Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Praktyczne aspekty stosowania zmienionych przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej

6 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł (+VAT)
6996991101_4fcacccb10_z

Cel szkolenia:

1. Przybliżenie zasad stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w planowaniu przestrzennym na obszarach gmin wiejskich i miast.

2. Interpretacja ostatnich przepisów dotyczących warunków zabudowy gruntów rolnych klas I-III.

3. Przybliżenie potrzeby uwzględniania problematyki ochrony gruntów rolnych i leśnych w działalności inwestycyjnej.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy Urzędów gmin, prowadzący sprawy gospodarki przestrzennej oraz gospodarki nieruchomościami, pracownicy Starostw Powiatowych prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ewidencji gruntów i budynków, pracownicy Urzędów Marszałkowskich prowadzący sprawy ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Były wieloletni dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, ekspert w zakresie gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami, wykładowca  na kursach i studiach podyplomowych dla geodetów i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne:

1/ Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.2012.poz.647 z późn.zm./,

2/ Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.205 z późn.zm./,

3/ Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2013,poz.503/

4/ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz   niektórych innych ustaw /Dz.U.2014,poz.1101/ – art.3

5/.Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych /Dz.U.2015,poz.1338 /

2. System planowania przestrzennego na obszarach gmin.

1/ Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

2/ Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego gminy,

3/ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu

3. Przeznaczanie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

1/  Jakie użytki zaliczamy do gruntów rolnych i leśnych

2/ Właściwość organów w sprawie przeznaczenia gruntów, wymagane opinie do wniosku o zgodę na przeznaczenie,

3/ W jakim zakresie ustawa o ochronie gruntów nie ma zastosowania na terenie miast,

4/ Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wprowadzona ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. i jej konsekwencje w działalności  gmin

5/  Omówienie przypadków,  gdy przeznaczenie gruntów rolnych klas I-III na cele nierolnicze nie wymaga zgody ministra właściwego do spraw rozwoju  wsi,

6/  Zdefiniowanie pojęcia zwartej zabudowy oraz  pojęcia obwiedni,

7/ Przeznaczenie gruntów rolnych wynikające z decyzji o warunkach zabudowy.

4. Wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji, obowiązki inwestorów

1/ Określanie granic i powierzchni gruntów wyłączanych z produkcji rolniczej lub leśnej,

2/ Zwolnienie z należności i opłat za wyłączenia z produkcji gruntów zabudowanych budownictwem mieszkaniowym,

3/ Określanie wartości gruntów wyłączanych z produkcji, o którą zmniejsza się kwotę należności,

4/ Określanie wysokości odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu,

5/ Problem wyłączenia gruntów z produkcji w przypadku zmiany charakteru zabudowy siedliskowej na mieszkaniową.

5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza gruntów wyłączonych z produkcji

1/ Sposób postępowania w przypadku stwierdzenia, że powierzchnia gruntów wyłączonych z  produkcji /np.B/ jest niezgodna z powierzchnią, na jaką wydana była przez starostę zgoda na wyłączenie z produkcji /Bp/,

2/ Postępowanie administracyjne w trybie art.28 ust.2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

6. Zapobieganie degradacji gruntów oraz ich rekultywacja

1/ Uprawnienia starosty powiatu w  oraz wójta gminy zakresie zapobiegania degradacji gruntów,

2/ Właściwość organów w sprawie rekultywacji,

3/ Określanie stopnia utraty wartości użytkowej gruntów i ustalanie kierunku rekultywacji,

4/ Decyzje podejmowane w toku rekultywacji,

5/ Uznanie rekultywacji za zakończoną,

6/ Opłaty karne z tytułu niezakończenia rekultywacji w terminie,

7/ Określanie użytku gruntowego po rekultywacji i jego klasyfikacja gleboznawcza.

7. Konsultacje w sprawach indywidualnych.

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
6 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kielce
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl