Cognitio PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) w podatku VAT oraz pozostałe zmiany w zakresie VAT dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie VAT od 1. stycznia 2018 roku, w tym nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

PODZIELONA PŁATNOŚĆ (SPLIT PAYMENT) w podatku VAT oraz pozostałe zmiany w zakresie VAT dotyczące jednostek samorządu terytorialnego zawarte w ustawie VAT od 1. stycznia 2018 roku, w tym nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

Styczeń 11 | 10:00 - 15:00

| 360zł (+VAT)
13194234443_f0c6c6d93f_c

CEL SZKOLENIA

Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego kursem.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

PROWADZĄCYM SZKOLENIE będzie prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych.

Split payment (podzielona płatność) to szczególne rozwiązanie wprowadzane do podatku VAT, które polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT

W przypadku rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4, otwartego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, bank jest obowiązany do otwarcia dla posiadacza tego rachunku do dnia 31 marca 2018 r. rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, i prowadzenia od dnia 1 kwietnia 2018 r. rachunku VAT. Na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego bank otwiera i prowadzi jeden rachunek VAT dla więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, prowadzonego dla tego samego posiadacza. !!!

Otwarcie rachunku VAT:

1) nie wymaga zawarcia odrębnej umowy w tym zakresie;!!!

2) nie może wiązać się z dodatkowymi prowizjami i opłatami dla banku.!!!

Wprowadzenie podzielonej płatności będzie dotyczyć każdej jednostki zarówno w obszarze ponoszenia wydatków ( jednostka realizuje płatność podzieloną – prawo wyboru jednostki czy podzielona płatność czy tradycyjny przelew) oraz w obszarze dochodów ( jednostka otrzymuje wpływ w ramach podzielonej płatności – odbiorca towarów i usług od jednostki podejmuje decyzję w sprawie zastosowania mechanizmu podzielonej płatności. Tym samym to nie jednostka w zakresie dochodów będzie podejmować decyzję czy wystąpi u niej tak zwany split payment .

PROGRAM SZKOLENIA

1.Podzielona płatność (split payment) – zasady działania – czyli kto inicjuje procedurę podzielonej płatności;

2.Podzielona płatność na poziomie urzędu oraz jednostek organizacyjnych (jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe);

3.Rozliczenia finansowe w ramach podzielonej płatności – rachunki bankowe – RACHUNEK VAT :

A)operacje uznaniowe – wybrane przykłady

1)zapłaty kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku od towarów i usług, przy użyciu komunikatu przelewu

2)przekazania środków z innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku;

3)zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej,

b)zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 6a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przez urząd skarbowy

B)operacje obciążeniowe – wybrane przykłady

1)dokonania płatności kwoty odpowiadającej całości lub części kwoty podatku od towarów i usług z tytułu nabycia towarów lub usług na rachunek VAT,

2)dokonania zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku od towarów i usług, w przypadkach, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1−3 i ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wynikającej z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług

3)wpłaty podatku od towarów i usług lub odsetek za zwłokę w podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego;

4)przekazania przy użyciu komunikatu przelewu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez podatnika, który:

 1. a) otrzymał płatność przy użyciu komunikatu przelewu oraz
 2. b) nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność;

5)zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu;

4.Działanie rachunku VAT oraz rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku w  sytuacji organu , kont dochodów i wydatków na poziomie urzędu albo połączenia organu z urzędem na koncie 133 – przykłady;

5.Uznanie i obciążenie rachunku rozliczeniowego – organ oraz poziom jednostki budżetowej czy też samorządowego zakładu budżetowego w powiązaniu z rachunkiem VAT;

6.Komunikat przelewu – co to jest i jak ma działać;

7.Oprocentowanie rachunku VAT – rozliczenie odsetek o ile będą naliczane;

8.Wpłaty na rachunek VAT – przykłady

9.Praktyczne pułapki związane z rozliczeniem podzielonej płatności w praktyce:

a)jeden rachunek VAT czy tyle ile jest jednostek organizacyjnych – jeden dla posiadacza rachunku rozliczeniowego w banku;

b)mylne przelewy czy nadpłaty;

c)faktury korygujące;

d)wewnętrzne przelewy VAT a rozliczenie z urzędem skarbowym;

e)dyspozycja środkami na rachunku VAT;

f)operacje uznaniowe i obciążeniowe pomiędzy rachunkiem VAT a rachunkiem rozliczeniowym w tym odsetki;

g)sprawozdawczość budżetowa a podzielona płatność;

 1. Rozliczanie sprzedaży gdy :

a)wpływ jest dokonywany przy zastosowaniu tradycyjnego przelewu;

b)wpływ jest dokonywany przy pomocy komunikatu przelewu – podzielona płatność.

11.Zastosowanie paragrafu 453 od 2018 roku w związku z podzieloną płatnością.

12.Rachunek VAT a :

a)dochody wykonane/otrzymane w Rb27s

b)dochody wykonane/otrzymane w odniesieniu do RB27zz;

c)salda końcowe w tym zaległości do RB27s;

d)zobowiązania w paragrafach a rachunek VAT- wykonanie wydatków;

e)przelewy wewnątrz j.s.t. na pokrycie odwrotnego obciążenia;

f)brak wpływów na rachunek VAT a obowiązek transferu środków do Urzędu z jednostki.

13.Zarządzenia wewnętrzne w jednostce samorządu terytorialnego dotyczące centralizacji – zakres koniecznych zmian w celu poprawnego wdrożenia rozliczeń przy SPLIT PAYMENT.!!!

14.Zasady ustalania struktury sprzedaży po zmianie ustawy VAT od 1 stycznia 2018 roku – oddzielnie dla każdej jednostki. !!!

15.Zakres zmian w Zarządzeniu Wewnętrznym dotyczącym centralizacji VAT;

16.Zmiany w zakresie wyłączeń wewnętrznych w związku z nowym ROZPORZĄDZENIEM

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, od 1 stycznia 2018 roku w odniesieniu do operacji związanych z podatkiem VAT ;

17.Pytania i dyskusja

 

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 11
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
360zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl