Aktywizacja, Integracja, Praca.

logo_ue

Projekt: „Aktywizacja, Integracja, Praca” realizowany jest przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z firmą Akces Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców Andrzej Sural przy ul. Lawendowej 62 w Białymstoku oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. w Stanisławowie 36d.

 

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 60 uczestników projektu (28 kobiet i 32 mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu augustowskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, siemiatyckiego.

 

Okres realizacji: od 01.04.2018 r. do 30.11.2019 r.

 

Wartość projektu: 1012294,01 zł, wartość dofinansowania: 960394,01 zł.

 

Adresaci szkoleń:

Uczestniczką/Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca następujące kryteria:

 • Zamieszkuje na terenie powiatu augustowskiego, monieckiego, wysokomazowieckiego, zambrowskiego, siemiatyckiego.
 • Jest osobą niepracującą
 • Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
  3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
  5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
  6. osoby z niepełnosprawnością – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375);
  7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
  8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.);
  9. osoby niesamodzielne;
  10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
  11. osoby korzystające z PO PŻ.
 • Jest osobą z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

Do wsparcia w ramach projektu będą preferowane osoby lub rodziny doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie powodu więcej niż jednej przesłanki, w tym przede wszystkim korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Formy wsparcia:

 1. Indywidualny Plan Działania cz.1: Stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji, indywidualnego planu działania mającego na celu integrację społeczno-zawodową Uczestników Projektu – konsultacje z psychologiem (2h) i doradcą zawodowym (2 h) z Uczestnikiem Projektu.
 2. Reintegracja indywidualna: W oparciu o przygotowany indywidualny plan działania nastąpi objęcie UP reintegracją indywidualną. W ramach wsparcia indywidualnego przewidziane zostały następujące formy wsparcia: spotkania z psychologiem (5h/UP), coaching indywidualny (5h/UP), indywidualny program terapeutyczny (dla 10 uczestników – 5h/UP), poradnictwo prawne i obywatelskie (2h/UP).
 3. Reintegracja grupowa: W ramach wsparcia grupowego przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia: warsztaty rozwoju osobistego (12h/gr), warsztaty umiejętności społecznych (12h/gr).
 4. Indywidualny Plan Działania cz.2: w ramach wsparcia przewidziane są konsultacje psychologiczne (2h/UP) oraz konsultacje z doradcą zawodowym (2h/UP).
 5. Reintegracja zawodowa: W ramach działania przewidziane są: poradnictwo zawodowe (4h/UP), zajęcia aktywizujące zawodowo (12h/gr).
 6. Pośrednictwo pracy: W ramach działania przewidziana jest pomoc w znalezieniu pracy (poszukiwanie ofert) dla 60 Uczestników Projektu (10h/UP).
 7. Kursy i szkolenia zawodowe: W ramach działania przewidziana jest organizacja kursów zawodowych dla 60 Uczestników Projektu w pełni dostosowanych do kwalifikacji i kompetencji Uczestników Projektu. Kursy będą zakończone egzaminem państwowym pozwalającym na uzyskanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. Dodatkowo UP otrzymają stypendia szkoleniowe oraz pokrycie kosztów dojazdu.
 8. Staże zawodowe: W ramach działania przewidziana jest organizacja 3-miesięcznych staży zawodowych dla 33 Uczestników Projektu. Wybór odbywających staż nastąpi na podstawie określonych kryteriów: największa motywacja w chęci podjęcia zatrudnienia, najlepszymi opiniami trenerów, wysokimi ocenami z egzaminów z kursów zawodowych.

 

Szczegóły na stronie: http://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/aktywizacja-integracja-praca/

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Ułatwienia dostępu