„Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

 

Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu “Własny BIZNES gwarancją sukcesu” został przedłużony do dnia 8  19 kwietnia 2019 r.

?Do 30 820 zł bezzwrotnego wsparcia na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej!
?W ramach projektu możesz skorzystać z bezzwrotnej dotacji na otwarcie firmy w wysokości maksymalnie 24 200 zł!
?Dodatkowo comiesięczne wsparcie finansowe przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (600,00 zł przez 6 miesięcy i 504,66 zł przez kolejne 6 miesięcy).
?Do Twojej dyspozycji będzie też bezpłatne doradztwo z zakresu sporządzania biznesplanu oraz specjalistyczne wsparcie towarzyszące.

Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz rodziny i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym HOLOS z siedzibą  ul. E. Orzeszkowej 9A w Białymstoku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”
w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania” 2014-2020 z zakresu Typu projektu nr 3 Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, Osi Priorytetowej IX Rozwój lokalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

CEL PROJEKTU:
Zwiększenie aktywności zawodowej uczestników projektu w obszarze przedsiębiorczości poprzez udzielenie wsparcia w postaci indywidualnego doradztwa w zakresie sporządzania biznesplanu 20 osobom (12K,8M) z obszaru realizacji LSR Stowarzyszenia „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, a następnie udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego finansowego 13 osobom do 30.11.2020r.

Główne rezultaty:

RLKS Liczba OS. pozost. bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie dz.g. w programie– 13

RLKS Liczba OS. biernych zaw. objętych wsp. w programie 13(8K,5M)

Liczba OS. pozost. bez pracy, w wieku 30+, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie dz.g. wpisujące się w Inteligentne specjalizacje- 10%

Liczba OS. pozostaj. bez pracy, w wieku 30+ objętych wsp. fin. Pomost.- 13

Liczba OS. pozostaj. bez pracy, w wieku 30+ objętych specjal. wsp. pomost. Towarzyszącym- 6

Ilość powstałych mikroprzedsiębiorstw (EFS)- 13

RLKS Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie dz.g.– 13

RLKS Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny rachunek, po opuszczeniu programu (EFS)– 13

RLKS Liczba OS. pozostaj. bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu (EFS)- 13

Główne zadania:
REKRUTACJA UP

DORADZTWO INDYWIDUALNE

WSP. FIN.- dotacja inwest.

Okres realizacji: 01.01.2019-30.11.2020

Miejsce realizacji: obszar realizacji LSR Stowarzyszenia “Suwalsko-Sejneńska” LGD – pow. suwalski, pow. augustowski (gmina Nowinka), pow. sejneński

Wartość projektu: 522 974,35 zł, dofinansowanie projektu: 491 595,85 zł
Kto może wziąć udział w projekcie:  osoby (osoby fizyczne zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały wpis do ewidencji działalności gospodarczej i/lub prowadziły działalności gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu rozumianego jako dzień złożenia dokumentacji rekrutacyjnej)) od 30 roku życia będące:

– bezrobotnymi lub

– poszukującymi pracy (osoby zarejestrowane jako poszukujące pracy są rozumiane jako osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia) lub

– nieaktywnymi zawodowo

oraz jednocześnie

– znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

– osoby starsze po 50 roku życia (osoby w wieku 50 lat i więcej) lub

– kobiety lub

– osoby z niepełnosprawnością lub

– osoby długotrwale bezrobotne lub

– osoby o niskich kwalifikacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

wlasny-biznes

 

Poniżej zamieszczamy Regulamin rekrutacji uczestników projektu wraz z załącznikami.
Formularze rekrutacyjne będą przyjmowane w terminie od 04.03.2019 do 29.03.2019.  8.04.2019  19.04.2019
Informujemy, iż termin składania formularzy rekrutacyjnych do projektu “Własny BIZNES gwarancją sukcesu” został przedłużony do dnia 8 19 kwietnia 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

regulamin rekrutacji uczestników projektu

formularz rekrutacyjny

karta oceny formularza rekrutacyjnego

UWAGA: w terminie do 29.03.2018 r. uczestnicy składają wyłącznie formularz rekrutacyjny. Pozostałe dokumenty będą wypełniane w późniejszych etapach realizacji projektu. Wszelkie informacje będą umieszczane na naszej stronie.
Miejsce składania dokumentów: COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. ul. J. H. Dąbrowskiego 20b 15-872 Białystok

Wszystkie spotkania (w ramach doradztwa, podpisania umowy) odbywać się będą w Suwałkach.

Definicje osób należących do grupy docelowej
isced

Poniżej zamieszczamy pozostałe dokumenty projektowe.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA:

Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia aktualizacja 21.05.2019 r.
Regulamin przyznawania bezzwrotnego wsparcia
 

Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
Załącznik do wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego – formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Wzór biznesplanu
Karta oceny biznesplanu
Wzór umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

PKD wykluczone z pomocy de minimis

Regulamin komisji oceny wniosków

 

Osoby biorące udział w projekcie „Własny BIZNES gwarancją sukcesu” w terminie od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. powinny złożyć Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z następującymi załącznikami:

 • biznesplan
 • harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji
 • oświadczenie Uczestnika o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, środków oferowanych w ramach POWER, RPO oraz środków oferowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej),
 • oświadczenie Uczestnika, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych korzystał lub nie korzystał z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze drogowego transportu towarów – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy – wzór we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • uzupełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • wzór uzupełnienia formularza de minimis wzor
   1) Identyfikator podatkowy NIP podmiotu – Wpisujemy nr NIP. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy „nie posiadam”
   4) Identyfikator gminy, w której podmiot ma miejsce zamieszkania albo siedzibę – Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania. Listę identyfikatorów gmin można znaleźć tutaj: Wykaz identyfikatorów gmin GUS
   7) Klasa działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.) – Wpisujemy cztery pierwsze cyfry z wybranego PKD, który zostanie wskazany jako główny PKD podczas rejestracji firmy
   8) Data utworzenia podmiotu – Wpisujemy przewidywaną datę uruchomienia firmy, a więc datę w przyszłości
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione przeciwko obrotowi gospodarczemu  w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny – wzór we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • oświadczenie o zamiarze zarejestrowania się jako płatnik VAT (jeśli dotyczy) – wzór we wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego
 • zaświadczenie potwierdzające ukończenie etapu indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu w ramach projektu lub zaakceptowane przez Beneficjenta zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności do prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00  lub za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biuro projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu” COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. ul. J. H. Dąbrowskiego 20b 15-872 Białystok, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o udzielenie dotacji w ramach projektu RPOWP 2014-2020 pn. Własny BIZNES gwarancją sukcesu”Koperta powinna zawierać również dane teleadresowe uczestnika projektu. Za dzień wpływu uważa się dzień, w którym dokumenty zostały doręczone.

Dokumenty powinny być złożone w 2 egzemplarzach.

Ocena złożonych wniosków zostanie dokonana w terminie do 15 dni roboczych od dnia zakończenia składania wniosków. W przypadku pytań prosimy o kontakt.

Dokumenty można też składać osobiście Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasza Suwalszczyzna” Ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki w terminie 24.06.2019 r. – 28.06.2019 r. Będzie można też odebrać zaświadczenia o ukończeniu doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu.

 

Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z po dwóch etapach rekrutacji) zakwalifikowanych do udziału w indywidualnym doradztwie w zakresie przygotowania biznesplanu w ramach projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

lista-osob-zakwalifikowanych

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Zajęcia w ramach indywidualnego doradztwa w zakresie przygotowania biznesplanu rozpoczną się dnia 1.06.2019 r. (sobota). Terminy spotkań będą ustalane telefonicznie z każdym z uczestników.

Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z po dwóch etapach rekrutacji) zakwalifikowanych na listę rezerwową w ramach projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

lista-rezerwowa

Lista Uczestników projektu (uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów z po dwóch etapach rekrutacji) niezakwalifikowanych  w ramach projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”

niezakwalifikowane

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ W PROJEKCIE!!!

 

Szanowni Państwo,
Informujemy o zakończeniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego złożonych przez osoby zakwalifikowane do projektu „Własny BIZNES gwarancją sukcesu”.

Wsparcie finansowe otrzyma – po zakończeniu procedury odwoławczej 13 osób, których wnioski o przyznanie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego uzyskały największą liczbę punktów.

Poniżej zamieszczamy listę rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

lista-osob-zakwalifikowanych

lista-rezerwowa

Jednocześnie zaznaczamy, że zgodnie z pkt. § 4 pkt. 11 Regulaminu przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości, Beneficjent tworzy w ramach budżetu rezerwę finansową w wysokości 15% wartości środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacji inwestycyjnych oraz wsparcia pomostowego) planowanych do udzielenia w ramach projektu (2 dotacje). Wspomniana rezerwa pozwoli przyznać środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom projektu, których Wnioski o udzielnie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego zostały pozytywnie rozpatrzone w wyniku ich ponownej oceny. W związku z powyższym wypłata 3 dotacji została zawieszona na czas oceny odwoławczej. Po dokonaniu ponownej oceny wniosków osób, które złożą odwołania, lista rankingowa zostanie zaktualizowana, a środki zostaną przekazane na dofinansowanie 13 wniosków z najwyższą liczbą punktów po obu ocenach. Wnioski o ponowną weryfikację wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia finansowego będą przyjmowane w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania drogą elektroniczną (z potwierdzeniem odbioru) lub w przypadku osób, z utrudnionym dostępem do Internetu, które zgłosiły taką potrzebę w formularzu rekrutacyjnym – pisemnie (za potwierdzeniem odbioru) pisemnej informacji o wyniku oceny.

Wniosek o ponowną weryfikację wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego

 

lista-po-odwolaniu

Ułatwienia dostępu