AKTYWNIE w lepszą przyszłość

Stowarzyszenie „NASZA SUWALSZCZYZNA” w partnerstwie z COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. realizuje w okresie

od 01.08.2019r. do 30.09.2020r. projekt „AKTYWNIE w lepszą przyszłość”

realizowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Priorytetu VII. Poprawa spójności społecznej.
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.

Cel projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 OS. (30 K i 20 M), w wieku 18+, będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: m. Suwałki , suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy Puńsk, m. Sejny) oraz grajewskiego do 30.09.2020r., pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako BEZROBOTNI w PUP, biernych zawodowo).

Projekt skierowany do:

– Osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako osoby BEZROBOTNE w Powiatowym Urzędzie Pracy (status osoby BEZROBOTNEJ  w Urzędzie Pracy );

– Osób biernych zawodowo;

– osób z w/w powiatów i miast;

– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;

– osób o niskich kwalifikacjach;

– osób długotrwale bezrobotnych;

należących do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osób w wieku 18+;

– kobiet;

– osób z niepełnosprawnościami;

– o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;

– osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoba
z niepełnosprawnością intelektualną i osoba z częściowymi zaburzeniami rozwoju;

– osób z wielokrotnym wykluczeniem;

– osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2010;

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

I. Konsultacje z psychologiem

II. Konsultacje z doradcą zawodowym

III. Spotkania z psychologiem

IV. Coaching indywidualny

V. Warsztaty treningu rozwoju osobistego

VI. Warsztaty treningu umiejętności społecznych

VII. Poradnictwo zawodowe

VIII. Poradnictwo coacha kariery

IX. Zajęcia aktywizujące zawodowo

X. Preferowane szkolenia zawodowe – ( recepcjonista/-stka z modułem prawo jazdy komputerowe ECDL, Spawanie metodą TIG 141, MAG; Magazynier/-rka z modułem obsługa wózka widłowego oraz bezp. wymianą butli; Operator/-ka koparko-ładowarki; Opiekun dziecięcy powyżej 3 lat z modułem I pomocy przedmedycznej; Masażysta/-stka I i II stopnia; Kucharz I i II stopnia o specj. Kuchnia amerykańska).

XI. Pośrednictwo pracy

XII. Staże zawodowe – 4 miesiące (35 osób z 50 osób w grupie)

Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymają:

– zwrot kosztów dojazdu za udział w oferowanych wsparciach w ramach projektu;

– za udział w szkoleniach zawodowych uczestnicy otrzymają stypendium szkoleniowe w kwocie
8,53 zł brutto/h;

– za udział w stażu zawodowym (35 osób) uczestnicy otrzymają stypendium stażowe (wynagrodzenie)
w kwocie 1314,38 zł/m-c brutto.

Wartość projektu:  1 036 821,12 zł

Dofinansowanie:  980 421, 12 zł

Dokumenty do pobrania na stronie:

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Ułatwienia dostępu