“Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”

Projekt: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” realizowany jest przez Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki w partnerstwie z  COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d.

Oś: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie: 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego

Cel główny projektu: Celem projektu jest wzmocnienie procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w 20 gminach z obszaru woj. podlaskiego oraz powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego (woj. warmińsko-mazurskie). W 20 gminach objętych projektem w wyniku wypracowania i upowszechnienia stosowania innowacyjnych metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego i dzięki zwiększonemu udziałowi społecznemu w procesie opracowywania dokumentów planistycznych nastąpi podniesienie ich jakości.

Główne rezultaty:
– Liczba jednostek administracji publicznej, których pracownicy zostali przygotowani do opracowywania aktów planistycznych oraz monitorowania zjawisk przestrzennych w oparciu o dane znajdujące się w systemach informacji przestrzennej – 20
– Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które przedłożyły do zatwierdzenia dokumenty dotyczące planowania przestrzennego wypracowane wspólnie z NGO – 5
– Liczba pracowników administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego lub zagadnień geodezyjnych i kartograficznych którzy ukończyli udział w szkoleniu – 60.

Okres realizacji: 01.05.2019-31.03.2021

GRUPA DOCELOWA: Grupę docelową projektu stanowią gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie z woj. podlaskiego lub pow. oleckiego, ełckiego, gołdapskiego (woj. warmińsko-mazurskie), które przystępują do sporządzenia dokumentów planistycznych lub ich zmian. Wsparciem w projekcie zostanie objętych 20 gmin. Co najmniej 15% gmin uczestniczących w projekcie, będzie spełniało kryterium miasta średniego zgodnie z projektem strategicznym Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Pakiet dla miast średnich. Obszar realizacji projektu obejmuje 16 gmin miejskich, 87 gmin wiejskich i 27 gmin miejsko-wiejskich

Miejsce realizacji :

  • Województwo Podlaskie
  • Województwo Warmińsko-Mazurskie:
    – Powiat Ełcki
    – Powiat Olecki
    – Powiat Gołdapski

Wartość projektu: 194 064, 00 zł Dofinansowanie: 1 619 220, 00 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64

Ułatwienia dostępu