ROZPORZĄDZENIE O KRAJOWYCH RAMACH INTEROPERACYJNOŚCI

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych  wprowadzone zostały nowe obowiązkowe wymagania dla:

  • rejestrów publicznych,
  • wymiany informacji w postaci elektronicznej,
  • systemów teleinformatycznych.

 

 

KRIO dotyczą:

  • specyfikacji formatów danych oraz protokołów komunikacyjnych i szyfrujących, które mają być stosowane w oprogramowaniu interfejsowym,
  • sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przy wymianie informacji,
  • standardów technicznych zapewniających wymianę informacji z udziałem podmiotów publicznych z uwzględnieniem wymiany transgranicznej,
  • sposobów zapewnienia dostępu do zasobów informacji podmiotów publicznych dla osób niepełnosprawnych.

Rozporządzenie wprowadza również obowiązek okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji – nie rzadziej niż raz na rok.