Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania “Sąsiedzi”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie logo_ue.jpg

Projekt: Program aktywizacji zawodowej na obszarze Lokalnej Grupy Działania “Sąsiedzi” realizowany jest przez COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą przy ul. Baranowickiej 79/1, 15-554 Białystok.

Oś Priorytetowa: IX: ROZWÓJ LOKALNY
Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego
Priorytet inwestycyjny: 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność

Cel główny projektu: Wzrost aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 6 os. (4K, 2M) będących OS. biernymi zawodowo w wieku 30+, zamieszkujących na terenie objętym LSR LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, powiat łomżyński, gminy: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo w terminie do 30.11.2022 r.

Główne rezultaty:

1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%

2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. z niepełnosprawnościami – min. 34%

3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, Kobiety, Osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3) – min. 45%

4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób należących do ww. grup – 60%

Główne zadania:

 1. Aktywna rekrutacja
 2. Poradnictwo psychologiczno-doradcze
 3. Poradnictwo zawodowe
 4. Pośrednictwo pracy
 5. Szkolenia zawodowe
 6. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.01.2022 – 30.11.2022

Miejsce realizacji: Teren objęty LSR LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, powiat łomżyński, gminy: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo.

Wartość projektu: 109 215,55 zł, dofinansowanie: 88 335,55 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu będzie 6 osób (4K, 2M) biernych zawodowo w wieku 30+, zamieszkujących na terenie objętym LSR LGD Stowarzyszenia „Sąsiedzi”, powiat łomżyński, gminy: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo, Miastkowo, należących co najmniej do jednej z grup:

– osoby w wieku 50+

– kobiety

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby o niskich kwalifikacjach

Kryteria premiujące:

– kobieta

– osoba w wieku 30-35 lat

– osoba w wieku 50 lat i więcej

– osoba korzystająca z pomocy społecznej

– osoba bez doświadczenia zawodowego (o niskich kwalifikacjach)

OSOBY BIERNE ZAWODOWO – WYMAGANE ZAŚWIADCZENIE Z ZUS W ZAKRESIE BRAKU ODPROWADZANIA SKŁADEK SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt – nr tel.: 515 817 668, email: akuczynska@cognitio.edu.pl
Biuro projektu:
Cognitio s.c., 15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

W ramach projektu uruchomiony został całodobowy numer informacyjny obsługiwany przez COGNITIO s.c. – nr tel.: 510 407 431

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Oświadczenia
 4. Deklaracja uczestnictwa
 5. Oświadczenie RODO

Ułatwienia dostępu