„RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” z siedzibą w miejscowości Płociczno – Osiedle 75, 16-402 Suwałki z Katarzyną Malec i Krzysztofem Luty prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. z siedzibą w Stanisławowie 36d, 15 – 604 realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ – integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji.
CEL PROJEKTU:
Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 OS. (30K,20M) będących OS. zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: m. Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy: Puńsk, M.Sejny), oraz grajewskiego w terminie do 30.06.2020 r. 

Główne rezultaty:

 1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34%
 2. Wskaźnik efekt. społ. w odniesieniu do OS. o znacznym stopniu niepełnosprawności, OS. z niepełnosprawnością intelektualną, OS. z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 34%
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym– min. 22%
 4. Wskaźnik efekt. zatrudnieniowej w odniesieniu do OS. o znacznym stopniu niepełnosprawności, OS. z niepełnosprawnością intelektualną, OS. z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min. 12%
  Główne zadania:
 5. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część I (konsultacje z psychologiem/żką, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 6. Reintegracja Indywidualna (spotkania z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne)
 7. Reintegracja grupowa (zajęcia integrujące, warsztaty rozwoju osobistego, treningu umiejętności społecznych)
 8. Indywidualna Ścieżka Reintegracji– część II (konsultacje z psychologiem/żką, doradcą/czynią zawodową, opracowanie Indywidualnych Ścieżek Reintegracji cz. I)
 9. Reintegracja zawodowa (poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizujące zawodowo, indywidualne zajęcia z coachem, opracowanie Indywidualnych Planów Działania)
 10. Szkolenia zawodowe (kończyć się będą nabyciem kompetencji lub kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem lub innym dokumentem potwierdzającym uzyskanie kompetencji lub kwalifikacji)
 11. Pośrednictwo pracy (pomoc w znalezieniu zatrudnienia)
 12. Staże zawodowe (4 m-czne staże zawodowe z zastosowaniem metod coachingu i Job shadowingu)

Okres realizacji: 1.01.2019-30.06.2020

Miejsce realizacji – powiaty: : m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński (gminy: Puńsk, M.Sejny), oraz grajewski
Wartość projektu: 944 348,37 zł, dofinansowanie projektu:  882 548,37 zł
Kto może wziąć udział w projekcie: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatu augustowskiego, łomżyńskiego, zambrowskiego, grajewskiego i monieckiego, które z własnej woli chcą uczestniczyć w projekcie oraz wpisują się w poniższe kryteria szczegółowe.

Przez osoby (rodziny) zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należy rozumieć:

 1. a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 2. b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 3. c) osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 4. d) osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2014 r. poz. 382);
 5. e) osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2156, z późn. zm.);
 6. f) osoby z niepełnosprawnością – zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie realizacji równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.;
 7. g) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
 8. h) osoby dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn. zm.);
 9. i) osoby niesamodzielne;
 10. j) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 11. k) osoby korzystające z PO PŻ

oraz

– Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (tylko w zakresie, jakim jest to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kontakt:
Biuro projektu:

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna”

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 71

czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów:  (87) 565 53 64

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja

Oświadczenie

Ułatwienia dostępu