Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

 • To event minęło.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Marzec 8 | 10:00 - 15:00

| 390zł (+VAT)
smart-187696_640

Do kogo skierowane jest szkolenie?

Kurs skierowany jest do osób odpowiedzialnych za prowadzenie sekretariatów, archiwów, kancelarii, składnic w placówkach oświatowych a także do  pracowników,  którzy generują dokumentację i są zobowiązani ją przechowywać oraz do wszystkich osób zainteresowanych tematyką szkolenia.

           Pani trener prowadząca szkolenie zachęca Państwa do przynoszenia na szkolenie dokumentów oraz akt z którymi Państwo na co dzień pracują lub

           o nadesłanie  zapytań, które zostaną omówione na szkoleniu.    

Kto będzie prowadzącym szkolenie?

Specjalista ds. archiwizacji i zarządzania dokumentacją. Absolwentka studiów magisterskich na UMCS w Lublinie, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim oraz licznych kursów archiwalnych i metodycznych, organizowanych przez Krajowe Centrum Edukacji Archiwalnej SAP i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Na co dzień współpracuje z  archiwami państwowymi, dzięki czemu wiedza przekazywana podczas szkoleń jest zawsze aktualna i zgodna z najnowszymi przepisami. Od wielu lat tworzy i wdraża przepisy kancelaryjne, a także prowadzi szkolenia, warsztaty, konsultacje i prace archiwizacyjne na terenie całego kraju, dzięki czemu szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy praktycznej. Regularnie pracuje na zlecenie jednostek administracji rządowej i samorządowej, prowadząc archiwa zakładowe i składnice akt ministerstw, urzędów centralnych, samorządowych jednostek administracyjnych i firm prywatnych. Współpracowała m.in. z Polska Akademią Nauk, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Sportu, Generalną i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, WFOŚiGW, Lasami Państwowymi, Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, teatrami, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i medycznymi, ośrodkami naukowo-badawczymi. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu archiwizacji dokumentów, obiegu i zarządzania dokumentacją w jednostce, prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt oraz stosowania przepisów kancelaryjnych w praktyce.

DZIEŃ 1

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 1. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  1. Ważniejsze akty polskiego prawa archiwalnego
  2. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego
  3. Narodowy zasób archiwalny
  4. Państwowy zasób archiwalny
  5. Niepaństwowy zasób archiwalny
  6. Państwowa sieć archiwalna
  7. Nadzór archiwalny nad narodowym zasobem archiwalnym
  8. Formy ochrony prawnej
 2. Rodzaje współczesnej dokumentacji
  1. Podział dokumentacji pod względem formy i podmiotowości
  2. Rodzaje dokumentacji aktowej i nieaktowej
  3. Rodzaje dokumentacji typowej i specyficznej
  4. Dokumentacja jawna i niejawna
  5. Materiały archiwalne i dokumentacja niearchiwalna
 • Kwalifikacja archiwalna współczesnej dokumentacji
  1. Kryteria kwalifikacji archiwalnej dokumentacji
  2. Podział dokumentacji na kategorie archiwalne
  3. Okresy przechowywania ważniejszych rodzajów dokumentacji niearchiwalnej
 1. Organizacja pracy kancelaryjnej
  1. Tradycyjny obieg dokumentacji
  2. Elektroniczny system obiegu i zarządzania dokumentacją
  3. Systemy kancelaryjne
  4. Instrukcja kancelaryjna
  5. Jednolity rzeczowy wykaz akt
 2. Instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt
 3. Organizacja i zasady działania archiwum i składnicy akt
  a) Cele i zadania archiwów zakładowych i składnic akt
  b) Planowanie i sprawozdawczość archiwum zakładowego
  c) Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  d) Lokal archiwum zakładowego i składnicy akt
  e) Wyposażenie archiwum zakładowego
  f) Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  g) Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  h) Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  i) Udostępnianie dokumentacji
  j) Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
  k) Konserwacja akt
  l) Przekazywane akt do archiwum państwowego
 4. m) kontrola archiwum zakładowego

5. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym

6.Archiwizowanie dokumentacji aktowej – etapy prac

7.Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej

 

DZIEŃ 2

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

 

 1. NOWE ŚRODOWISKO PRAWNE
 2. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH
 • Pojęcie danych osobowych
 • Funkcja administratora
 • Podstawowe zasady ochrony danych osobowych
 • Obowiązki szkoły w zakresie ochrony danych osobowych
 • Legalność przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w szkole
 • Dokumentacja przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych
 • Obowiązek szkoły – zgłaszanie naruszeń ochrony danych
 • Wyznaczanie inspektora ochrony danych
 • Przetwarzanie danych w imieniu administratora w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • Monitoring wizyjny w szkołach

 

 • PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ
 • Pojęcie i zadania organu prowadzącego szkołę
 • Sytuacje, w których organ prowadzący szkołę zgodnie z prawem ma dostęp do danych
 • Sytuacje, w których organ nie może mieć dostępu do danych
 • Przekazanie danych osobowych organowi prowadzącemu
 1. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE
 • Realizacja obowiązku informacyjnego przez szkołę w trakcie rekrutacji
 • Obowiązek informacyjny w kontekście zaproszeń na uroczystości i wydarzenia szkolne
 • Publikacja list uczniów przyjętych do szkoły
 • Przetwarzanie danych przez pielęgniarkę w szkole
 • Przetwarzanie danych osobowych uczniów w dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
 • Udzielanie informacji o uczniu osobom trzecim
 • Wykonywanie obowiązków służbowych nauczycieli poza szkołą
 • Informacja o zastępstwach

Wykorzystanie adresów e-mail do kontaktu nauczycieli z rodzicami/opiekunami uczniów

 • Pozostawianie podpisanych podręczników w szkole
 • Karty dostępu w szkole
 • Wywieszanie danych osobowych uczniów na tablicach na terenie szkoły lub umieszczanie ich na stronie internetowej
 • Przetwarzanie danych – konkursy, zdjęcia szkolne
 • Przetwarzanie danych uczniów na uroczystościach szkolnych
 • Pozyskiwanie przez podmioty zewnętrzne danych osobowych uczniów przy wykorzystaniu imiennych ankiet
 • Udostępnianie danych osobowych absolwentowi
 • E-dziennik
 1. DYSKUSJA

NFORMACJE ORGANIZACYJNE:

– cena zawiera: materiał szkoleniowe, notes, długopis, przerwa kawowa oraz lunch dla każdego uczestnika
– udzielamy rabatu 50  zł/os. w przypadku zgłoszenia min. 2 osób z jednej instytucji lub przy zapisie drugiej osoby z polecenia.
– zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publ. wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT.,

– w razie braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na adres podany w karcie zgłoszenia zalecamy kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zgłoszenie dotarło.

Formluarz zgłoszeniowy
 1. (wymagane)
 2. (wymagane)
 3. (wymagany adres email)
 4. (wymagane)
 5. Jeżeli w szkoleniu ma uczestniczyć więcej niż jedna osoba prosimy wpisać dane pozostałych osób wedłu poniższego schematu.
 6. Dane do wystawienia faktury
 7. (wymagane)
 8. (wymagane)
 9. (wymagane)
 10. (wymagane)
 11. (wymagane)
 12. Informacje organizacyjne:

  1. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. ze zmianami w przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych wystawiamy fakturę zwolnioną z podatku VAT. Faktury wystawiane są w dniu szkolenia standardowo z terminem płatności 7 dni i wręczane uczestnikom szkolenia wraz z materiałami szkoleniowymi lub przesyłane pocztą.

  2. Wszyscy zgłoszeni uczestnicy otrzymają fakturę, materiały szkoleniowe, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, serwis kawowy i lunch.

  3. Rezygnacji można dokonać mailem lub telefonicznie na 3 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku rezygnacji ze zgłoszonego uczestnictwa po tym terminie centrum COGNITIO s.c. może obciążyć instytucje delegujące kosztami w/w szkolenia.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo, zmiany lub odwołania terminu w przypadku małej ilości zgłoszeń.

  5. Potwierdzenie wpłynięcia zgłoszenia należy kierować na numer 510 407 431, 504 476 246 lub mailowo: biuro@cognitio.edu.pl lub fax: 85 874 23 45/ 22 486 31 26

 13. Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: 15 – 604 Stanisławowo 36 d. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. J. H. Dąbrowskiego 20B, 15-872 Białystok lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@cognitio.edu.pl

  2) Administrator nie ma obowiązku wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

  4) Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu udziału w rekrutacji, udziału w szkoleniach, wystawienia dokumentów potwierdzających ukończenie zajęć.

  5) Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

  6) Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

  7) Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  8) Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych innym podmiotom, a jeżeli to nastąpi to tylko na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  9) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat.

  10) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

  11) Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  12) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wzmagane, by można było wziąć udział w szkoleniu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty Administratora.

  13) Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

 

Szczegóły

Data:
Marzec 8
Czas:
10:00 - 15:00
Koszt:
390zł (+VAT)
Wydarzenie Category:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Miejsce

Warszawa
Centrum Żoliborz, Pl. Inwalidów 10
Warszawa,
+ Google Map

Organizator

COGNITIO s.c.
Telefon:
508 753 744, 507 448 475
Strona internetowa:
www.cognitio.edu.pl

Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Eweliną Sokólską

tel. 515 817 668 | e-mail: esokolska@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz