Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

W materiałach będą:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty
Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i
Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z
pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.

Prowadzący:

JADWIGA KURDZIEL

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

PROGRAM:

 1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
  – zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
  -brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
  – zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
  – postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
  – sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
  – postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
  – zaświadczenie o braku sprzeciwu
  – wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
  – uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu

  7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)

  8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.

  10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

  11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków .

  12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

  13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

  14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.

  15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  – zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
  – zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
  -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.

  16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

  17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/

  18. Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)

  19. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów

  20. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.

  21. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat

  22. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego

  23. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

  24. Kary dla osób fizycznych

  25. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów

  26. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

  27. Drzewa na granicy działek

  28. Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

  29. Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).

  30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów

  31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.

  30.Omówienie problemów występujących w praktyce

  31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

W materiałach będą:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty
Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i
Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z
pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.

Prowadzący:

JADWIGA KURDZIEL

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

PROGRAM:

 1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.

  4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
  – zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
  -brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
  – zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
  – postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
  – sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
  – postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
  – zaświadczenie o braku sprzeciwu
  – wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
  – uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu

  7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)

  8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.

  10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

  11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków .

  12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

  13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

  14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.

  15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  – zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
  – zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
  -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.

  16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

  17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/

  18. Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)

  19. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów

  20. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.

  21. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat

  22. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego

  23. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

  24. Kary dla osób fizycznych

  25. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów

  26. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

  27. Drzewa na granicy działek

  28. Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

  29. Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).

  30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów

  31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.

  30.Omówienie problemów występujących w praktyce

  31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zatrudnianie cudzoziemców w 2019 r. – Gdańsk
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przeprowadzenie Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Zajęcia skierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych.

Co zyska uczestnik szkolenia:

 • wiedzę na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce,
 • znajomość praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
 • dostęp do praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań,
 • umiejętność wypełniania niezbędnej dokumentacji.
Sylwetka trenera: z wykształcenia  jest specjalistą w zarządzaniu zasobami ludzkimi, posiada dużą wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości, oraz dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe nabyte w różnych organizacjach, począwszy od administracji budżetowej poprzez organizacje non-profit, stowarzyszenia i fundacje, prace w biurach rachunkowych oraz własną działalność. Pracę wykonywała na różnych stanowiskach od referenta do spraw księgowych do Dyrektora Personalnego w małych przedsiębiorstwach i dużych zakładach pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności z kapitałem zagranicznym włącznie. W 2007 roku firma, w której prowadziła sprawy pracownicze otrzymała nominacje do wyróżnienia za wprowadzenie pro-ludzkiej polityki wobec pracowników. Obecnie współpracuje z 18 firmami w tematyce tzw. \” twardego i miękkiego HR\”, prowadzi również wykłady w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – obecna: Collegium Da Vinci w Poznaniu, ( tematyka HR ), wspiera swoją wiedzą Firmę Szkoleniową z Wrocławia, Fundację FRR w Warszawie, Firmę Szkoleniową – Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. w Łodzi.

 

Termin szkolenia: 25.02.2019 r.

Lokalizacja: Gdański Park Naukowo – Technologiczny, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk

Cena: 399 zł + VAT

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

 

Kontakt celem złożenia zamówienia:

Ewelina Sokólska

e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

tel.: 515 817 668

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

W materiałach będą:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty
Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i
Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z
pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.

Prowadzący:

JADWIGA KURDZIEL

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

PROGRAM:

 1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .

  3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.

  4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
  – zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
  -brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
  – zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
  – postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
  – sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
  – postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
  – zaświadczenie o braku sprzeciwu
  – wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
  – uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu

  7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)

  8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.

  10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

  11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków .

  12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

  13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

  14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.

  15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  – zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
  – zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
  -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.

  16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

  17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/

  18. Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)

  19. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów

  20. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.

  21. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat

  22. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego

  23. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

  24. Kary dla osób fizycznych

  25. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów

  26. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

  27. Drzewa na granicy działek

  28. Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

  29. Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).

  30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów

  31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.

  30.Omówienie problemów występujących w praktyce

  31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

W materiałach będą:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty
Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i
Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z
pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.

Prowadzący:

JADWIGA KURDZIEL

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

PROGRAM:

 1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.

  2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .

  3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.

  4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
  – zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
  -brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
  – zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
  – postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
  – sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
  – postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
  – zaświadczenie o braku sprzeciwu
  – wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
  – uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu

  7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)

  8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.

  10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

  11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków .

  12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

  13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

  14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.

  15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  – zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
  – zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
  -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.

  16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

  17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/

  18. Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)

  19. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów

  20. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.

  21. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat

  22. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego

  23. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

  24. Kary dla osób fizycznych

  25. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów

  26. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

  27. Drzewa na granicy działek

  28. Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

  29. Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).

  30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów

  31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.

  30.Omówienie problemów występujących w praktyce

  31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

W materiałach będą:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty
Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i
Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z
pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.

Prowadzący:

JADWIGA KURDZIEL

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

PROGRAM:

 1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.

  2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .

  3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.

  4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
  – zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
  -brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
  – zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
  – postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
  – sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
  – postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
  – zaświadczenie o braku sprzeciwu
  – wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
  – uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu

  7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)

  8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.

  10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

  11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków .

  12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

  13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

  14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.

  15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  – zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
  – zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
  -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.

  16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

  17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/

  18. Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)

  19. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów

  20. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.

  21. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat

  22. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego

  23. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

  24. Kary dla osób fizycznych

  25. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów

  26. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

  27. Drzewa na granicy działek

  28. Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

  29. Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).

  30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów

  31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.

  30.Omówienie problemów występujących w praktyce

  31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

W materiałach będą:
1. wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony
2. wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia
3 wzory sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające wszystkie możliwości
4. wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków
5. wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu.
6. wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania.
7. adnotacja urzędowa o milczącym załatwieniu sprawy.
8. wór wniosku o wydanie zezwolenia
9. wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością
10. wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty
Mieszkaniowej
11. wzór oświadczenia o udostępnieniu informacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową i
Wspólnotę Mieszkaniową
12. wzór protokołu z oględzin
13.wzór protokołu ze złomów i wywrotów
14.wzór decyzji negatywnej
15. wzór decyzji bez warunku nasadzeń
16.wzór decyzji z warunkiem nasadzeń
17.wzór decyzji z opłatami odroczonymi na 3 lata
18.wzór decyzji z opłatami natychmiastowymi
19.wzór decyzji zmieniającej warunek ( art. 155 kpa)
20.wzór decyzji z pasa drogowego (uwzględnienie uzgodnienia z rdoś usunięcia drzew z
pasów drogowych
21.wzór decyzji na sieci uzbrojenia terenu
22. wzór decyzji umarzającej opłaty po 3 latach
23. wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania z uwagi na gatunki chronione.

Prowadzący:

JADWIGA KURDZIEL

wykładowca z wieloletnim stażem pracy w administracji na stanowisku kierowniczym. Ma bardzo duże doświadczenie w dziedzinie ochrony środowiska i terenach zieleni (nadzór nad wykonawstwem prac dotyczących budowy i konserwacji terenów zieleni). Wykładowca przepisów dotyczących ochrony zieleni w jednostkach samorządowych, konsultant pracowników samorządowych. Od kilku lat wykłada przepisy ochrony zieleni w Akademii Rolniczej oraz w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

PROGRAM:

 1. Zdefiniowanie pojęć: tereny zieleni , drzewo, krzew, złom, wywrot, żywotność drzewa, zadrzewienie także w świetle usuwania drzew przez osoby fizyczne.

  2. Usuwanie drzew, krzewów z terenów parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu , parków narodowych , rezerwatów przyrody, z uwzględnieniem osób fizycznych .

  3. Usuwanie drzew/krzewów z obszaru Natura 2000 na podstawie ustawy o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko z uwzględnieniem osób fizycznych.

  4. Uzgadnianie usuwania drzew z pasów drogowych z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

  5. Odstępstwa od wydawania zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów, w tym:
  – zezwoleń na usuwanie drzew o określonych obwodach oraz krzewów o określonej powierzchni.
  -brak zezwolenia dla osób fizycznych oraz w celu przewrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

  6. Omówienie procedur usuwania drzew/krzewów z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z uwzględnieniem rolników.
  – zgłoszenie usunięcia drzewa/krzewu do organu właściwego
  – postępowanie organu (wykonanie inwentaryzacji, spisanie protokołu)
  – sprzeciw organu w formie decyzji administracyjnej ( kryteria sprzeciwu)
  – postanowienie nakładające obowiązek uzupełnienia zgłoszenia
  – zaświadczenie o braku sprzeciwu
  – wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia
  – uwzględnienie ochrony gatunkowej w postępowaniu

  7. Konsekwencje usunięcia drzew przez właściciela nieruchomości po 5 –ciu latach w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – naliczenie opłat (współpraca z organem budowlanym)

  8. Kontrola organu na podstawie art. 379 i art. 380 ustawy Prawo ochrony środowiska.

  9. Prowadzenie postępowań administracyjnych z wniosku właścicieli sieci, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy o nieuregulowanym stanie prawnym.

  10. Ochrona gatunkowa w postępowaniu administracyjnym dot. usuwania drzew i krzewów.

  11. Aktualne przepisy dotyczące usuwania drzew/krzewów z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków .

  12. Zakres wniosku – elementy składowe, obwody drzew na wys. 5 i 130 cm, m2 krzewów określenie kompensacji przyrodniczej oraz omówienie projektu planu nasadzeń.

  13.Nasadzenia zamienne lub przesadzenia wg określonej kompensacji przyrodniczej (procedura postępowania, wytyczne do ustalania nasadzeń zamiennych, przekazanie wiedzy praktycznej).

  14.Elementy składowe zezwolenia-obligatoryjne oraz z kompensacją przyrodniczą i przesadzeniem.

  15. Rodzaje oraz kryteria wydawania zezwoleń w postępowaniu administracyjnym,
  – zezwolenia bez i z warunkiem nasadzeń zamiennych i bez naliczania opłat
  – zezwolenia z naliczeniem opłat w procesie inwestycyjnym.
  -zezwolenia z uwzględnieniem nowych nasadzeń w zamian za usuwane drzewa lub krzewy lub ich przesadzenie. Zasady naliczania opłat, odraczanie na okres 3 lat – wg wartości przyrodniczej, umarzanie po 3 latach, w procesie inwestycyjnym.

  16. Usuwanie złomów, wywrotów wg określonej procedury.

  17. Opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska – rozłożenie opłaty na raty, ustalanie w zezwoleniu terminu opłaty, odroczenie terminu płatności /pomoc de minimis/

  18. Opłaty za usuwanie drzew/krzewów ( praktyczne ich funkcjonowanie, pomoc de minimis)

  19. Postępowania dotyczące nie naliczania opłat za usuwanie drzew/krzewów

  20. Nasadzenia zamienne w przypadku nie naliczania opłat za usuwane drzewa/krzewy i postępowania po 3 latach od nasadzenia.

  21. Uwzględnienie obwodów pni drzew i m2 krzewów do nienaliczania opłat

  22. Zabiegi pielęgnacyjne wg ustawy o ochronie przyrody oraz kodeksu cywilnego

  23. Kary za nieprzestrzeganie wymagań ochrony zieleni – rodzaje kar, strona postępowania, decyzje nakładające kary, przebieg postępowania o ukaranie. Kary na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

  24. Kary dla osób fizycznych

  25. Pojęcie zniszczenia i uszkodzenia drzew/krzewów

  26. Naliczanie kar za usuwanie drzew/krzewów bez zezwolenia, zniszczenie oraz uszkodzenie.

  27. Drzewa na granicy działek

  28. Uzytkowanie wieczyste a zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów.

  29. Omówienie art. 32 ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 22 sierpnia 2018 r).

  30. Wyroki WSA i NSA dot. usuwania drzew/krzewów

  31. Pytania uczestników w trakcie trwania szkolenia oraz dyskusja po każdym omówionym bloku tematycznym.

  30.Omówienie problemów występujących w praktyce

  31.Odpowiedzi na pytania, indywidualne konsultacje.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Zatrudnianie cudzoziemców 2019 r. – Zielona Góra
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przeprowadzenie Państwa przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Zajęcia skierowane są szczególnie do przedsiębiorców, pracodawców, menedżerów oraz pracowników działów personalnych.

Co zyska uczestnik szkolenia:

 • wiedzę na temat rygorów i wymogów proceduralnych prawa przy zarządzaniu pracą cudzoziemców w Polsce,
 • znajomość praktycznych umiejętności z zakresu zatrudniania cudzoziemców w Polsce,
 • dostęp do praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań,
 • umiejętność wypełniania niezbędnej dokumentacji.
Sylwetka trenera: z wykształcenia  jest specjalistą w zarządzaniu zasobami ludzkimi, posiada dużą wiedzę z zakresu prawa pracy oraz rachunkowości, oraz dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe nabyte w różnych organizacjach, począwszy od administracji budżetowej poprzez organizacje non-profit, stowarzyszenia i fundacje, prace w biurach rachunkowych oraz własną działalność. Pracę wykonywała na różnych stanowiskach od referenta do spraw księgowych do Dyrektora Personalnego w małych przedsiębiorstwach i dużych zakładach pracy o bardzo zróżnicowanym profilu działalności z kapitałem zagranicznym włącznie. W 2007 roku firma, w której prowadziła sprawy pracownicze otrzymała nominacje do wyróżnienia za wprowadzenie pro-ludzkiej polityki wobec pracowników. Obecnie współpracuje z 18 firmami w tematyce tzw. \” twardego i miękkiego HR\”, prowadzi również wykłady w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa – obecna: Collegium Da Vinci w Poznaniu, ( tematyka HR ), wspiera swoją wiedzą Firmę Szkoleniową z Wrocławia, Fundację FRR w Warszawie, Firmę Szkoleniową – Kancelarię Prawną – Inkaso WEC S.A. w Łodzi.

 

Termin szkolenia: 08.02.2019 r.

Lokalizacja: Centrum BIZNESU, ul. Bohaterów Westerplatte 23, Zielona Góra

Cena: 360 zł + VAT

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

 

Kontakt celem złożenia zamówienia:

Ewelina Sokólska

e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

tel.: 515 817 668

Gospodarka magazynowa – Bydgoszcz
Głównym celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności  w zakresie nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy
 • Wykład
 • Gra symulacyjna
 • Praca zespołowa
 • Konsultacje indywidualne
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i wykorzystania potencjału pracowników. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

W RAMACH SZKOLENIA ZAWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA  ODPOWIEDNIE RELACJE MIĘDZY ĆWICZENIAMI (80 % CZASU) A FORMĄ WYKŁADU (20% CZASU).

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA: CZAS TRWANIA 8 h (1 dzień)

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW
 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów
 • Omówienie głównych elementów warsztatów
 • Modele zarządzania strategicznego i operacyjnego w magazynowaniu
 • Współczesne wyzwania dla działów magazynowych, logistyki i zakupów

      2. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

 • Logistyka a system logistyczny
 • Łańcuch dostaw
 • Definicja, funkcje i rodzaje magazynu
 • Centra dystrybucyjne i logistyczne
 • Właściwy przepływ materiałów w przedsiębiorstwie (metoda 7 W)
 • Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw (SCM)
 • Personel magazynowy

      3. PROCESY MAGAZYNOWE.

 • Procesy w magazynach, właściciele procesów
 • Wymiarowanie przepływów w magazynie
 • Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • Właściwy obieg dokumentacji magazynowej
 • Analiza ABC i XYZ
 • Optymalizacja metod logistycznych – systemy KANBAN- SCM
 • Samonapędzające się systemy magazynowania – jak je zrealizować w praktyce
 • Systemy informatyczne wspomagające magazynowanie i analizę danych

     4. KOSZTY MAGAZYNOWANIA.

 • Pojęcie kosztów magazynowania
 • Klasyfikacja kosztów magazynowania
 • Koszty a wynik finansowy firmy

      5. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (KPI) W ZARZĄDZANIU MAGAZYNEM

 • Inwentaryzacja zapasów magazynowych
 • Wskaźniki ilościowe i jakościowe realizacji procesów magazynowych
 • System wskaźników i mierników oceny pracy magazynów

      6. KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI

 • Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia
 • Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych
 • Standardy zakupowe dla grup kapitałowych
 • Regulacje i ograniczenia prawne
 • Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki

       7. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

 • Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu
 • Efektywne procesy nabywania towarów i usług
 • Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów
 • Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację

       8. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Sylwetka Trenera: Ekspert w zakresie podnoszenia efektywności biznesowej i procesów logistycznych, jest specjalistą wiodącym w zakresie optymalizacji gospodarki magazynowej i zakupów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na aspekty kontrolingowe i systemowe podejście do eliminacji źródeł ryzyka.  Główna specjalizacja: zarządzanie wartością dla organizacji z wykorzystania proaktywnej funkcji kontroli i wdrażania zmian w procesach logistycznych, zarządzania operacyjnego, nadzorowała procesy inwentaryzacji aktywów i tworzenia zasad komunikacji i obiegu informacji ukierunkowanych na eliminację strat. W consultingu obejmującym diagnozę i analizę sytuacji organizacji, przygotowanie planów naprawczych i rozwojowych wraz z ich wdrożeniem w celu zwiększania efektywności i elastyczności ukierunkowanej na relacje z klientami.

Termin szkolenia: 01.02.2019

Lokalizacja: Hotel BRDA***, Bydgoszcz, ul. Dworcowa 94

Cena: 360 zł + VAT

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

 

Kontakt celem złożenia zamówienia:

Ewelina Sokólska

e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

tel.: 515 817 668

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Gospodarka magazynowa – PoznańGłównym celem szkolenia jest wyposażenie Uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności  w zakresie nowoczesnych zasad gospodarki magazynowej.

Zajęcia są prowadzone w formie interaktywnej, z wykorzystaniem następujących metod szkoleniowych:

 • Warsztat szkoleniowy
 • Wykład
 • Gra symulacyjna
 • Praca zespołowa
 • Konsultacje indywidualne
 • Analiza studiów przypadków
 • Dyskusja nad osiągniętymi wynikami

Projekt warsztatów ma charakter autorski i został opracowany w oparciu o doświadczenia praktyczne trenera, wynikające ze współpracy z organizacjami przy doskonaleniu ich systemów zarządzania i wykorzystania potencjału pracowników. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

W RAMACH SZKOLENIA ZAWRACAMY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA  ODPOWIEDNIE RELACJE MIĘDZY ĆWICZENIAMI (80 % CZASU) A FORMĄ WYKŁADU (20% CZASU).

PROGRAM RAMOWY SZKOLENIA: CZAS TRWANIA 8 h (1 dzień)

 1. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW
 • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów
 • Omówienie głównych elementów warsztatów
 • Modele zarządzania strategicznego i operacyjnego w magazynowaniu
 • Współczesne wyzwania dla działów magazynowych, logistyki i zakupów

      2. MAGAZYNY I ICH FUNKCJE W SYSTEMACH LOGISTYCZNYCH

 • Logistyka a system logistyczny
 • Łańcuch dostaw
 • Definicja, funkcje i rodzaje magazynu
 • Centra dystrybucyjne i logistyczne
 • Właściwy przepływ materiałów w przedsiębiorstwie (metoda 7 W)
 • Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw (SCM)
 • Personel magazynowy

      3. PROCESY MAGAZYNOWE.

 • Procesy w magazynach, właściciele procesów
 • Wymiarowanie przepływów w magazynie
 • Zasady przeprowadzania inwentaryzacji
 • Właściwy obieg dokumentacji magazynowej
 • Analiza ABC i XYZ
 • Optymalizacja metod logistycznych – systemy KANBAN- SCM
 • Samonapędzające się systemy magazynowania – jak je zrealizować w praktyce
 • Systemy informatyczne wspomagające magazynowanie i analizę danych

     4. KOSZTY MAGAZYNOWANIA.

 • Pojęcie kosztów magazynowania
 • Klasyfikacja kosztów magazynowania
 • Koszty a wynik finansowy firmy

      5. KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI (KPI) W ZARZĄDZANIU MAGAZYNEM

 • Inwentaryzacja zapasów magazynowych
 • Wskaźniki ilościowe i jakościowe realizacji procesów magazynowych
 • System wskaźników i mierników oceny pracy magazynów

      6. KLUCZOWE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA ZAKUPAMI I DOSTAWAMI

 • Procesy zakupowe i ich główne ograniczenia
 • Współzależności między zakupami i znaczenie relacji biznesowych
 • Standardy zakupowe dla grup kapitałowych
 • Regulacje i ograniczenia prawne
 • Przegląd rozwiązań korporacyjnych: procedury, metody i techniki

       7. ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

 • Architektura procesowa i kluczowe mierniki sukcesu
 • Efektywne procesy nabywania towarów i usług
 • Proces planowania – klucz do sukcesu przedsiębiorstwa i sieci kontrahentów
 • Przepływ materiałów i stany magazynów – czyli jak zapewnić optymalną kombinację

       8. PODSUMOWANIE WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH

Sylwetka Trenera: Ekspert w zakresie podnoszenia efektywności biznesowej i procesów logistycznych, jest specjalistą wiodącym w zakresie optymalizacji gospodarki magazynowej i zakupów ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na aspekty kontrolingowe i systemowe podejście do eliminacji źródeł ryzyka.  Główna specjalizacja: zarządzanie wartością dla organizacji z wykorzystania proaktywnej funkcji kontroli i wdrażania zmian w procesach logistycznych, zarządzania operacyjnego, nadzorowała procesy inwentaryzacji aktywów i tworzenia zasad komunikacji i obiegu informacji ukierunkowanych na eliminację strat. W consultingu obejmującym diagnozę i analizę sytuacji organizacji, przygotowanie planów naprawczych i rozwojowych wraz z ich wdrożeniem w celu zwiększania efektywności i elastyczności ukierunkowanej na relacje z klientami.

Termin szkolenia: 30.01.2019 r.

Lokalizacja: BIUROWIEC DELTA KOCHTEX, Poznań ul. Towarowa 35

Cena: 360 zł + VAT

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

 

Kontakt celem złożenia zamówienia:

Ewelina Sokólska

e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

tel.: 515 817 668

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.