TREŚĆ ORZECZENIA SĄDU STANOWI INFORMACJĘ PUBLICZNĄ | Cognitio

TREŚĆ ORZECZENIA SĄDU STANOWI INFORMACJĘ PUBLICZNĄ

3044867827_6e619a0f80_z

Treść orzeczenia sądu stanowi, zgodnie z art.1 ust.1 ustawy, informację o sprawach publicznych, a zgodnie z art.6 ust.1 pkt 4 lit.a tej ustawy, będąc rodzajem dokumentów urzędowych, podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach w niej określonych.

Zgodnie z art.2 ustawy, prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu z zastrzeżeniem ograniczeń, o których mowa w art.5.

Z przepisu art.1 ust.2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, iż przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznych. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego, zwanego dalej “Kpc” oraz przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 listopada 1987 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, mają zastosowanie do udostępniania akt i doręczania orzeczeń stronom postępowań cywilnych i innym osobom, w zakresie w jakim przewidują szczególny, wynikający ze specyfiki postępowania sądowego tryb udostępniania akt i doręczania orzeczeń i skutków związanych z dokonanymi doręczeniami.