Czy radny jest zobowiązany do składania staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym? | Cognitio

Czy radny jest zobowiązany do składania staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym?

IRS 1040 Tax Form Being Filled Out

Tak, gdyż zobowiązują go do tego przepisy ustawy o samorządzie powiatowym.

Uzasadnienie

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych przez funkcjonariuszy samorządu powiatowego jest uregulowany w przepisach ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Zgodnie z art. 25c ust. 1 powołanej ustawy, radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej “oświadczeniem majątkowym.” Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Stosownie natomiast do ust. 3 ww. artykułu oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach:

 

1. radny – przewodniczącemu rady powiatu,

2. starosta, przewodniczący rady powiatu – wojewodzie,

3. wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty – staroście.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że radny jest zobowiązany do złożenia staroście oświadczenia o swoim stanie majątkowym oraz kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

ŹRÓDŁO:

USTAWA Z DNIA 6 WRZEŚNIA 2001 R. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ DZ.U. Z 2016 POZ. 1764.

GIODO.GOV.PL