Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce

18 grudnia 2017 | 10:00 - 15:00

| 550zł +VAT
legal-1302034_640

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego stanowią podstawę codziennej pracy urzędników administracji państwowej i samorządowej. W związku z tym bardzo dobra znajomość procedur administracyjnych pozwala na skuteczniejsze i szybsze podejmowanie kluczowych decyzji, a także usprawnia pracę instytucji jak i poszczególnego urzędnika.

Mając na uwadze fakt, iż od 1 czerwca 2017 r. planowane są obszerne zmiany w tejże ustawie warto się z nimi zapoznać, aby skorzystać z udogodnień jakie niosą planowane zmiany oraz uniknąć negatywnych skutków wynikających z ewentualnego nieprzestrzegania nowo wchodzących w życie przepisów.

Główne cele szkolenia:

 • Usystematyzowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania administracyjnego, terminów ustawowych, przepisów regulujących kwestie odpowiedzialności i wyłączenia pracownika urzędu, przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z przedstawieniem zagadnień związanych z jego dokumentowaniem i zbieraniem dowodów.
 • Zaprezentowanie podstaw prawnych odnoszących się do problematyki właściwości organu oraz postępowania związanego z przekazaniem sprawy  organowi właściwemu, wskazanie na możliwe występowania braków formalnych oraz innych błędów wpływających na możliwość załatwienia sprawy, a także kwestii doręczania decyzji oraz zawinienia strony w prawie administracyjnym.
 • Wskazanie różnic między przepisami obowiązującymi do 1 czerwca 2017 r. a przepisami po 1 czerwca 2017 r., a także wpływu w/w unormowań na postępowanie administracyjne oraz na prawa i obowiązki stron tegoż postępowania.
 • Przedstawienie problematyki praktycznego stosowania kodeksu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne orzecznictwo, poglądy doktryny, jak również prezentowane kazusy.

Metodyka pracy:

 • Prezentacja Power Point
 • Interaktywny wykład
 • Warsztaty
 • CASE STUDY – analiza przypadku

Prowadzący: 

 • Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Administrator Bezpieczeństwa Informacji w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, trener prawa.
 • Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji, w zakresie prawa budowlanego, geodezyjnego i kartograficznego, ochrony środowiska. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych.
 • Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe.
 • Współpracuje z licznymi wydawnictwami i firmami szkoleniowymi, w ramach szkoleń i konsultacji adresowanych do korpusu służby cywilnej, urzędów, banków i instytucji finansowych oraz spółek kapitałowych, specjalizując się w gałęziach prawa gospodarczego i karnego, prawa spółek jak również ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych i dostępu do informacji publicznej, a także wdrażania procedur przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Szczegółowy program szkolenia:

1)      Źródła prawa i zakres obowiązywania KPA:

–      pojęcie sprawy administracyjnej,

–      warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego,

–      uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania,

–     przykłady zastosowania zasad ogólnych na etapie postępowania przed organem I instancji, II instancji i przed sądem administracyjnym;

2)      Ogólne zasady postępowania:

–      strona postępowania administracyjnego,

–      podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu,

–      właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu,

–      konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń,

–      formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach,

–      pełnomocnictwo, terminy,

–      elektronizacja postępowania,

–      liczenie terminów – problemy praktyczne na przykładach,

–      błędy i sposoby ich naprawienia;

3)      Postępowanie przed organem I instancji:

–      wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania – możliwe zastosowania i problemy praktyczne,

–      kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków,

–      braki istotne i nieistotne pism,

–      dowody i dokumentowanie czynności,

–      postanowienia,

–     zawieszenie i umorzenie postępowania po zmianach. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje,

–      decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji,

–      związanie decyzją i ingerencja w treść decyzji – konsekwencje karne,

–      różnice pomiędzy decyzjami a postanowieniami;

4)      Akta sprawy – pisemny charakter postępowania:

–      protokoły, adnotacje, notatki urzędowe,

–      podpis i parafka w aktach sprawy,

–      uprawnienia strony i organu,

–      wgląd w akta sprawy,

–      czynności organu,

–      wymogi formalne wniosku o udostępnienie akt sprawy lub sporządzenie odpisów,

–      uprawnienia stron i innych podmiotów;

5)      Podania wadliwe i zasady postępowania z nimi;

6)      Działania organu w związku  ze złożonym odwołaniem od decyzji;

7)      Decyzje organu odwoławczego – rodzaje;

8)      Wznowienie postępowania i odmowa wznowienia postępowania:

–      okoliczności uzasadniające wznowienie postępowania,

–      właściwość,

–      terminy;

9)       Uchylenie lub zmiana decyzji administracyjnej – zasady, skutki;

10)    Stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej – zasady, skutki;

11)   Zmiany przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego wchodzące w życie 1 czerwca 2017 r.

– ogólne zasady postępowania (zasada przyjaznej interpretacji przepisów, bezstronności, proporcjonalności, równego traktowania, pewności prawa, współdziałania organów dla dobra postępowania, polubownego rozstrzygnięcia kwestii spornych, zasada dwuinstancyjności),

– procedura i terminy załatwiania spraw przez organ administracji publicznej,

– doręczenia,

– procedura informowania stron przez organ administracji publicznej o brakach formalnych pism,

– uwierzytelnianie kopii dokumentów,

– udział stron w postępowaniu dowodowym,

– sposoby rozwiązywania sporów (ugoda, mediacja),

– decyzje administracyjne,

– instytucja milczącego załatwienia sprawy,

– prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania przez stronę postępowania,

– fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,

– procedura uzupełnienia postępowania dowodowego,

– decyzje administracyjne wydane przez organ II instancji, autokontrola organu,

– postępowanie uproszczone,

– zasady nakładania, wymierzania administracyjnej kary pieniężnej oraz udzielanie ulg w jej wykonywaniu, przesłanki wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kar,

– europejska współpraca administracyjna,

12)  Najczęściej występujące błędy w interpretacji przepisów w zakresie prawa administracyjnego;

13)    Orzecznictwo sądów administracyjnych;

14)   Rozwiązywanie kazusów oraz dyskusja w zakresie problematyki dotyczącej urzędu.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
18 grudnia 2017
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
550zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Olsztyn
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, Plac Gen. Józefa Bema 3
Olsztyn,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl