Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

PRAWIDŁOWE PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W PRZEPISACH KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO – – ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji Kpa, obowiązującej od 1 czerwca 2017r. (wykład połączony z warsztatami oraz prezentacją wzorów pism i formularzy do stosowania przez pracowników, przy prowadzeniu określonych postępowań administracyjnych)

11 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 355zł
images

SZKOLENIE POTWIERDZONE!!!

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu (prezentacji multimedialnej), połączonego z warsztatami oraz prezentacją wzorów pism i formularzy do wykorzystania przez pracowników, przy prowadzeniu określonych postępowań administracyjnych (w komunikacji organu z uczestnikami postępowań administracyjnych).
Szkolenie ma za zadanie wzmocnienie kompetencji pracowników administracji publicznej w zakresie prawidłowego stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, a także zweryfikowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystywania znowelizowanych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, obowiązujących od 1 czerwca 2017r. Znajomość i umiejętność prawidłowego stosowania znowelizowanych przepisów procedury administracyjnej jest niezwykle istotna w działalności organów administracji publicznej.

Uczestnicy szkolenia otrzymują:
– materiał opisowy – porównawczy przepisów Kpa (który uczestnicy szkolenia wykorzystają po jego zakończeniu stosując nowe rozwiązania prawne przy prowadzeniu postępowań administracyjnych);
– przykładowe wzory pism i formularzy (pism organu kierowanych do m.in. stron postępowania) do wykorzystania w komunikacji organu ze stroną postępowania.

Prowadzący – radca prawny. Od 20 lat związana zawodowo z rządową administracją publiczną. Od 2011 roku prowadzi szkolenia w formie warsztatów z zakresu praktycznego stosowania procedury administracyjnej, kierowane do pracowników administracji publicznej, których celem jest doskonalenie zawodowe, wzmocnienie kompetencji i poszerzenie wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów KPA.
Skuteczny trener. Prowadząc szkolenia koncentruje się na tym, by w jak najlepszy, zrozumiały, poparty przykładami sposób przekazać wiedzę ich uczestnikom.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zakres obowiązywania Kpa po 1 czerwca 2017 r. (art. 1);
  Zasady ogólne postępowania administracyjnego – przedstawienie ich praktycznego znaczenia w prowadzonych postępowaniach administracyjnych oraz skutków ich naruszenia – prezentacja tematu na przykładzie wybranych orzeczeń WSA i NSA;
 2. Przedstawienie katalogu zmian w zakresie ogólnych zasad postępowania – zasadność ich uzupełnienia i rozwinięcia przez ustawodawcę oraz skutki wprowadzenia zmian przepisów w tym zakresie do Kpa
 3. Właściwość organów ( art. 20 i 21 );
  • właściwość rzeczowa i miejscowa;
 4. Wyłączenie pracownika oraz organu – przesłanki, forma, skutki – warsztat (ocena zasadności wyłączenia, wymogi i konstrukcja postanowienia o wyłączeniu/odmowie wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu)
 5. Strony postępowania
  • ustalanie stron postępowania (art. 28 i 29) (warsztaty);
  • udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym (art. 31);
 6. Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym – formy, skutki;
 7. Dokonywanie doręczeń:
  •Zasady doręczania pism, postanowień, decyzji przez organ administracji publicznej, zasady i skuteczność doręczeń elektronicznych a także papierowych, wezwania (art. 39-56) – prezentacja na przykładzie wybranych orzeczeń WSA i NSA;
  • skrzynki podawcze podmiotów publicznych – tryb doręczeń między podmiotami publicznymi;
 8. Dopuszczalność i skutki publicznych ogłoszeń;
 9. Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym
  • omówienie zmian w zakresie art. 36 – 38 Kpa (obowiązek pouczania strony o możliwości wniesienia ponaglenia, w sytuacji, o której mowa w art. 36 par 1 Kpa);
  • obliczanie terminów – początek i koniec terminów liczonych w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; uchybienie terminu, przywrócenie terminu (art. 58) (warsztaty)
 10. Postępowanie administracyjne
  • wszczęcie postępowania (art. 61-66) – (ustalanie daty wszczęcia postępowania – warsztaty); zmiana terminu na uzupełnienie braków formalnych podania;
  • zawieszenie postępowania (art. 97-103);
  • umorzenie postępowania (art. 105);
  • prowadzenie metryki sprawy administracyjnej, sporządzanie protokołów, adnotacji
  (art. 66-72); podstawy prawne stosowania metryki sprawy; elementy metryki sprawy i sposób ich wypełniania; aktualizacja metryki sprawy;
 11. Przeprowadzanie mediacji – sprawy, pozwalające na przeprowadzenie mediacji; dobrowolność mediacji; prowadzenie mediacji przez bezstronną osobę trzecią; poufność w przebiegu mediacji; czas trwania mediacji i sposób jej zakończenia; koszty mediacji;
 12. Zajęcie stanowiska przez inny organ – posiedzenie w trybie współdziałania;
 13. Postępowanie w sprawie wydawania zaświadczeń;
 14. Decyzje administracyjne – treść decyzji i związanie organu swoim rozstrzygnięciem (niezbędne elementy decyzji); usuwanie wad decyzji; oznaczenie organu wydającego decyzję, dane osobowe w decyzji administracyjnej;
 15. Zawarcie, zatwierdzenie i skutki prawne ugody – rezygnacja z przesłanki „uproszczenia lub przyspieszenia postępowania” (art. 114); prawo organu do wystąpienia z inicjatywą zawarcia ugody; forma ugody i konieczność włączenia ugody do akt spraw; treści ugody;
 16. Milczące załatwienie sprawy – dzień wydania decyzji, usunięcie braków w podaniu, adnotacja w aktach sprawy i wydanie zaświadczenia o milczącym załatwieniu sprawy/odmowie wydania zaświadczenia;
 17. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania;
 18. Postępowanie uproszczone – wniesienie podania, postępowanie dowodowe, wydawanie decyzji i postanowień;
 19. Udostępnianie akt postępowania administracyjnego w kontekście ochrony danych osobowych (art.73..)
  • dowody w sprawie administracyjnej: dokumenty, nagrania, anonimy (art. 75-77);
  • poświadczanie kopii dokumentów;
  • wskazanie niespełnionych przesłanek;
  • rozstrzyganie wątpliwości faktycznych i prawnych na korzyść strony;
 20. Postępowanie odwoławcze od decyzji (art. 104-107);
  Decyzje organu odwoławczego, terminy (wykład);
 21. Tryby nadzwyczajne:
  • wznowienie postępowania – przesłanki (art. 145 §1);
  • uchylenie decyzji – przesłanki (art. 154 i 155);
  • stwierdzenie nieważności decyzji – przesłanki (art.156);
 22. Administracyjne kary pieniężne – dyrektywy wymiaru kary; siła wyższa, odstąpienie od nałożenia kary; terminy przedawnienia nałożenia i ściągalności kary; ulgi w wykonaniu kary;
 23. Postępowanie w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji (po 6 września 2015 r.),
  •prawidłowe kwalifikowanie wszelkich sygnałów obywatelskich wpływających do Urzędu oraz skutki ich błędnej kwalifikacji (warsztat)
  •udział prasy i organizacji społecznych w postępowaniu skargowym (art. 221-240);
 24. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie – prawidłowy i efektywny nadzór nad CRSiW – (wykład połączony z przeprowadzeniem samooceny);
 25. Europejska współpraca administracyjna – udzielanie pomocy, zwracanie się o pomoc, przekazywanie informacji i koszty.

Szczegóły

Data:
11 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
355zł
Wydarzenie Category:

Miejsce

Szkoła Policealna Cosinus
ul. Łucka 13
WARSZAWA, Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz