Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

FUNKCJONOWANIE CEIDG NA PODSTAWIE NOWYCH PRZEPISÓW W RAMACH „KONSTYTUCJI BIZNESU” – od 1 marca 2018 r.

Styczeń 22 | 10:00 - 15:00

| 365zł (+VAT)
images

Przedmiotem szkolenia jest omówienie:

 • przepisów będących podstawą podejmowania działalności gospodarczej oraz funkcjonowania CEIDG po wejściu w życie ustaw w ramach „Konstytucji Biznesu” (projektowany termin 1 marca 2018 r.):
 • Prawo przedsiębiorców
 • o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
 • o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP
 • o  Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • zmian innych przepisów prawnych dot. przedsiębiorców wynikających z projektu ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
 • wpływu nowych przepisów na kształt wniosku CEIDG
 • zadań organów gmin związanych z CEIDG, obejmujących:
 • przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców
 • badanie poprawności składanych wniosków, pod kątem ich prawidłowego wypełnienia, w tym w zakresie zawieszenia
 • badanie czy osoby składające wniosek są uprawnione do podjęcia działalności gospodarczej na wpis do CEIDG (w tym osoby zagraniczne)
 • podklas z PKD, w tym  obejmujących działalność reglamentowaną oraz w zakresie dz.g. nie podlegających przepisom Prawa przedsiębiorców
 • zasad udostępniania informacji o przedsiębiorcach, w tym z zasobów archiwalnych gminnej ewidencji działalności gospodarczej
 • projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej (z proponowanym terminem wejścia w życie 1.01.2018), zawierającego zmianę podejścia do istnienia przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

w celu prawidłowej realizacji zadań przez pracowników urzędów gmin po wejściu w życie nowych przepisów dotyczących działalności gospodarczej.

Ponadto szkolenie ma na celu rozwiązywanie problemów dotyczących funkcjonowania CEIDG w ramach aktualnych przepisów prawnych.

Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin, którzy wykonują zadania związane z CEIDG.

PROWADZĄCY SZKOLENIE:

Wieloletni trener i praktyk, były pracownik Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z ponad  40 letnim stażem pracy. W Urzędach administracji publicznej pracowała zawodowo od 1968 r. (Urząd Dzielnicy Warszawa Ochota, Urząd M. St. Warszawy, Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Posiada wykształcenie wyższe, tytuł mgr administracji na Uniwersytecie  Warszawskim.  Autorka książki „Komentarz do prawa działalności gospodarczej” Wydawnictwo „Tur” S. C. Autorka szkoleń dla urzędów gmin w zakresie ewidencji działalności gospodarczej.

Jeżeli do dnia planowanego terminu szkolenia pojawią się zmiany w projektowanych ustawach  zostaną omówione w trakcie wykładu

PROGRAM SZKOLENIA

I.    PODSTAWY PRAWNE

II.    DEFINICJE I ZASADY OGÓLNE UREGULOWANE w projekcie  ustawy-Prawo Przedsiębiorców

III.    OSOBY UPRAWNIONE DO PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM OSOBY ZAGRANICZNE w świetle projektu ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP

IV.    PROWADZENIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z CEIDG w świetle  projektu ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i  Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców
1.    Dane podlegające wpisowi do CEIDG
2.    Dane wprowadzane do CEIDG z urzędu
3.    Składanie wniosku o wpis do CEIDG
4.    Niepoprawność wniosku
5.    Wykreślenia z CEIDG i sprostowania w CEIDG

V.      ZAWIESZENIE I WZNOWIENIE WYKONYWANIA  DZIAŁALNOŚCI

VI.    REJESTR PEŁNOMOCNICTW I PROKURY

VII.    PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

VIII.    UDOSTĘPNIANIE DANYCH O PRZEDSIĘBIORCACH
1.    Udostępnianie danych z CEIDG
2.    Udostępnianie informacji przez organy gmin

IX. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE wynikające z  projektu  ustawy-Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

X. ZARZĄD SUKCESYJNY w świetle projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej

XI. PORADY PRAKTYCZNE (na bazie aktualnych przepisów ustawy o s.dz.g.)

Na szkolenie przygotowany będzie materiał  opisowy zawierający omówienie zagadnień wg powyższych rozdziałów wraz z załącznikami:
Nr 1 – Propozycje wzorów dla gmin
Nr 2 – Osoby zagraniczne-2018
Nr 3 – przedmioty dz.g. wg PKD-2007
Nr 4 – Informacja publiczna
Nr 5 – Informacje dodatkowe

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 


Szczegóły

Data:
Styczeń 22
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
365zł (+VAT)
Wydarzenie Category:

Miejsce

Centrum Szkoleniowe Cosinus
ul. Łucka 13
Warszawa, Mazowieckie 00-842 Polska
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl