„Pewny sukces z aktywną integracją”

 


bez-tytulu

Projekt: „Pewny sukces z aktywną integracją” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d oraz „Stowarzyszeniem wspierania edukacji i rynku pracy” z siedzibą w Łomży , ul. Wojska Polskiego  113  18-402 PL.

Oś: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty konkursowe.

Priorytet: 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans na zatrudnienie

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 56 OS.(34K,22M) będących OS. zagrożonymi ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkałych na terenie pow.: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego (z wyłączeniem
MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk) w terminie do 31.05.2020 r.

Główne rezultaty:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 20 OS.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu 23 OS.
3. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami 34%
4. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 34%
5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami 12%
6. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 25%

Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I
2. Reintegracja Indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II
5. Reintegracja zawodowe
6. Szkolenia zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.04.2019-31.05.2020

Miejsce realizacji :
1.Warmińsko-Mazurskie
2.Ełcki
3.Kalinowo (Gmina wiejska)
4.Prostki (Gmina wiejska)
5.Stare Juchy(Gmina wiejska)
6.Giżycki(cały powiat)
7.Olecki (cały powiat)
8.Gołdapski (cały powiat)
9.Węgorzewski(cały powiat)

Wartość projektu:
 1 007 693,40 zł, dofinansowanie: 947 933,40 zł
Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu, będzie 56 osób (34K,22M) w wieku 18+ zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społ., w tym osoby bezrobotne, wobec których
zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zast. w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkałych na terenie pow.: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego (z wyłączeniem MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk).

Zgodnie z grupą docelową osób zamieszczoną w Regulaminie z dnia 24.08.2018 r., str. 20-27. Preferuje się wybór:

1.Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wyt. CT9,
2.Osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3.Osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
4.Osoby korzystających z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób. lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64
Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

 1. regulamin
 2. oswiadczenie-uczestnika-projektu
 3. oswiadczenia
 4. formularz rekrutacyjny
 5. deklaracja
 6. informacja o projekcie

 

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy
do składania ofert na przeprowadzenie pośrednictwa pracy.
Więcej informacji oraz wymagana dokumentacja
znajduje się w załączniku poniżej.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/11.01/096/2019

w związku z realizacją projektu „Pewny sukces z aktywną integracją”

nr RPWM.11.01.01-28-0096/18

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne

Działanie RPWM.11.01.00 1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Numer naboru RPWM.11.01.01-IZ.00-28-003/18

! ROZEZNANIE RYNKU -pośrednik pracy

 


 

HARMONOGRAM REALIZOWANYCH FORM WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU „Pewny sukces z aktywną integracją”
(Harmonogram może ulec zmianom)


Powiat Giżycki

Lp.

Partner

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Temat wsparcia

Data organizacji

Godziny
w których odbywają się spotkania

Miejsce realizacji

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie

UWAGI

Wsparcie psychologiczne

1.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

19.09.2019
20.09.2019
21.09.2019
23.09.2019

26.09.2019
27.09.2019
28.09.2019

02.10.2019
03.10.2019
04.10.2019

09.10.2019
10.10.2019
11.20.2019

 

8:00-18:00
8:00-20:00
8:00-18:00
8:00-18:00

8:00-18:00
8:00-20:30
8:00-15:30

8:00-18:00
8:00-20:30
8:00-20:00

8:00-20:30
9:30-20:00
8:00-18:00

ul. Kopernika 7 Giżycko

Beata Obrycka

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Konsultacje z doradcą zawodowym

2.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Indywidualne poradnictwo doradcze

20.09.2019

21.09.2019

10.10.2019

11.10.2019

14.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

 

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00

8:00-18:00
8:00-20:00

10:00-20:30
8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-20:00

8:00-14:00

ul. Kopernika 7 Giżycko

KatarzynaMaelc,
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

 

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Coaching indywidualny

3.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Zajęcia z coachingu indywidualnego

23.09.2019
26.09.2019
27.09.2019
30.09.2019

01.10.2019
03.10.2019
04.10.2019

 

8:00-20:30
8:00-18:00
8:00-20:30
8:00-18:00

8:00-20:30
8:00-18:00
8:00-20:30

ul. Kopernika 7 Giżycko

Ryszard Pieńkowski

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Indywidualne programy terapeutyczne

4.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Opracowanie wizji własnego rozwoju

28.09.2019
29.09.2019

8:00-20:30
8:00-20:30

ul. Kopernika 7 Giżycko

Joanna Giereń

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Trening umiejętności społecznych

5.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Rozwijanie umiejętności społecznych

05.10.2019
06.10.2019

 

8:00-16:00
8:00-16:00

ul. Kopernika 7 Giżycko

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Trening rozwoju osobistego

6.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Rozwój kompetencji społecznych, zwiększenie reintegracji społecznych

12.10.2019
13.10.2019

 

8:00-16:00
8:00-16:00

ul. Kopernika 7 Giżycko

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

COACHING KARIERY

7.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Świadome budowanie kariery, motywowanie UP

16.10.2019

17.10.2019

18.10.2019

14:00-20:00
8:00-18:00

8:00-20:00

8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-22:00

ul. Kopernika 7 Giżycko

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

 

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Zajęcia aktywizujące zawodowe

8.

Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Umiejętności interpersonalne, autoprezentacja.

19.10.2019

20.10.2019

8:00-16:00

8:00-16:00

ul. Kopernika 7 Giżycko

Katarzyna Malec

Katarzyna Malec

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

                                     

POWIAT OLECKI

Lp.

Partner

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Temat wsparcia

Data organizacji

Godziny
w których odbywają się spotkania

Miejsce realizacji

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie

UWAGI

Wsparcie psychologiczne

1.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

17.10.2019
18.10.2019
19.10.2019

23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
26.10.2019
28.10.2019
30.10.2019
31.10.2019
06.11.2019
07.11.2019
08.11.2019
09.11.2019

 

8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
18:00-20:00

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00

Hotel Mazury
ul. Gołdapska 10A Olecko

Beata Obrycka

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Konsultacje z doradcą zawodowym

2.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Indywidualne poradnictwo doradcze

23.10.2019

24.10.2019

07.11.2019

08.11.2019

12.11.2019

13.11.2019

14.11.2019
14.11.2019

 

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-14:00
8:00-14:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-22:00
8:00-20:00

8:00-14:00
8:00-14:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-20:00
8:00-20:00

Hotel Mazury
ul. Gołdapska 10A Olecko

Katarzyna Malec,
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Coaching indywidualny

3.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Zajęcia z coachingu indywidualnego

23.10.2019
24.10.2019
25.10.2019
28.10.2019
29.10.2019
30.10.2019
31.10.2019

04.11.2019

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-18:00
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30

16:00-21:00

Hotel Mazury
ul. Gołdapska 10A Olecko

Ryszard Pieńkowski

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Trening umiejętności społecznych

Rozwijanie umiejętności społecznych,

09.11.2019
10.11.2019
27.10.2019
29.10.2019

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00

Hotel Mazury
ul. Gołdapska 10A Olecko

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Trening rozwoju osobistego

6.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Rozwój kompetencji społecznych, zwiększenie reintegracji społecznych

05.11.2019
06.11.2019
04.11.2019
07.11.2019

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00

Hotel Mazury
ul. Gołdapska 10A Olecko

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

 
                   

COACHING KARIERY

7.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Świadome budowanie kariery, motywowanie UP

18.12.2019
18.12.2019

19.12.2019
19.12.2019

20.12.2019
20.12.2019

21.12.2019
21.12.2019

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

 

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Zajęcia aktywizujące zawodowe

8.

Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Umiejętności interpersonalne, autoprezentacja.

22.12.2019

23.12.2019

8:00-16:00

8:00-16:00

 

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty
Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.


POWIAT Węgorzewski

 

Lp.

Partner

Nr Projektu

Tytuł Projektu

Temat wsparcia

Data organizacji

Godziny
w których odbywają się spotkania

Miejsce realizacji

Imię i nazwisko osoby prowadzącej wsparcie

UWAGI

Wsparcie psychologiczne

1.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Indywidualne poradnictwo psychologiczne

14.11.2019
15.11.2019
16.11.2019
21.11.2019

22.11.2019
23.11.2019
28.11.2019
29.11.2019
30.11.2019

05.12.2019
06.12.2019
07.12.2019
11.12.2019
12.12.2019
13.12.2019
14.12.2019
19.12.2019

8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00
10:00-18:00

10:00-19:30
8:00-20:30
8:00:20:30

8:00-20:30
8:00-15:30

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00
8:00-20:00

Gościńcu u Kalicha

 ul.Portowej 4a w Węgorzewie.

Beata Obrycka

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Konsultacje z doradcą zawodowym

2.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Indywidualne poradnictwo doradcze

22.11.2019

23.11.2019

12.12.2019

14.12.2019

13.12.2019
13.12.2019

15.12.2019
15.12.2019

16.12.2019
16.12.2019

17.12.2019
17.12.2019

 

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

Gościńcu u Kalicha  ul.Portowej 4a w Węgorzewie.

Katarzyna Malec,
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

 

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Coaching indywidualny

3.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Zajęcia z coachingu indywidualnego

22.11.2019
23.11.2019
28.11.2019
29.11.2019

02.12.2020
03.12.2019
04.12.2019
05.12.2019
06.12.2019

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30

8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-20:30
8:00-18:00

Gościńcu u Kalicha  ul.Portowej 4a w Węgorzewie.

Ryszard Pieńkowski

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

                                                                          Indywidualne programy terapeutyczne

4.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Opracowanie wizji własnego rozwoju

30.11.2019
01.12.2019

8:00-15:30
8:00-15:30

 

Joanna Giereń

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

                                                                Trening umiejętności społecznych

5.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Rozwijanie umiejętności społecznych,

07.12.2019
08.12.2019
26.11.2019
27.11.2019

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00

ul. Plac Wolności 5D Olecko

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

                                                                Trening rozwoju osobistego

6.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Rozwój kompetencji społecznych, zwiększenie reintegracji społecznych

30.11.2019
01.12.2019
24.11.2019
25.11.2019

8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00
8:00-16:00

 

Marek Troc

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

                                              COACHING KARIERY

7.

COGNITIO-Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Świadome budowanie kariery, motywowanie UP

18.12.2019
18.12.2019

19.12.2019
19.12.2019

20.12.2019
20.12.2019

21.12.2019
21.12.2019

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

8:00-20:00
8:00-20:00

8:00-18:00
8:00-18:00

 

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Krzysztof Luty
Katarzyna Malec

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

                                                         Zajęcia aktywizujące zawodowe

8.

Centrum Przedsiębiorczości

RPWM.11.01.01-28-0096/18

Pewny sukces z aktywną integracją

Umiejętności interpersonalne, autoprezentacja.

22.12.2019

23.12.2019

8:00-16:00

8:00-16:00

 

Katarzyna Malec
Krzysztof Luty
Katarzyna Malec
Krzysztof Luty

Terminy spotkań są ustalane na bieżąco i mogą ulec przesunięciu w związku z bieżącą realizacją projektu, np. absencją UP, wtedy konieczna będzie korekta terminu wsparcia.

Od 14 stycznia 2020 r. realizowane są szkolenia zawodowe dla uczestników/-czek projektu „Pewny sukces z aktywną integracją”

W zakresie:

 1. Spawanie metodą MIG
 2. Spawanie metodą TIG
 3. Kucharz/-ka
 4. Recepcjonista/-ka z obsługą kasy fiskalnej i modułem ECDL
 5. Przedstawiciel/-ka handlowy z prawo jazdy kat. B i modułem ECDL
 6. Magazynier/-ka z modułem obsługi wózka widłowego oraz wymianą butli
 7. Opiekun/-ka dziecięca powyżej lat 3
 8. Pracownik/-ca biurowy z modułem ECDL i zagadnieniami RODO
 9. Operator koparko – ładowarki
 10. Masażysta/-ka
 11. Pracownik do spraw rachunkowości księgowości z modułem ECDL
 12. Podstawowy kurs kosmetyczny (podstawy manicure, rzęsy itp.)
 13. Stylizacja paznokci metodą żelową, tytanową, hybrydową

W okresie kwiecień 2020-lipiec 2020 r. odbywają się czteromiesięczne staże zawodowe.

Ułatwienia dostępu