„Pewny sukces z aktywną integracją”

bez-tytulu

Projekt: „Pewny sukces z aktywną integracją” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d oraz „Stowarzyszeniem wspierania edukacji i rynku pracy” z siedzibą w Łomży , ul. Wojska Polskiego  113  18-402 PL.

Oś: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: RPWM 11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym-projekty konkursowe.

Priorytet: 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększenie szans na zatrudnienie

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 56 OS.(34K,22M) będących OS. zagrożonymi ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społecznego zamieszkałych na terenie pow.: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego (z wyłączeniem
MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk) w terminie do 31.05.2020 r.

Główne rezultaty:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu 20 OS.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu 23 OS.
3. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami 34%
4. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 34%
5. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami 12%
6. Wskaźniki efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 25%

Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I
2. Reintegracja Indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II
5. Reintegracja zawodowe
6. Szkolenia zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe

Okres realizacji: 01.04.2019-31.05.2020

Miejsce realizacji :
1.Warmińsko-Mazurskie
2.Ełcki
3.Kalinowo (Gmina wiejska)
4.Prostki (Gmina wiejska)
5.Stare Juchy(Gmina wiejska)
6.Giżycki(cały powiat)
7.Olecki (cały powiat)
8.Gołdapski (cały powiat)
9.Węgorzewski(cały powiat)

Wartość projektu:
 1 007 693,40 zł, dofinansowanie: 947 933,40 zł
Kto może wziąć udział w projekcie: grupą docelową projektu, będzie 56 osób (34K,22M) w wieku 18+ zagrożonych ryzykiem ubóstwa lub wykluczenia społ., w tym osoby bezrobotne, wobec których
zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zast. w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zamieszkałych na terenie pow.: gołdapskiego, węgorzewskiego, giżyckiego, oleckiego, ełckiego (z wyłączeniem MOF Ełku – gmina Ełk i miasto Ełk).

Zgodnie z grupą docelową osób zamieszczoną w Regulaminie z dnia 24.08.2018 r., str. 20-27. Preferuje się wybór:

1.Osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego, rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w rozdziale 3 pkt 15 Wyt. CT9,
2.Osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
3.Osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zg. z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych),
4.Osoby korzystających z PO PŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób. lub rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64
Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom bezinteresownym udziałem w projekcie:

  1. regulamin
  2. oswiadczenie-uczestnika-projektu
  3. oswiadczenia
  4. formularz-rekrutacyjny
  5. deklaracja
  6. informacja o projekcie