„Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne w subregionie suwalskim”

logo_ue

Projekt „Aktywizacja i zatrudnienie metodą na wykluczenie społeczne w subregionie suwalskim” Nr projektu RPO.02.01.00-20-0205/17 realizowany jest przez stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w miejscowości Płociczno-Osiedle oraz COGNITIO – Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. przy ul. Dąbrowskiego 20B w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.1 Zwiększenie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy, przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy.

Cel projektu: Zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca września 2018 grupy 50 osób (30K,20M) w wieku 30+, pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych, w tym zarejestrowanych jako bezrobotni w PUP – należących do I i II profilu pomocy, biernych zawodowo), zamieszkujących obszar powiatów: miasto Suwałki, suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego, grajewskiego i monieckiego.

Planowane efekty:

50 osób (30K,20M) w wieku 30+ zakończy udział w poradnictwie zawodowym

25 osób (15K,10M) w wieku 30+ zakończy udział w poradnictwie psychologicznym

15 osób (9K,6M) w wieku 30+ nabędzie kwalifikacje zawodowe w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych

35 osób (21K,14M) w wieku 30+ nabędzie kompetencje zawodowe w wyniku udziału w szkoleniach zawodowych

35 osób (21K,14M) w wieku 30+ ukończy staż zawodowy

50 osób (30K,20M) skorzysta z pośrednictwa pracy.

Oferta projektu:

(indywidualne poradnictwo psychologiczne, grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe, staże zawodowe oraz  pośrednictwo pracy)

Okres realizacji: 1.10.2017-30.09.2018

Miejsce realizacji: woj. podlaskie, powiaty: m. Suwałki, suwalski, augustowski, sejneński, grajewski oraz moniecki).

Wartość projektu: 675 039,00 zł,  wkład funduszy europejskich: 640 838, 45 zł

Kto może wziąć udział w projekcie: osoby od 30 roku życia pozostające bez zatrudnienia (osoby bezrobotne, w tym zarejestrowane jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy (przy czym w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP należą one do I i II profilu pomocy), bierne zawodowo), należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 roku życia,

– kobiety,

– osoby z niepełnosprawnościami,

– osoby długotrwale bezrobotne,

– osoby o niskich kwalifikacjach.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.