Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Współpraca służb organizujących pieczę zastępczą z rodzinami biologicznymi dzieci kierowanych do pieczy zastępczej oraz naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy

Styczeń 29 | 10:00 - 15:00

| 355zł + VAT
7252002214_51aeca6dfa_c

Cel szkolenia:

1.Aktualizacja i poszerzenie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów prawa w obszarze pieczy zastępczej.

2.Uspójnienie stanowisk w zakresie stosowania obowiązujących przepisów prawa.

3.Poprawa jakości realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej.

Adresaci szkolenia:

Przedstawiciele administracji samorządowej z terenu powiatów odpowiedzialni za organizację systemu pieczy zastępczej, w tym dyrektorzy i/lub pracownicy Wydziałów zajmujących się problematyką pieczy zastępczej w Starostwach Powiatowych, dyrektorzy i/lub pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie realizujący zadania z zakresu pieczy zastępczej, dyrektorzy i/lub pracownicy jednostek Organizatora Pieczy Zastępczej współpracujący z rodzinami dzieci przyjętych do pieczy zastępczej.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Specjalista organizacji pomocy społecznej i II stopnia w zakresie pracy socjalnej. Wieloletni praktyk w rządowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej. Od 2006 roku – metodyk pracy socjalnej, w tym pracy socjalnej z rodziną na stanowisku asystenta w Zakładzie Pracy Socjalnej UMCS w Lublinie. W latach 2007-2014 ekspert MPiPS w zakresie standaryzacji usług pomocy i integracji społecznej. Od 2015 roku biegły NIK ds. kontroli samorządu gminy i powiatu w obszarze pomocy społecznej i polityki prorodzinnej. Od lipca 2017 roku certyfikowany superwizor pracy socjalnej.

Korzyści dla uczestników:

Możliwość weryfikacji posiadanej wiedzy.

Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy.

Zmniejszenie poziomu stresu i poprawa komfortu pracy.

Program szkolenia:

 1. Kontekst współpracy administracji rządowej i samorządowej z rodzinami, w których występują problemy w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Rodzaje problemów rodziny i sposoby wspierania rodziny w rozwiazywaniu tych problemów.
 3. Rodzaje sankcji stosowanych wobec rodzin nie podejmujących współpracy w zakresie rozwiązania problemów oraz ich skutki dla rodziny, samorządu terytorialnego i państwa.
 4. Katalog podmiotów egzekwujących sankcje wobec rodzin.
 5. Proces ustalania zobowiązań wobec rodziny winnej zaniedbań wobec dzieci ( w tym skierowanych do pieczy zastępczej).
 6. Zasady naliczania rodzicom odpłatności za pobyt ich dzieci w pieczy zastępczej oraz prawidłowy przebieg tego procesu ( podmioty biorące w nim udział, zasady współpracy podmiotów, rodzaje dokumentów, sposób dokumentowania).
 7. Zasady obowiązujące w gospodarowaniu środkami publicznymi przeznaczonymi na organizację pieczy zastępczej, w tym zasady stanowienia prawa lokalnego w zakresie ustalenia ulg i zwolnień za pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
 8. Nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej w obszarze pieczy zastępczej i współpracy z rodzicami biologicznymi dzieci skierowanych do pieczy zastępczej, w tym;
  • opieszałe naliczanie rodzicom odpłatności za pobyt och dzieci w pieczy zastępczej,
  • nieprawidłowe naliczanie odpłatności,
  • zwalnianie i stosowanie ulg w naliczaniu odpłatności z urzędu, bez wniosku rodziny,
  • zwalnianie z odpłatności i stosowanie ulg bez rzetelnie prowadzonego postępowania dowodowego.
 9. Sankcje stosowane wobec urzędników (pracowników samorządowych) winnych zaniedbań w kwestiach gospodarowania środkami finansowymi w obszarze pieczy zastępczej.
 10. Dyskusja, wnioski, podsumowanie szkolenia i zakończenie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Przy zgłoszeniu 2 i więcej osób z tej samej instytucji przyznany zostanie rabat w wysokości 15 zł/os.,
 • Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami  w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 29
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl