Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH za 2017 rok w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych.

8 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł (+VAT)
728640-pit-657-323

PROWADZĄCYM SZKOLENIE  będzie prawnik, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie procedur planowania budżetowego.  Absolwentka Wydziału Prawa  Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw oraz w zakresie doradztwa podatkowego. Od 27 lat pracuje w administracji samorządowej, 17 lat na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem w jednostce sektora finansów publicznych. Posiada doświadczenie jako prelegent na konferencjach i warsztatach z zakresu finansów publicznych i rachunkowości. Współautorka publikacji z zakresu podatków lokalnych i kontroli wewnętrznej. Odpowiedzialna za finanse i koordynację audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.

Adresaci: Pracownicy działów księgowości w jednostkach budżetowych

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze szczególnych zasad rachunkowości budżetowej w zakresie prawidłowej ewidencji księgowej mającej wpływ na przygotowanie urządzeń księgowych do zamknięcia roku budżetowego zgodnie z obowiązującymi podstawami prawnymi z podkreśleniem aspektów praktycznych.

Program szkolenia:

1.    Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2017 r.

2.    Omówienie nowego rozporządzenia w sprawie szczególnych  zasad rachunkowości.

3.    Czynności przygotowawcze dotyczące zamknięcia ksiąg:
a)    analiza dokumentacji finansowo-księgowej pod kątem przygotowania jej do sporządzenia bilansu i jego załączników,
b)    analiza kont analitycznych należności w celu przygotowania ich do uzgodnienia sald (jednostki, formy, terminy),
c)    analiza kont syntetycznych pod kątem realnego ujęcia ich w bilansie,
d)    przegląd dokumentacji dotyczącej ewidencji środków trwałych (prawidłowe zaliczenie do właściwych grup) pozostałych środków trwałych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji.

4.    Czynności właściwe:
a)    przeprowadzenie inwentaryzacji: gotówki w kasie, materiałów, artykułów spożywczych, środków trwałych i pozostałych środków trwałych – ustalenie i wyjaśnienie różnic, ujęcie ich w urządzeniach księgowych,
b)    rola kierownika jednostki, przewodniczącego i członków komisji  oraz głównego księgowego,
c)    przeprowadzenie weryfikacji środków trwałych i pozostałych środków trwałych trudno dostępnych  oglądowi i ujęcie wyliczeń w księgach,
d)    dokonanie korekty naliczeń funduszu socjalnego (przykłady ewentualnych księgowań) i amortyzacji,
e)    analiza konta należności (dochodów) pod kątem ujęcia ich na koncie 245 – „wpływy do wyjaśnienia” i na koncie 290 – „odpisy aktualizujące należności” i w bilansie,
f)    dokonanie analizy zobowiązań (zobowiązania wymagalne i niewymagalne),
g)    roczne przeksięgowania sald kont do bilansu.

5.    Zasady sporządzania bilansu i jego załączników:
a)    opracowanie (dokumentów) – załączników potwierdzających kwoty sald kont w bilansie,
b)    zasady i dokumentacja dotycząca uzgodnienia sald należności,
c)    zasady sporządzenia załączników do bilansu: „Rachunek zysków i strat” i „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” sprawdzenie prawidłowości kwot w załącznikach i bilansie.

6.    Dyskusja

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
8 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Białystok
Hotel SILVER***, ul. Kopernika 97
Białystok,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl