Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Prawo pracy w roku 2018 – seminarium dla pracodawców i pracowników działów osobowych.

Styczeń 26 | 10:00 - 15:00

| 355zł +VAT
pobrane

Cel szkolenia:

1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu prawa pracy

2. Poinformowanie o zmianach w przepisach kodeksu pracy i ustaw z zakresu prawa pracy

Korzyści dla uczestników:

1. Zaktualizowanie wiedzy z zakresu przepisów kodeksu pracy  i ustaw z zakresu prawa pracy

2. Podniesienie ogólnego poziomu wiedzy z zakresu prawa pracy  i umiejętności rozwiązywania problemów z tego zakresu wymaganych od pracownika ds. kadrowych

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy działów osobowych, właściciele firm

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Radca prawny zatrudniony w uczelni niepublicznej oraz prowadzący własną kancelarię,  z dużym doświadczeniem szkoleniowym (szkolenia dla pracowników uczelni, samorządowych, służby cywilnej) dydaktycznym (zajęcia dla studentów prawa i uczestników studiów podyplomowych – administracja)  oraz procesowym (w szczególności prawo pracy i ubezpieczeń społecznych)

Program szkolenia

1. Przegląd ostatnich zmian w prawie pracy, w szczególności w zakresie:
1) zasad ustalania regulaminu wynagradzania i regulaminu pracy,
2) świadectw pracy,
3) współodpowiedzialności materialnej pracowników
4) terminów wniesienia odwołania do sądu pracy,
5) zatrudniania na podstawie umów cywilnoprawnych,
6) wynagrodzenia minimalnego.

2. Problemy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy:
1) umowa na okres próbny i umowy terminowe: problem kolejnych umów na czas określony,
2) informacje, których może żądać pracodawca od kandydata do pracy i od pracownika,
3) dopuszczalność zawarcia umowy cywilnoprawnej,
4) elastyczne formy zatrudnienia,
5) ochrona przed zwolnieniem
6) sposoby zakończenia stosunku pracy.

3. Wykonywanie czynności na podstawie umów cywilnoprawnych – kiedy wypłacać i jak potwierdzać:
1) wymogi co do umowy: treść, forma, określenie wynagrodzenia
2) ewidencja godzin a oświadczenie o ilości przepracowanych godzin
3) dla których zleceniobiorców ma zastosowanie stawka minimalna.

4. Obowiązki pracodawców i pracowników w trakcie trwania stosunku pracy, m.in.:
1) odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników,
2) problem mobbingu i dyskryminacji;
3) prowadzenie wymaganych prawem ewidencji

5. Rozwiązanie stosunku pracy:
1) uzasadnione przyczyny wypowiedzenia,
2) grupy pracowników chronionych przed wypowiedzeniem
3) rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia: z winy pracownika oraz bez winy pracownika
4) sytuacja pracodawcy w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

6. Obowiązki pracodawcy w razie zakończenia stosunku pracy:
1) wystawienie świadectwa pracy, jego sprostowanie, wystawienie duplikatu świadectwa,
2) świadczenia pracodawcy związane z zakończeniem stosunku pracy

7. Omówienie zgłoszonych projektów ustaw „o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw”.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 26
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Katowice
Centrum Szkoleniowe Europrofes, ul. Stawowa 10
Katowice,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl