Czy spółdzielnia mieszkaniowa może wywieszać na tablicy ogłoszeń informacje o zadłużeniach czynszowych jej członków, w szczególności, jeśli wymienia jedynie numer lokalu oraz kwotę zadłużenia?

11415696705_b5f18f4122

Nie, gdyż żaden z przepisów prawa, na podstawie których działają spółdzielnie, nie uprawnia spółdzielni do takiego działania.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  przetwarzanie danych jest procesem legalnym, gdy ich administrator legitymuje się jedną z przesłanek dopuszczalności przetwarzania danych wymienionych w art. 23 ust. 1 tej ustawy.

Podstawę przetwarzania danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej przez organy spółdzielni stanowią przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, a w zakresie nie uregulowanym w tych przepisach – ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Przetwarzając dane osobowe w sposób opisany w tych przepisach korzysta z przesłanki wskazanej w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Żaden z przepisów powołanych aktów prawnych nie zezwala jednak na podawanie do publicznej wiadomości danych osobowych członków spółdzielni mieszkaniowej np. poprzez wywieszanie ich w gablotach informacyjnych na klatkach schodowych. Tym samym, przepisy prawa nie stanowią podstawy do upubliczniania informacji o uchybieniu obowiązkowi wnoszenia opłat na rzecz spółdzielni przez jej członka.
Należy jednak zauważyć, że brak podstawy w przepisach prawa do zamieszczania informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mieszkaniowej w miejscach ogólnie dostępnych nie oznacza, że informacje o osobach, które nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec spółdzielni nie mogą być ujawnione innym członkom spółdzielni. W myśl art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze, rejestr członków spółdzielni, obok wyraźnie wskazanych w tym przepisie informacji, może zawierać także “inne dane przewidziane w statucie”;. Zgodnie natomiast z art. 5 § 2 Prawa spółdzielczego, w statucie spółdzielni oprócz postanowień obligatoryjnych wskazanych w § 1, mogą się znaleźć również “inne postanowienia”;. Informacje o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni mogłyby być ujawnione w rejestrze członków, gdyby statut spółdzielni na to zezwalał. Do przeglądania rejestru art. 30 ustawy Prawo spółdzielcze uprawnia członka spółdzielni, jego małżonka, wierzyciela członka oraz spółdzielni.

 

Rafał Andrzejewski–  Prawnik, audytor , konsultant, wykładowca, autor artykułów w prasie specjalistycznej.

  • Doświadczony prawnik, trener, wykładowca, audytor, ekspert i wieloletni szkoleniowiec (ponad 10 lat)
  • Wieloletni pracownik i konsultant wiodących kancelarii prawnych
  • Współpracuje z największymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce
  • Autor publikacji z zakresu Ochrony Danych Osobowych, Dostępu do Informacji Publicznej, Prawa pracy, mobbingu itp