“Razem ku lepszej przyszłości”


Projekt: “Razem ku lepszej przyszłości” realizowany jest przez: Katarzyna Malec i Krzysztof Luty prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.  w partnerstwie z: Stowarzyszenie “Nasza Suwalszczyzna”

Oś priorytetowa: VII: Poprawa spójności społecznej.
Działanie: 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji
Priorytet inwestycyjny: 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie.

Cel główny projektu: Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 50 osób (30 Kobiet i 20 Mężczyzn) będących osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie powiatów: miasta Białystok, białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego w terminie do 30.04.2022 r.
Grupa docelowa: Osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie powiatów: miasta Białystok, białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego.
Główne rezultaty:
1. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 34% 
2. Wskaźnik efektywności społecznej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 34%.
3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 25%
4. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami – min. 12%.
Główne zadania:
1. Indywidualna Ścieżka Reintegracja – część I
2. Reintegracja indywidualna
3. Reintegracja grupowa
4. Indywidualna Ścieżka Reintegracji – część II
5. Reintegracja zawodowa
6. Szkolenia zawodowe
7. Pośrednictwo pracy
8. Staże zawodowe
Okres realizacji projektu:
01.03.2021 r. – 30.04.2022 r.
Miejsce realizacji projektu:
powiaty: miasto Białystok, białostocki, sokólski, hajnowski, bielski i siemiatycki.
Wartość projektu: 1 037 497, 75 zł Dofinansowanie: 881 873, 08 zł
Kto może wziąć udział w projekcie:
Grupą docelową projektu będzie 50 osób (30K,20M), w wieku 18+ zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatów: miasta Białystok, białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, bielskiego i siemiatyckiego. Preferuje się wybór osób lub rodzin korzystających z PO PŻ 2014-2020,a zakres dla tych osób, rodzin stanowi uzupełnienie działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Uczestnikami projektu będzie 50 osób (30K,20M) należących do grupy docelowej, którym stworzona zostanie indywidualna ścieżka reintegracji ( w tym minimum 4 osoby niepełnosprawne) .

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!

Kontakt Biuro Projektu:

COGNITIO- Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c.
15-265 Białystok, ul. Czesława Miłosza 35 lok. 10
czynne: od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:  504 476 246

Poniżej zamieszczamy dokumenty do pobrania, osobom zainteresowanym udziałem w projekcie:

W związku z realizacją projektu serdecznie zapraszamy do składania ofert w ramach procedury Rozeznania Rynku nr 1/7.1/268/19/2021 na przeprowadzenie i organizację niżej wymienionych usług:

  1. konsultacje z psychologiem w ramach stworzenia IŚR,
  2. konsultacje z psychologiem w ramach Reintegracji Indywidualnej,
  3. Indywidualne Programy Terapeutyczne,
  4. Trening Umiejętności Społecznych,
  5. Trening Rozwoju Osobistego

Więcej informacji znajduje się w poniższym załączniku:

Ułatwienia dostępu