“Wsparcie ku lepszej przyszłości”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-1.png

Projekt: “Wsparcie ku lepszej przyszłości” realizowany jest przez Katarzynę Malec i Krzysztofa Lutego prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. Stowarzyszenie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem “Nasza Suwalszczyzna”.
Oś priorytetowa: VII: Poprawa spójności społecznej.
Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie , w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.
Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 osób( 30 Kobiet i 20 Mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: miasta Białystok, wysokomazowiecki, zambrowski, m. Łomża, łomżyński, kolneński w terminie do 30.04.2022 r.
Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatów: miasta Białystok, wysokomazowieckiego, zaborowskiego, m. Łomża, łomżyńskiego i kolneńskiego.
Główne rezultaty:
1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%.
2. Wskaźnik efektywności społecznej w doniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 34%.
3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%
4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 12%.
Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracja – część I
2. Reintegracja indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji – część II
5. Reintegracja zawodowa
6. Szkolenie zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe
Okres realizacji projektu:
01.03.2021-30.04.2021 r.
Miejsce realizacji projektu:
miasta Białystok, powiat wysokomazowiecki, zaborowski, m. Łomża, powiat łomżyński i kolneński.
Wartość projektu: 1037 497, 75 zł Dofinansowanie: 881 873, 08 zł
Kto może wziąć udział w projekcie:
Grupą docelową projektu będzie 50 osób(30K,20M), w wieku 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów: miasta Białystok, powiat wysokomazowiecki, zaborowski, m. Łomża, powiat łomżyński i kolneński. Preferuje się wybór osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 2014-2020,a zakres dla tych osób, rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących ,osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobami z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnikami projektu będzie 50 osób(30K,20M) należących do grupy docelowej, którym stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji( w tym minimum 4 osoby niepełnosprawne .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt biuro projektu:

COGNITIO- Centrum Przedsiębiorczości i szkoleń s.c.
Ul. Czesława Miłosza 35 lok 10
15-265 Białystok
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  507 448 475

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy
do składania ofert na przeprowadzenie usług:
Konsultacje z psychologiem w ramach stworzenia IŚR,
Konsultacje z psychologiem w ramach Reintegracji Indywidualnej,
– Indywidualne Programy Terapeutyczne,
Trening Umiejętności Społecznych,
Trening Rozwoju Osobistego

Więcej informacji oraz wymagana dokumentacja
znajduje się w załączniku poniżej.

ROZEZNANIE RYNKU nr 1/7.1/267/2020

w związku z realizacją projektu „Wsparcie ku lepszej przyszłości” nr RPPD.07.01.00-20-0267/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VII : Poprawa spójności społecznej
Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie
Numer naboru RPPD.07.01.0-IZ.00-20-001/19

Ułatwienia dostępu