

Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 20 os. (12K, 8M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie objętym LSR LGD Fundusz Biebrzański pow. augustowski (gminy: Lipsk, Sztabin), pow. moniecki (gminy: Goniądz, Jaświły, Trzcianne, Mońki), pow. sokólski (gminy: Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Janów, Korycin, Nowy Dwór) w terminie do 31.10.2023 r.

Główne rezultaty:

1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%

2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 34%

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 25%

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 12%

Główne zadania:
1. Aktywna rekrutacja

2. Indywidualna Ścieżka Reintegracji

3. Reintegracja społeczna

4. Reintegracja zawodowa

5. Szkolenia zawodowe

6. Staże zawodowe

7. Pośrednictwo pracy

Okres realizacji: 01.11.2022 – 31.10.2023

Miejsce realizacji :
Teren objęty LSR LGD Fundusz Biebrzański pow. augustowski (gminy: Lipsk, Sztabin), pow. moniecki (gminy: Goniądz, Jaświły, Trzcianne, Mońki), pow. sokólski (gminy: Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Janów, Korycin, Nowy Dwór).

Wartość projektu:
 299 319,30 zł, dofinansowanie: 239 519,30 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu będzie 20 osób (12K, 8M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym korzystające z pomocy społecznej i pozostające bez zatrudnienia) w wieku od 18 roku życia, zamieszkujących obszar objęty LSR LGD Fundusz Biebrzański pow. augustowski (gminy: Lipsk, Sztabin), pow. moniecki (gminy: Goniądz, Jaświły, Trzcianne, Mońki), pow. sokólski (gminy: Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Janów, Korycin, Nowy Dwór), należących co najmniej do jednej z grup:

– os. bezrobotne,

– os. powyżej 50 roku życia,

– os. niepełnosprawne i niesamodzielne,

– os. bierne zawodowo,

– os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kryteria premiujące:

– Kobieta

– osoba z niepełnosprawnością

– osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia

– osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ

– osoby z grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR (os. bezrobotne, os. powyżej 50 roku życia, os. niepełnosprawne i niesamodzielne, os. bierne zawodowo, os. zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)

OSOBY BIERNE ZAWODOWO I BEZROBOTNE NIEZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS W ZAKRESIE BRAKU ODPROWADZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

OSOBY ZAREJESTROWANE W URZĘDZIE PRACY – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z ODPOWIEDNIEGO URZĘDU PRACY (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Cognitio s.c.

15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 515 817 668

Ułatwienia dostępu