Mój własny biznes

efrr

Projekt: „Mój własny biznes” realizowany jest przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 44/1 w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d.

Oś: IX: ROZWÓJ LOKALNY

Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Priorytet: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

 

Cel główny projektu: Wzmocnienie aktywności zawodowej 20 (11 kobiet i 9 mężczyzn) mieszkańców obszaru objętego LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, poprzez udzielenie im wsparcia prowadzącego do utworzenia przez nich 15 działalności gospodarczych na obszarze objętym LSR LGD Puszcza Knyszyńska, tj. gmin Czarna Białostocka, Gródek, Knyszyn, Jasionówka, Michałowo, do dnia 30.06.2020 r.

  • liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 15

 

Główne zadania:

  1. Indywidualne doradztwo zawodowe- 2 godz./os.
  2. Indywidualne doradztwo w zakresie przygotowywania biznesplanów- 6 h/os.
  3. Dotacja inwestycyjna- ok. 23 000,00 zł/osobę
  4. Wsparcie pomostowe przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności- ok. 1700,00 zł/osobę/miesiąc
  5. Wsparcie pomostowe przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności ok. 450,00 zł/osobę/miesiąc.
  6. Wsparcie doradcze specjalistyczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą- 24 h/os

 

Wartość projektu: 775 365,00 zł, wkład funduszy europejskich:  729 093,00 zł

 

Kto może wziąć udział w projekcie: Grupą docelową projektu jest społeczność lokalna z terenu realizacji projektu, tj. obszaru objętego LSR: gminy Czarna Białostocka, Gródek, Jasionówka, Knyszyn, Michałowo (w przypadku os. fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze danej LGD w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) i jednocześnie będące osobami fizycznymi w wieku od 30 r.ż. (wiek ustala się na podstawie daty urodzenia w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej) będące

bezrobotnymi lub poszukującymi pracy (pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.: os. starsze po 50 r.ż. (os. w wieku 50 lat i więcej) lub kobiety lub os. z niepełnosprawnością (ON) lub os. długotrwale bezrobotne lub os. o niskich kwalifikacjach.

Jednocześnie Wnioskodawca kieruje wsparcie do grupy defaworyzowanych (spełniającej powyższe kryteria GD) zidentyfikowanej w LSR w Rozdziale III. Diagnoza-opis obszaru i ludności (s.29):

  1. Bezrobotna młodzież, wśród której najwięcej jest jednostek aktywnych emigrujących za granicę w poszukiwaniu pracy,
  2. Osoby bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne. Projekt obejmie wsparciem powyżej 50% uczestników z wyżej wymienionych grup defaworyzowanych zidentyfikowanych w LSR.

 

Więcej informacji:

Stowarzyszenie EuroPartner
Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Adres korespondencyjny:
ul. Warszawska 44/1, III Piętro, 15-077 Białystok

Dane kontaktowe:
Tel 85 732 02 58
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Ułatwienia dostępu