Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

Ewidencja księgowa środków unijnych w jednostkach sektora finansów publicznych – praktyczne aspekty

Styczeń 29 | 09:00 - 15:00

| 355zł +VAT
11323573144_24885e1d3a_z

Cel szkolenia: 

1. Podniesienie ogólnego i szczegółowego – związanego z tematyką szkolenia – poziomu wiedzy uczestników z zakresu ewidencji środków unijnych

2. Omówienie zasad weryfikacji budżetu projektu oraz jego rozliczenia i kontroli.

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Pracownicy zajmujący się ewidencją wydatków ze środków unijnych.

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Ekonomista, absolwent Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku ( specjalność finanse, rachunkowość, system podatkowy ) oraz Uniwersytetu w Białymstoku (Podyplomowe Studia Rachunkowości i Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Publicznego); ekspert ds. finansów publicznych, dochodów i wydatków jst, audytu, zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej; posiada udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń na temat identyfikowania i zapobiegania zjawiskom korupcji, oszustw i nadużyć finansowych podczas wydatkowania środków krajowych i pomocowych.

Program szkolenia:

Kwalifikowalność wydatków i budżet projektu w kontekście zarządzania finansowego projektem

 • Zasady uznawania wydatków za kwalifikowane
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
 • Przykłady kwalifikowalności wydatków
 • Weryfikacja wydatków kwalifikowanych z budżetem
 • Zagadnienia kwalifikowalności wydatków
 • Zarządzanie finansowe projektem
 • Podatkowe aspekty rozliczania projektu
 • Zwolnienia z podatku dochodowego
 • Kwalifikowalność VAT

Zasady weryfikacji budżetu projektu

 • Zgodność budżetu z zakresem merytorycznym
 • Budżet a harmonogram projektu
 • Zgodność budżetu z planowanymi zasobami ludzkimi
 • Procedury wewnętrzne w projekcie wpływające na proces zarządzania projektem
 • Ryzyko finansowe w projekcie
 • Przykładowe struktury budżetu projektu oraz harmonogramu

Rozliczenie projektu

 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu

Kontrola projektu

 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów
 • Przygotowanie dokumentów do kontroli
 • Zasady przebiegu kontroli
 • Protokół pokontrolny
 • Przechowywanie dokumentów

Kwalifikowalność wydatków i budżet projektu w trakcie zarządzania finansowego projektem

 • Ocena kwalifikowalności wydatków w trakcie realizacji projektu
 • Kategorie kwalifikowalności wydatków i budżetu
 • Główne aspekty poprawnego zarządzania finansowego projektem
 • Modyfikacje w budżecie projektu – jak je wprowadzać?

Szczegółowe omówienie zasad poprawnego opracowania wniosku o płatność projektu inwestycyjnego

 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność

– Dane beneficjenta i informacje o projekcie

– Informacja finansowa dot. projektu

– Dochód w okresie sprawozdawczym

– Postęp rzeczowo-finansowy projektu

– Wskaźniki realizacji projektu

– Informacja nt. Trudności i problemów

 • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
 • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi
 • Informacja nt. promocji projektu
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku
 • Załączniki do wniosku o płatność:
 • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych
 • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru
 • Wyciągi bankowe
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność

Podsumowanie szkolenia, wnioski

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Szczegóły

Data:
Styczeń 29
Czas:
09:00 - 15:00
Koszt:
355zł +VAT
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kielce
Kielecki Park Technologiczny, ul. Olszewskiego 6
Kielce,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
510 407 431, 504 476 246, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl