Cognitio PREWSKAŹNIK ZA 2017 ROK – ROZLICZENIE PREWSKAŹNIKA ORAZ KOREKTY DO ROZLICZENIA PODATKU VAT. | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

PREWSKAŹNIK ZA 2017 ROK – ROZLICZENIE PREWSKAŹNIKA ORAZ KOREKTY DO ROZLICZENIA PODATKU VAT.

18 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 355zł (+VAT)
Render of a man with a magnifying glass looking to the text VAT

Celem szkolenia jest wszechstronna prezentacja rozliczeń prewskaźnika za 2017 rok wraz ze wskazaniem pułapek w obszarze:

a)powiązania zakupów z obszarami działalności danej jednostki;

b)faktycznej sprzedaży w danym miesiącu rozliczeniowym;

c)braku wystąpienia danej sprzedaży;

d)weryfikacji danych liczbowych określonych w mianowniku i liczniku;

e)ustaleniu transakcji na zewnątrz i wewnątrz j.s.t.;

f)ustaleniu transakcji na zewnątrz i wewnątrz po centralizacji;

g)obliczania podatku naliczonego do odliczenia w zależności od zdarzeń występujących w danym miesiącu;

h)ustalenia czynności opodatkowanych i niepodlegających VAT;

i)rozliczeń budżetowych zawartych w sprawozdaniu Rb-27s w związku z Rb27zz, Rb-34 na poziomie j.s.t.(urząd) oraz jednostka budżetowa;

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy w ramach prowadzonego szkolenia w formie warsztatów rachunkowości będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu szkolenia .

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do Skarbników ,Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań  .

 PROWADZĄCYM SZKOLENIE będzie prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych.

1.Prewskaźnik – ustalenie wartości prezentowanej w liczniku:

a)w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej  to obrót – rozumie się przez to podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 ustawy, w zakresie:

dokonywanych przez podatników:

– odpłatnych dostaw towarów na terytorium kraju,

– odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju,

– eksportu towarów,

– wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

odpłatnych dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które podlegałyby opodatkowaniu podatkiem gdyby były wykonywane na terytorium kraju;

2.Prewskaźnik – ustalenie wartości prezentowanej w mianowniku:

a)w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego

-dochodach wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego – rozumie się przez to dochody obejmujące dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych – wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o:

 1. dochody, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b–d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych,
 2.  zwrot różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, lub zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy,
 3.  dochody wykonane jednostki budżetowej powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na wypłatę przez tę jednostkę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych, celem realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego – pułapka związana z paragrafami 3020,3030,3110,4190, oraz ZFŚS między innymi ;
 4.  środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego- pułapka przy jednostce oświatowej będącej czynnym podatnikiem VAT w latach poprzednich
 5.  wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,
 6. kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakładom budżetowym, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji przez te podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego,
 7.  odszkodowania należne jednostce samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy;

b)w przypadku jednostki budżetowej

dochodach wykonanych jednostki budżetowej – rozumie się przez to dochody obejmujące dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b–d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zrealizowane lub otrzymane przez tę jednostkę, wynikające ze sprawozdania z wykonania:

 1.  planu finansowego jednostki budżetowej oraz
 2.  planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223

ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli dana jednostka budżetowa prowadzi taki rachunek

– powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na zasilenie tej jednostki celem realizacji przypisanych jej zadań jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem środków przeznaczonych na wypłatę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych;

4.Powiązania oraz wyłączenia w zakresie wartości ustalanych do licznika i mianownika – klasyfikacja budżetowa oraz dostawa towarów i świadczenie usług w rozumieniu VAT :

a)obrót z działalności;

b)dochody należne i wykonane;

c)dochody na zadaniach zleconych Rb-27zz;

d)dochody na zadaniach zleconych w Rb-27s;

e)dotacje, subwencje;

f)odsetki kapitałowe oraz za opóźnienie;

g)różnice kursowe;

h)partycypacje w zadaniach – paragraf 083 w związku z paragrafem 4330;

i)VAT jako dochód j.s.t. w Rb27s jednostek budżetowych oraz wpływ bez paragrafu z kwoty nominalne zawartej na fakturze sprzedażowej;

j)VAT w paragrafie 4530 oraz VAT bez paragrafu – uregulowanie zobowiązania.

k)Rb34s a prewskaźnik.

5.Zastosowanie prewskaźnika w obliczeniach na bazie przykładów liczbowych przy zakupie towarów i usług gdy zakupy:

a)mają związek tylko z działalnością opodatkowaną według stawek (na przykład 23% i 8%) z wyłączeniem ZW;

b)mają związek tylko z działalnością zwolnioną z podatku VAT;

c)mają związek tylko z działalnością niepodlegającą opodatkowaniu;

d)mają związek jednocześnie tylko z działalnością opodatkowaną według stawek oraz działalnością niepodlegającą VAT;

e)mają związek jednocześnie tylko z działalnością opodatkowaną według stawek oraz działalnością zwolnioną;

f)mają związek jednocześnie z działalnością opodatkowaną , zwolnioną oraz niepodlegającą VAT;

g)mają związek jednocześnie tylko z działalnością zwolnioną oraz niepodlegającą VAT

6.Korekta prewskaźnika na przykładach liczbowych:

7.Transakcje wewnątrz j.s.t. a kwestia prewskaźnika  w przykładach występujących w praktyce j.s.t.:

a)pomiędzy urzędem a jednostkami budżetowymi – jeden budynek i w nim dwie jednostki na przykład;

b)pomiędzy jednostkami – kiedy pomiędzy nimi (szkoła A i szkoła B ) a kiedy w imieniu osób fizycznych (uczniów) szkoły A w odniesieniu do szkoły B – „usługi gastronomiczne”;

c)media – rozliczenia wewnątrz j.s.t. – w jednym budynku dwie jednostki.

9.Pytania i dyskusja

Celem szkolenia jest prezentacja zakresu danych w oparciu o które należy dokonać weryfikacji prewskaźnika za 2017 rok.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
18 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl