Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

NOWE ZASADY REALIZACJI INWESTYCJI zwykłych i celu publicznego. PLANOWANE ZMIANY PRAWA BUDOWLANEGO I USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

Styczeń 26 | 10:00 - 15:00

| 365zł (+VAT)
14740644199_8db4a51458_z

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy urzędów gmin oraz starostw i urzędów wojewódzkich prowadzący postępowania i wydający decyzje administracyjne o warunkach zabudowy, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (o wzizt) oraz o pozwoleniu na budowę;
 • inwestorzy realizujący zamierzenia budowlane zwykłe oraz celu publicznego.

Na szkoleniu zostaną udzielone odpowiedzi na pytanie:

 • jakie są obligatoryjne a jakie fakultatywne etapy prowadzenia inwestycji po
  1 czerwca 2017r. w świetle znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z uwzględnieniem zmian ustaw mających na celu uproszczenie procesu inwestycyjno-budowlanego?

Uczestnicy otrzymają praktyczny i łatwy w wykorzystaniu schemat prowadzenia inwestycji wraz z aktualną podstawą prawną poszczególnych czynności.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Wieloletni pracownik administracji publicznej różnych szczebli. Urbanista z wykształcenia, praktyk w dziedzinie stosowania przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne: od planowania do realizacji z uwzględnieniem specustaw. Obecnie kierownik oddziału w dużym mieście na prawach powiatu wydającym decyzje administracyjne niezbędne w procesie inwestycyjnym: od warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, przez pozwolenia na budowę po zezwolenia na realizację inwestycji drogowych. Autorka wielu publikacji w prasie branżowej (WSPÓLNOTA, WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA, GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI) oraz wykładowca zagadnień zagospodarowania przestrzennego i prawa budowlanego.

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOLENIA

 1. Realizacja inwestycji na podstawie ustaleń aktów prawa miejscowego (nowa rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i planów regulacyjnych na obszarach zorganizowanego inwestowania).
 2. Umowa urbanistyczna.
 3. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
 • nowe zasady wydawania decyzji warunkach zabudowy (przesłanki pozytywne
  i negatywne, obszar analizowany, zakres rozstrzygnięć);
 • zasady wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 1. Pozwolenia na budowę (nowe zasady sporządzania projektu budowlanego, uzyskiwania warunków gestorów sieci, map do celów projektowych, zgody na odstępstwo od warunków technicznych).
 2. Ogólne zasady prowadzenia postępowań administracyjnych.
 3. Terminy proceduralne.
 4. Wniosek i wezwanie do uzupełnienia braków formalnych:
 5. Ponaglenie w sytuacji bezczynności organu lub przewlekłości postępowania:
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, formy zawiadomienia i zasady ich stosowania:
 7. Wątpliwości co do stanu faktycznego i/lub prawnego sprawy.
 8. Mediacja w celu wyjaśnienia i rozważenia okoliczności faktycznych i/lub prawnych sprawy:
 9. Uzgodnienia w toku postępowania oraz posiedzenie w trybie współdziałania:
 10. Decyzja administracyjna i jej elementy.
 11. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołana przez strony postępowania oraz skutki prawne.
 12. Rygor natychmiastowej wykonalności, decyzja wykonalna, ostateczna lub prawomocna.
 13. Postępowanie wyjaśniające w ramach rozpatrywania odwołania.
 14. Milcząca zgoda.
 15. Postępowanie uproszczone.
 16. Europejska współpraca administracyjna.
Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 26
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
365zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl