Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2019r. DLA DZIAŁÓW KADR I PŁAC

28 czerwca 2019 | 10:00 - 15:00

| 410zł (+VAT)

Celem szkolenia jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z prawem pracy od zagadnień dotyczących zatrudniania pracowników, poprzez trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Korzyści ze szkolenia: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Metodyka szkolenia: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

PROGRAM SZKOLENIA

Temat:    PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W PRAWIE PRACY 2019

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy o prace od 01.01.2019 a wpływ na świadczenia pracownicze oraz potrącenia komornicze

Badania wstępne i szkolenia BHP – po zmianach przepisów 2019

Nowe regulacje w umowach na okres próbny – kilka umów na okres próbny z jednym pracownikiem?

Czas określony po zmianach od 22.02.2016r. –  „obiektywne przyczyny” , prace sezonowe lub dorywcze,  umowa  w celu zastępstwa pracownika, zgłaszanie do PIP „obiektywnych przyczyn”

Zmiany przepisów Kodeksu pracy od dnia 1 września 2016 r., w zakresie wręczenia pracownikowi umowy o pracę przed dopuszczeniem go do pracy – likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki.

Okresy wypowiedzenia umów o pracę po zmianach,

 • co może być przyczyną wypowiedzenia umowy  o pracę,
 • uprawnienia pracowników w związku z wadliwym wypowiedzeniem umowy o pracę, sąd,
 • Wydłużenie okresu na wniesienie odwołania do sądu pracy od wypowiedzenie lub zwolnienia bez wypowiedzenia – od dnia 1 stycznia 2017 r.

Świadectwo pracy

 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na wydanie świadectwa pracy sprostowanego w wyniku orzeczenia sądowego,
 • nowe, obowiązujące od 1 czerwca br. terminy na uzupełnienie treści świadectwa pracy,
 • zasady sporządzania odpisu świadectwa pracy,
 • zasady wydawania świadectwa pracy najbliższym zmarłego pracownika,
 • Zmiana zasad wydawania świadectw pracy w przypadku kontynuacji zatrudnienia u tego samego pracodawcy – od dnia 1 stycznia 2017 r.
 • Nowy wzór świadectwa pracy od 01.01.2019

 

Jednostronne zwolnienie ze świadczenia pracy

Urlopy wypoczynkowe ; porozumienie w sprawie przejścia urlopu na kolejną umowę.

Nowe progi podatkowe 2019

Nowe zasady przechowywania dokumentacji pracowniczej 2019

 • Nowy okres przechowywania dokumentacji
 • Forma elektroniczna przechowywania dokumentacji
 • Papierowa forma przechowywania dokumentacji

E- AKTA osobowe 2019

Nowe zasady tworzenia ZFŚS 2017

Nowe progi podatkowe w ZFŚS 2018

Nowe kwoty odpisu na ZFŚŚ 2019

Nowe zasady tworzenia Regulaminu Pracy Wynagradzania od 01.01.2017

 

Ochrona przedemerytalna po 1 października 2017

 • 39 kp. A zakres ochrony
 • Zasady liczenia okresu ochonnego-4 lat od dnia 01.10.2017
 • Zakończenie stosunku pracy w okresie wypowiedzenia

OCHRONA Kobiet w ciąży od 01.01.2019

Nowe możliwości kontrolne PIP – kontrola w zakresie ;

 • zawierania umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę,
 • minimalna stawka wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej
 • ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy

Umowy zlecenie od 01.01.2017 nowa stawka godzinowa od 01.01.2019 r.

 • Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
 • Stawka godzinowa zleceniobiorców – wobec jakiej kategorii zleceniobiorców należy ją zastosować?
 • Kiedy minimalna stawka nie znajdzie zastosowania?
 • określenie zasad ustalania liczby godzin wykonywania zlecenia lub usługi i prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • objęcie wynagrodzenia zleceniobiorców szczególną ochroną,
 • kto będzie odpowiadał za brak ewidencji czasu pracy lub zaniżanie minimalnego wynagrodzenia godzinowego i jakie sankcje przewiduje ustawa,
 • okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów zlecenia i umów o świadczenie usług

Nowe obowiązki pracodawców względem PIP

 • Obowiązek zgłoszenia rozpoczęcia działalności- art. 209 §1 i 2 k.p.
 • Obowiązek wykonywania nakazów – art. 207 §2 pkt. 6 k.p.
 • Obowiązek zawiadomienia o wypadku przy pracy art. 234 §2 k.p.
 • Obowiązek zawiadomienie o podejrzeniu choroby zawodowej- art. 235 k.p
 • Obowiązek zatwierdzania przez inspektora pracy określonego przez pracodawcę wykazu lekkich prac, w przypadku zatrudniania młodocianego w innym celu niż przygotowanie zawodowe – art. 2001 §3 k.p.
 • Obowiązek wynikający z art. 24111 §1 pkt 2 k.p.- dotyczący układu zbiorowego pracy.

E-zwolnienia lekarskie od 01.12.2018 a zielone zwolnienia lekarskie

E-akta osobowe 2019

Zmiany w potrąceniach komorniczych ze świadczeń ZUS

Zmiany kwot wolnych od potrąceń komorniczych 2019

 

Trener: 

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes, Coaching managerski i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
28 czerwca 2019
Godzina:
10:00 - 15:00
Koszt:
410zł (+VAT)
Kategoria Wydarzenie:

Miejsce wydarzenia

Białystok
HOTEL SILVER
ul. Kopernika 97, podlaskie 15-396 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Phone
508 753 744, 507 448 475
Zobacz witrynę: Organizator

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Katarzyną Malec

tel. 515 817 668 | e-mail: kmalec@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ułatwienia dostępu