Cognitio Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r. | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – zmiany od 1.01.2018 r.

Luty 22 | 08:00 - 16:00

| 395zł (+VAT)
trento-1335426_640

Podczas szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska. Prowadził szkolenia dla organów administracji każdego szczebla, inwestorów, firm budowlanych i doradczych.

Program szkolenia:

I. Powitanie, informacje techniczne i organizacyjne

II. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ)

1. OOŚ – definicja, cele, rodzaje, podstawowe zasady, zasadnicze etapy

2. Podstawy prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko: prawo krajowe
i międzynarodowe

3. Przedmiot OOŚ – definicja „przedsięwzięcia”, typy przedsięwzięć, OOŚ a samowole budowlane i „przedsięwzięcia powiązane technologicznie”

4. Przedsięwzięcia podlegające przepisom o OOŚ; kwalifikacja przedsięwzięć w oparciu
o wymagania przepisów krajowych i europejskich w świetle doświadczeń praktycznych i orzecznictwa

III. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU)

1. Charakter prawny DoŚU

2. Miejsce DoŚU w procedurze inwestycyjnej

3. Zawartość wniosku o wydanie DoŚU, treść i zawartość postanowień i decyzji

4. Przebieg i udokumentowanie procedury wydawania DoŚU

5. Przesłanki odmowy wydania DoŚU

6. Zawartość DoŚU a późniejsze etapy procesu inwestycyjnego

7. Egzekucja wymagań DUŚ na etapie wydawania decyzji inwestycyjnych (np. pozwolenia na budowę, ZRID), na etapie oddawania do użytkowania oraz na etapie realizacji, użytkowania lub eksploatowania przedsięwzięcia

8. Zmiana DUŚ: przesłanki wskazujące na konieczność zmiany DUŚ, relacje pomiędzy DUŚ a ponowną OOŚ na etapie decyzji inwestycyjnych

IV. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko

1. Charakter prawny i merytoryczny ponownej OOŚ

2. Miejsce ponownej OOŚ w procedurze inwestycyjnej

3. Relacja pomiędzy DoŚU a ponowną OOŚ

4. Przebieg i udokumentowanie procedury ponownej OOŚ

5. Odstępstwa od DoŚU na etapie ponownej OOŚ

V. Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 – aspekt proceduralny

1. Działania i przedsięwzięcia podlegające ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000

2. Kwalifikowanie działań i przedsięwzięć do oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

3. Specyfika ocen oddziaływania na obszar Natura 2000

4. Przebieg i udokumentowanie procedury oceny oddziaływania na obszary Natura 2000

5. Status prawny zaświadczeń RDOŚ dotyczących oddziaływania na obszary Natura 2000

VI. Udział społeczeństwa w ochronie środowiska

1. Uprawnienia stron postępowania i podmiotów na prawach strony w procedurze OOŚ i innych procedurach dotyczących ochrony środowiska

2. Informowanie społeczeństwa o etapach postępowania OOŚ

3. Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach OOŚ

VII. Karty informacyjne przedsięwzięć (KIP) i raporty o oddziaływaniu na środowisko (ROŚ)

1. Miejsce i rola KIP w postępowaniach administracyjnych

2. Wymagania prawne wobec KIP i ROŚ

3. Charakter prawny KIP i ROŚ

VIII. OOŚ w kontekście realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE

1. System oceny środowiskowej projektów aplikujących o wsparcie ze środków UE

2. Częste błędy w dokumentacji OOŚ projektów finansowanych ze środków UE

3. Status prawny zaświadczeń RDOŚ i innych organów, które są wydawane dla potrzeb oceny środowiskowej projektów aplikujących o wsparcie ze środków UE

VI. Podsumowanie zajęć, rozdanie zaświadczeń, prośba o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

 

Udzielamy rabatu – 15 zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Luty 22
Czas:
08:00 - 16:00
Koszt:
395zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Szczecin
Szkoła Policealna Cosinus, ul. Antosiewicza 2
Szczecin,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl