Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Prawo budowlane – Nowe zasady realizacji inwestycji

11 grudnia 2017 | 09:00 - 15:00

| 345zł +VAT
excavators-581333_640

Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie:

• jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne elementy postępowań administracyjnych po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku postępowań inwestycyjnych?
• jak prawidłowo przygotować dokumentację oraz wypełnić formularze urzędowe związane z procesem inwestycyjnym?
• jakie są elementy procedury inwestycyjnej od projektu do zakończenia budowy?

Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia postępowań mających na celu przygotowanie, prowadzenie i oddanie do użytkowania inwestycji
z uwzględnieniem zmian KPA, które weszły w życie 1 czerwca 2017r. oraz zapowiedzianych przez resort budownictwa zmian w ustawach związanych z procesem inwestycyjnym.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

inwestorzy, osoby przygotowujące i prowadzące proces inwestycyjny, pracownicy organów administracji architektoniczno-budowlanej (starostw i urzędów wojewódzkich) wydający zgody budowlane.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Wieloletni pracownik administracji publicznej różnych szczebli. Urbanista z wykształcenia, praktyk w dziedzinie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne: od planowania do realizacji z uwzględnieniem specustaw. Obecnie kierownik oddziału w dużym mieście na prawach powiatu wydającym decyzje administracyjne niezbędne w procesie inwestycyjnym: od warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Autorka wielu publikacji w prasie branżowej (WSPÓLNOTA, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI) oraz wykładowca zagadnień zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.

Program szkolenia:

1. Przygotowanie projektu budowlanego, zgoda na odstępstwo od warunków technicznych, uzyskanie warunków podłączenia do sieci infrastruktury technicznej.
2. Terminy procesowe i ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych.
3. Wniosek i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych:
• zakres wniosku o pozwolenie na budowę – zasady wypełniania obowiązującego wzoru wniosku oraz oświadczenia o dysonowaniu nieruchomością na cele budowlane,
• inne decyzje administracyjne jako obowiązkowe załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę oraz zgłoszenia.
4. Przymiot strony w postępowaniu.
5. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, formy zawiadomienia i zasady ich stosowania.
6. Wątpliwości co do stanu faktycznego i/lub prawnego sprawy.
7. Mediacja w celu wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i/lub prawnych sprawy – przesłanki stosowania, mediator, koszty.
8. Uzgodnienia w toku postępowania oraz posiedzenie w trybie współdziałania:
9. Ponaglenie w sytuacji bezczynności organu lub przewlekłości postępowania.
10. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
11. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołana przez strony postępowania.
12. Rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja wykonalna, ostateczna lub prawomocna.
13. Postępowanie wyjaśniające w ramach rozpatrywania odwołania.
14. Milcząca zgoda a zgłoszenia budowlane.
15. Skutki prawne decyzji o pozwoleniu na budowę:
• dziennik budowy lub zwolnienie z jego prowadzenia,
• zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych,
• dokumentowanie procesu budowy.
16. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.
17. Zgłoszenie zakończenia budowy.
18. Pozwolenie na użytkowanie czy “milcząca zgoda” nadzoru budowlanego?
19. Kiedy można prowadzić legalnie roboty budowlane bez pozwolenia na budowę?
20. Samowola budowlana – legalizacja lub sankcje.
21. Projekt Kodeksu urbanistyczno-budowlanego – prace nad nowymi zasadami prawnymi inwestowania.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
11 grudnia 2017
Czas:
09:00 - 15:00
Koszt:
345zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Lublin
Centrum Szkoleń i Innowacji, Aleje Racławickie 8
Lublin,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl