Cognitio Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie. | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Prowadzenie postępowań w sprawach skarg, wniosków, petycji – ich prawidłowe kwalifikowanie i rozpatrywanie.

Styczeń 15 | 09:00 - 14:00

| 355zł + VAT
stocksnap_ku273l0wtw

Uczestnicy szkolenia otrzymują:

– materiał opisowy – przepisy k.p.a. wraz z komentarzami (który wykorzystają po jego zakończeniu stosując rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań);

– przykładowe wzory pism i formularzy do stosowania w prowadzonych postępowaniach skargowych, wnioskowych oraz w sprawach załatwianych petycji.

– prezentację multimedialną, po jej omówieniu i zakończeniu szkolenia.

W zależności od potrzeb materiały tekstowe zostaną udostępnione uczestnikom w wersji elektronicznej, po zakończeniu szkolenia.  

Cel szkolenia:

Umiejętność prawidłowego załatwiania skarg, wniosków, petycji oraz znajomość zasad ich rozpatrywania jest niezwykle istotna w działalności organów administracji publicznej, zarówno rządowej jak i samorządowej.

 Szkolenie ma za zadanie:

 • Wzmocnienie kompetencji kadry kierowniczej sprawującej nadzór nad załatwianiem przez komórki organizacyjne, czy też indywidualnych pracowników skarg, wniosków, petycji w organie administracji publicznej – w zakresie obejmującym prawidłowe ich kwalifikowanie i rozpatrywanie;
 • podniesienie kompetencji pracowników prowadzących postępowania skargowo – wnioskowe oraz załatwiających petycje na poszczególnych stanowiskach pracy, związanych z wykonywaniem ww. zadań w jednostce, urzędzie.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Radca prawny, od 20 lat związana zawodowo z rządową administracją publiczną; zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Od 2011 roku prowadzi szkolenia w formie warsztatów praktycznych  z zakresu prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, adresowane do pracowników administracji samorządowej i rządowej, których celem jest doskonalenie zawodowe, wzmocnienie kompetencji, poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów KPA.

Skuteczny trener. Prowadząc szkolenia koncentruje się na tym, by w jak najlepszy, zrozumiały, poparty przykładami sposób przekazać wiedzę uczestnikom.

Program:

1. Charakterystyka postępowania skargowo – wnioskowego — szczególnego rodzaju instytucjonalnej kontroli społecznej nad podmiotami administracji publicznej (art. 221-240)

2. Prawidłowa kwalifikacja wpływających do jednostki, urzędu, wszelkich sygnałów obywatelskich i skutki ich błędnej kwalifikacji – sprawy których nie należy kwalifikować do kategorii rozpatrywanych w ramach Działu VIII kpa (skarg, wniosków).

3. Pojęcie i zakres przedmiotowy skargi na podstawie przepisów Działu VIII kpa – przyczyny skarg zasadnych, częściowo zasadnych, bezzasadnych; najczęstsze zalecenia pokontrolne.

4. Pojęcie i zakres przedmiotowy wniosku na podstawie przepisów Działu VIII kpa.

5. Właściwość organów do rozpatrywania skarg i wniosków;

– braki formalne skargi i treść wezwania do ich uzupełnienia lub wyjaśnienia (warsztaty);

– przekazanie skargi i wniosku zgodnie z właściwością; wskazanie właściwego organu.

6. Terminy załatwiania skarg i wniosków.

7. Rozpatrywanie skarg: na pracowników Urzędu.

8. Rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez radnych, posłów i senatorów – zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi i wniosku.

9. Różnice pomiędzy skargą załatwianą w trybie i na zasadach określonych w dziale VIII KPA, a skargą załatwianą w trybie toczącego się postępowania administracyjnego – obowiązek przestrzegania przez organy rozpatrujące skargi realizacji tzw. zasady jednotorowości proceduralnej.

10. Organizacja przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków (wykład połączony z samooceną – warsztaty)

11. Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków – prowadzenie dokumentacji z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków w świetle przepisów kpa i instrukcji kancelaryjnej.

12. Kontrola skarg i wniosków oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie. Udział prasy i organizacji społecznych w trybie rozpatrywania skarg i wniosków.

Ustawa o petycjach – obowiązki podmiotów administracji publicznej w zakresie rozpatrywania petycji wprowadzone ustawą o petycjach.

13. Obowiązki organów związane z przyjmowaniem i rozpatrywaniem petycji.

14. Prawo składania petycji, przedmiot petycji, forma złożenia petycji oraz wymagane elementy formalne petycji (obligatoryjne oraz fakultatywne).

15. Sposób postępowania z petycjami indywidualnymi, zbiorowymi, wielokrotnymi, powtarzającymi się .

16. Ryzyko błędnego kwalifikowania sygnałów obywatelskich i jego skutki (określenie różnicy miedzy petycją a wnioskiem – warsztaty).

17. Forma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia petycji i termin rozpatrzenia.

18. Obowiązki informacyjne adresata petycji.

19. Podsumowanie – dyskusja, indywidualne konsultacje co do sposobu rozpatrywania skarg.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • cena zawiera przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe i piśmiennicze (notes i długopis), wydanie certyfikatów oraz przykładowe wzory pism i formularzy,
 • udzielamy rabatu – 15 zł/ osoba przy zgłoszeniach min. 2 osobowych z jednej organizacji,
 • zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 15
Czas:
09:00 - 14:00
Koszt:
355zł + VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl