Szkolenia otwarte

Na szkolenia otwarte realizowane przez COGNITIO Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń może zgłosić się każda osoba chcąca zgłębić wiedzę w określonym obszarze. Zaletą tego rodzaju szkoleń oprócz wiedzy prezentowanej przez Trenera są tzw. „dobre praktyki”, czyli wymiana informacji pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i style działania. Szkolenia te są także doskonałą okazją do nawiązania kontaktów zawodowych.


W celu ustalenia szczegółów i warunków realizacji zamówienia prosimy o kontakt z Markiem Święckim

tel. 510-407-431 | e-mail: mswiecki@cognitio.edu.pl

Pobierz formularz

Ładowanie Wydarzenia
Szukaj Wydarzenia

Event Views Navigation

Minione Wydarzenia › Dolnośląskie

Wydarzenia List Navigation

Kwiecień 2018
420zł +VAT

Ograniczenie prawa własności – aspekty prawne i praktyka w świetle najnowszego orzecznictwa

Kwiecień 12 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
building-2762237_640

Do kogo skierowane? Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do starostów oraz inwestorów (w tym gmin) realizujących inwestycje z zakresu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji. Przy realizacji tych inwestycji bardzo często zachodzi potrzeba szybkiego wejścia na nieruchomość na okres wykonania prac. Rodzi to duże problemy dla inwestorów i wykonawców tych inwestycji, szczególnie w terminowym ich wykonaniu, z uwagi na trudności z uzyskaniem prawa do terenu. Prawidłowe…

Dowiedz się więcej »
355zł

Prawidłowe udzielanie zamówień publicznych zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Praktyczne warsztaty dla beneficjentów projektów UE.

Kwiecień 13 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
workbook-1205068_640

Cel szkolenia Uczestnicy poznają wytyczne i interpretacje Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące zasad udzielania zamówień publicznych dla podmiotów niestosujących ustawy PZP oraz dla zamówień poniżej progu 30 tys. euro. Uczestnicy szkolenia poznają zasady nakładania korekt finansowych ze względu na rodzaj i skalę popełnianych błędów w udzielonych zamówieniach. Warsztaty i ćwiczenia dotyczące prawidłowego konstruowania zapytań ofertowych pozwolą na zdobycie umiejętności w zakresie prawidłowego udzielania zamówień i uniknięcie błędów mogących skutkować niekwalifikowalnością kosztów. Uczestnicy podczas szkolenia będą pracować na konkretnych przykładach zamówień i…

Dowiedz się więcej »
375zł (+VAT)

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce

Kwiecień 18 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
stocksnap_y01vdyax63

Celem szkolenia omówienie zagadnień dotyczących zbliżającej się elektronizacji zamówień publicznych, która nastąpi w październiku 2018 r. w trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają pakiet informacji teoretycznych oraz praktycznych dotyczących zasad procedowania zamówień w formule pełnej elektronizacji. Grupa Docelowa: Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Korzyści: Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące…

Dowiedz się więcej »
375zł +VAT

PLANOWANIE PRZESTRZENNE PO NOWEMU – zmiany w 2018 roku

Kwiecień 23 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
floor-plan-1474454_640

Głównym celem jest przekazanie niezbędnej wiedzy z zakresu planowania przestrzennego i zmian, które wejdą w życie w 2018 r. Do kogo skierowane? Warsztaty skierowane są w szczególności do urbanistów, architektów, administracji publicznej, samorządów terytorialnych, instytucji państwowych oraz wszystkich pracowników realizujących zadania związane z planowaniem przestrzennym i prawem budowlanym. Kto będzie prowadzącym? Marcin Rosegnal – prawnik, administratywista, urbanista, doktorant WSPiA Rzeszów, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych,…

Dowiedz się więcej »
Maj 2018
355zł +VAT

Platforma ePUAP 2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie – praktyczne warsztaty

Maj 9 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
laptop-1149412_640

Głównym celem szkolenia jest przekazanie pracownikom administracji publicznej niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu pracy z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie skierowane jest w szczególności do burmistrzów, wójtów, sekretarzy, osób decyzyjnych zainteresowanych wdrażaniem usług administracyjnych świadczonych drogą elektroniczną, informatyków, redaktorów Biuletynu Informacji Publicznej oraz wszystkich pracowników realizujących zadania publiczne wynikające z ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin z uwzględnieniem zmian Kodeksu postępowania administracyjnego

Maj 10 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
banners-96967_640

Adresaci: Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów miast i gmin, zajmujących się gospodarką nieruchomościami oraz planowaniem przestrzennym. Cel: Zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz orzecznictwem dot. podziałów nieruchomości. Szkolenie ma charakter seminarium, na którym uczestnicy na bieżąco zadają pytania prowadzącemu, który także przedstawia praktyczne zagadnienia do rozwiązania. Na szkoleniu poruszane będą problemy zarówno wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak też z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Uczestnicy szkolenia, którzy stawiają pierwsze kroki w temacie podziałów nieruchomości będą mogli…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

SYSTEM SL2014 – Rozliczanie projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w perspektywie 2014-2020

Maj 18 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
stocksnap_jonmp7tpgk

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowymi zasadami rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014, kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia? Jak składać wnioski o płatność w systemie? Co z dokumentami finansowymi? Jak prowadzić korespondencję z Opiekunem projektu w systemie? Oprócz tego uczestnicy po szkoleniu będą przygotowani do wnioskowania o zaliczki, refundację oraz rozliczania projektów UE 2014-2020. Do kogo skierowane jest szkolenie? Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów projektowych: koordynatorów i kierowników projektów unijnych, specjalistów ds. projektów…

Dowiedz się więcej »
Czerwiec 2018
395zł + VAT

Oceny oddziaływania na środowisko i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Czerwiec 8 | 08:00 - 16:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
young-2846150_640

Podczas 8-godzinnegoo szkolenia uczestnicy poznają praktyczne aspekty stosowania Oceny Oddziaływania na Środowisko, która uległa ważnym zmianom od 1 stycznia 2018 r. Do kogo skierowane jest szkolenie? Pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, pracownicy gmin, stacji sanitarno-epidemiologicznych, projektanci, kierownicy budów, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, inwestorzy, deweloperzy, biura projektowe, wykonawcy robot budowlanych. Kto będzie prowadzącym szkolenie? Doświadczony trener i specjalista z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Pracownik i współpracownik organów administracji, inwestorów oraz firm konsultingowych i projektowych. Powoływany na funkcję biegłego i eksperta…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

Czerwiec 15 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
young-2846150_640

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową  przygotowaną dla każdego omawianego artykułu. W materiałach będą: 1.wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony 2.wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia 3.wzory  sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające  wszystkie możliwości 4.wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków 5.wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu w formie postanowienia 6.wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania. 7.wór wniosku o wydanie zezwolenia 8.wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością 9.wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty…

Dowiedz się więcej »
355zł + VAT

Usuwanie drzew i krzewów z uwzględnieniem osób fizycznych, najnowszych zmian przepisów na terenach wpisanych do rejestru zabytków oraz przekazanie wiedzy praktycznej.

Czerwiec 15 | 10:00 - 15:00
Wrocław, Centrum Szkoleniowe Europrofes, Ofiar Oświęcimskich 17
Wrocław, 50-069
+ Google Map
young-2846150_640

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentacje zdjęciową  przygotowaną dla każdego omawianego artykułu. W materiałach będą: 1.wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa przygotowany dla strony 2.wzór protokołu z wizji lokalnej wyznaczającej drzewa do usunięcia 3.wzory  sprzeciwu – 6 szt. uwzględniające  wszystkie możliwości 4.wzór postanowienia  o nałożeniu obowiązku uzupełnienia braków 5.wzór zaświadczenia o braku sprzeciwu w formie postanowienia 6.wzór oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania. 7.wór wniosku o wydanie zezwolenia 8.wzór oświadczenia o tytule prawnym władania nieruchomością 9.wzór powiadomienia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej i Wspólnoty…

Dowiedz się więcej »
+ Export Events