KAŻDY MA PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ | Cognitio

KAŻDY MA PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

stocksnap_fsplfpqbcz

WSA w  Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 11 sierpnia 2016 r. (II SAB/Go 56/16) wskazał iż  ,, Dostępu do informacji może domagać się każda osoba fizyczna, bez względu na przynależność państwową, jeżeli tylko ma pełnię praw cywilnych, tzn. jest pełnoletnia i nie została ubezwłasnowolniona Jednakże, jeśli wnioskodawca domaga się informacji przetworzonej (np. w postaci specjalnie przygotowanego dokumentu, opisu sprawy albo sporządzonego wyciągu z przepisów z komentarzem do nich lub wyjaśnieniami), może ją uzyskać jedynie w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Stanowi to ograniczenie w realizacji prawa do informacji, tym bardziej, że ustawa nie definiuje pojęcia “szczególnie istotnego interesu publicznego”. Prawo do informacji obejmuje również wgląd do dokumentów urzędowych. Oznacza to, iż osobie zapoznającej się z dokumentem udostępniający zapewnia możliwość dysponowania jego treścią (nie samym dokumentem), co obejmuje możliwość przeczytania dokumentu i sporządzenia notatek. Prawo do informacji publicznej obejmuje także dostęp do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów”.

 

W identycznym tonie wypowiedział się wcześniej WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 13 lipca 2016 r. (sygn. II SAB/Gd 71/16).

W doktrynie i judykaturze wskazuje się, iż ,przy dokonywaniu wykładni użytego w art. 61 ust. 1 Konstytucji RP pojęcia „obywatel” oraz użytego w art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej pojęcia „każdy” należy mieć na względzie przede wszystkim cel przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej czyli każdego.