Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

RODO w projektach unijnych. Jak uniknąć kar po wprowadzeniu RODO po 25.05.2018 r.?

12 października 2018 | 10:00 - 15:00

| 355(+VAT)
sure-538715_640

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które z tytułu zadań na stanowisku pracy związanych z realizacją projektów dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, mają obowiązek posiadania merytorycznej wiedzy z zakresu prawidłowego stosowania przepisów unijnego rozporządzenia RODO – zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w każdym przypadku styku z danymi osobowymi w projektach.

CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119) w tym przeszkolenie w zakresie realizacji ustawowego obowiązku zgłoszenia naruszeń ochrony danych w ciągu 72 godzin do organu nadzorczego.

Przedstawienie w sposób przejrzysty obowiązków beneficjentów – wynikających ze stosowania od dnia 25 maja 2018 r. unijnego rozporządzania RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej sprawującej nadzór nad przestrzeganiem przepisów wynikających z unijnego rozporządzenia RODO w nadzorowanej jednostce, urzędzie,
a także nadzorującej postępowaniem z danymi osobowymi  przez poszczególnych pracowników;

Doskonalenie zawodowe, podniesienie kompetencji pracowników w zakresie realizowania celów rozporządzenia RODO tj. obowiązku ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Prowadzący:

Prawnik, pracownik samorządowy, praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w realizowaniu zadań administracji, specjalista ds. kompleksowej realizacji projektów. Od 2014 roku trener i wykładowca specjalizujący się w prowadzeniu wykładów i szkoleń z zakresu administracji i zarządzania. Wieloletnie doświadczenie w koordynacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS. Praktyk w zakresie całkowitej realizacji projektów w szczególności poprzez przygotowanie, przeprowadzenie i zrealizowanie projektów z uwzględnieniem pełnej realizacji rzeczowej z całkowitym rozliczeniem, przeprowadzeniem procedur zmian w projektach oraz pełnieniem funkcji Finance Director projektu. Trener z doświadczeniem, wiedzą merytoryczną i umiejętnością przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień. Aktualnie zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

Program:

1. Zakres stosowania RODO w projektach unijnych – Regulacje prawne

a) Ogólne rozporządzenie RODO – nowe podejście do ochrony danych osobowych

b) Krajowe regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych

2. Charakterystyka procesów przetwarzania danych osobowych RODO

a) Podstawowe definicje – dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, kategorie danych wrażliwych

b) Zasady przetwarzania danych osobowych – praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność, poufność, rozliczalność

c) Dane szczególnie chronione

d) Obowiązek informacyjny

e) Profilowanie

f) Legalność przetwarzania danych osobowych – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w tym wyrażenie zgody przez dziecko, warunki wyrażenia zgody

g) Prawa osób, których dane dotyczą

3. Udostępnianie danych osobowych

a) Jak udostępnia się dane osobowe

b) Komu można udostępnić dane osobowe

4. Inspektor ochrony danych – charakterystyka stanowiska, zadania i obowiązki

5. Organizacja, zabezpieczenie procesu przetwarzania danych

a) Uprawnienia administratora danych

b) Rejestr czynności przetwarzania

c) Zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz powiadomienia o naruszeniach

6. Przetwarzania danych w imieniu administratora

a) Nowe wymogi umów powierzania danych osobowych

7. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów

a) Administracyjne kary pieniężne

b) Odpowiedzialność karna

c) odszkodowania

8. Urząd Ochrony Danych Osobowych – zakres działalności, uprawnienia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
12 października 2018
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355(+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Lublin
Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz