Cognitio Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia | Cognitio Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Nowe Prawo wodne – uregulowania prawne w ustawie z 2017 r. – wybrane zagadnienia

20 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 345zł +VAT
river-2380984_640

Cel szkolenia: przekazanie wiedzy na temat nowego prawa wodnego, przyczyn zmian, omówienie zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego

Adresaci: Pracownicy Starostw, Powiatów, Gmin, Urzędów Marszałkowskich, Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Urzędów Miejskich oraz osób zainteresowanych tematyką nowego prawa wodnego i powiązanych aktów prawnych.

Prowadzący szkolenie: Radca prawny, właściciel Kancelarii prawnej, specjalista z zakresu prawa wodnego, autor licznych publikacji z zakresu prawa wodnego, doktorantka UMCS w Lublinie – rozprawa doktorska poświęcona zagadnieniom nowego prawa wodnego, certyfikowany Project Manager

Program szkolenia:

1.Prawo wodne z 2017 r. – cel i główne założenia nowej regulacji

2.Instytucje nowej ustawy – najważniejsze zmiany w nowej regulacji

3.Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami i ich kompetencje:

– zmiana struktury organizacyjno-prawnej organów administracji publicznej właściwych
w sprawach gospodarowania wodami

– właściwość organów:

 • organy Wód Polskich (Prezes Wód Polskich, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich, dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich)
 • wojewoda
 • starosta
 • wójt, burmistrz, prezydent miasta

4.Korzystanie z wód, w tym:

– kompetencje organów gminy w odniesieniu do korzystania z wód

– usługi wodne jako nowa kategoria korzystania z wód

5.Ochrona wód:

– oczyszczanie ścieków komunalnych – zadania i obowiązki gmin w zakresie gromadzenia i odprowadzania ścieków komunalnych

– kompetencje wojewodów w zakresie ustanawiania stref ochronnych oraz obszarów ochronnych

– obowiązek uzgadniania dokumentów planistycznych z Wodami Polskimi – zakres obowiązku i procedura uzgodnień, przesłanki odmowy uzgodnienia

6.Ochrona przed powodzią

– ochrona przed powodzią jako zdanie Wód Polskich oraz organów administracji rządowej
i samorządowej

– przebieg realizacji ochrony przed powodzią

– obszary szczególnie zagrożone powodzią – nowe regulacje

– zakazy obowiązujące na obszarach zagrożenia powodzią

– nowe zasady wydawania decyzji w sprawie zwolnień z zakazów obowiązujących na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią

7.Budownictwo wodne i melioracje wodne

– prawa i obowiązki właścicieli obiektów wodnych

– nowe regulacje w zakresie rozbiórki lub legalizacji urządzeń wodnych

8.Instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami

– opłaty za usługi wodne

– rodzaje opłat: stała, zmienna, podwyższona

– poszczególne rodzaje opłat i należności w gospodarowaniu wodami

9.Zgoda wodnoprawna

– formy zgody wodnoprawnej

-przedsięwzięcia wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

– przedsięwzięcia wymagające dokonania zgłoszenia wodnoprawnego

– oceny wodnoprawne jako forma wydawania zgody wodnoprawnej

– zgody wodnoprawne – właściwość organów

– elementy wniosku

– krąg stron postępowania

– przebieg postępowania

– treść rozstrzygnięć w przedmiocie zgody wodnoprawnej

10 . Nowe postępowanie w sprawie naruszenia stosunków wodnych

– Granice własności wód, w tym:

 • przestrzenny zasięg własności wód
 • decyzja ustalająca charakter wód

–  ustalenie linii brzegowej

11.Przepisy przejściowe

Podsumowanie:

–  obowiązki organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami – porównanie obowiązków w dotychczasowej oraz w nowej ustawie – Prawo wodne

– decyzje wydawane na podstawie przepisów ustawy – Prawo wodne i właściwość organów – porównanie regulacji dotychczasowych oraz nowych

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
20 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
345zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kraków, Centrum Szkoleniowe Europrofes
Aleja Zygmunta Krasińskiego 10/4
Kraków, małopolskie 31-001 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl