Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

PRAWO WODNE – POSTĘPOWANIE W SPRAWIE NARUSZENIA STOSUNKÓW WODNYCH W NOWYM PRAWIE WODNYM

Styczeń 24 | 10:00 - 15:00

| 355zł +VAT
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego

Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych.

Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager

Program szkolenia:

1. Regulacja postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych w nowej ustawie Prawo wodne – art. 234 i 235 ustawy.
2. Przesłanki orzekania o naruszeniu stosunków wodnych
a) Pojęcie zmiany stanu wody na gruncie
b) Pojęcie szkody
c) Związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy zmianami stanu wody na gruntach a wystąpieniem szkody na gruntach sąsiednich
d) Pojęcie nieruchomości sąsiedniej
e) Wina właściciela nieruchomości w naruszeniu stosunków wodnych
a przesłanki odpowiedzialności.
3. Zastosowanie przepisów k.p.a. w sprawach o naruszenie stosunków wodnych,
a) Cele postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych
b) Właściwość organów w sprawie naruszenia stosunków wodnych na podstawie art. 21 k.p.a.
c) Tryb wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia stosunków wodnych – zmiana od 01.01.2018 r.
d) Cechy decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych w nowym prawie wodnym – zmiana od 01.01.2018 r.
e) Obligatoryjny charakter dowodu z opinii biegłego w sprawie o naruszenie stosunków wodnych
4. Elementy decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych
a) rodzaje obowiązków możliwych do nałożenia na właściciela nieruchomości, który spowodował zmiany stanu wód (obowiązek restytucyjny i prewencyjny), wzajemna relacja między obowiązkiem restytucyjnym (subsydiarnym) a prewencyjnym (głównym), możliwość jednoczesnego nałożenia obu w/w obowiązków
b) obowiązek określania w decyzji w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych terminu przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom – zmiana od 01.01.2018 r.
c) wydanie decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych a interes prawny lub obowiązek innych podmiotów
d) postępowanie administracyjne w sprawie naruszenia stosunków wodnych
a inne postępowania, w tym cywilne
e) konieczność precyzyjnego określenia obowiązku przywrócenia stosunków wodnych na gruncie a wykonalność decyzji
f) wykonywanie decyzji w sprawie naruszenia stosunków wodnych – egzekucja obowiązków nałożonych decyzją w sprawie naruszenia stosunków wodnych
g) nakaz przywrócenia stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom a konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego albo dokonania zgłoszenia wodnoprawnego
5. Przedawnienie w sprawie naruszenia stosunków wodnych – zmiana od 01.01.2018 r.
6. Zawieranie ugód dotyczących stosunków wodnych
a. Przedmiot ugody w prawie wodnym dotyczącej stosunków wodnych
b. Charakter ugody „wodnoprawnej” jako czynności przekraczającej zwykły zarząd i skutki takiej kwalifikacji
c. Ugoda “wodnoprawna” – ugoda w rozumieniu prawa cywilnego czy administracyjnego?
d. Elementy publicznoprawne i prywatnoprawne ugody “wodnoprawnej”, forma ugody
e. Rola organów administracji publicznej w procesie zawierania ugody “wodnoprawnej”
• procedura zatwierdzenia ugody: wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia, forma zatwierdzenia, właściwość organów, skutki braku zatwierdzenia ugody
• kontrola realizacji postanowień ugody wodno prawnej
f) tryb wykonywania ugód wodnoprawnych

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 24
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Centrum Szkoleniowe Cosinus
ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl